ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4228/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTRHĐ/TU NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THÀNHỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊVỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2013 -2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhânViệt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốctế;

Căn cứ Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày21 tháng 12 năm 2012 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vaitrò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờtrình số 3243/TTr-SCT ngày 03 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 12 năm 2012của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của BộChính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trongthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn2013 - 2015.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thànhphố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựngChương trình, kế hoạch, đề án cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhấtcác nội dung trọng tâm và những giải pháp của kế hoạch đề ra; báo cáo kết quảthực hiện về Sở Công Thương định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Điều 3. Giao Sở Công Thương làm cơ quan theodõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; định kỳ sáu tháng và hàng năm báocáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, giảipháp cụ thể kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành,kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNHHÀNH ĐỘNG SỐ 29-CTRHĐ/TU NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT SỐ 09-NQ/TW NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG VÀPHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆPHÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Ủyban nhân dân thành phố)

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU ngày21 tháng 12 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiệnNghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về "Xâydựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Ủy ban nhân dân Thànhphố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thểnhư sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy,chính quyền, Đoàn thể và cán bộ công chức viên chức của thành phố về vị trí,vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xãhội của Thành phố.

b) Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về sốlượng, chất lượng; có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, văn hóa kinhdoanh, trách nhiệm xã hội, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh,bền vững, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tếquốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhâncó đủ năng lực tham gia phát triển kinh tế thành phố nhằm đạt các mục tiêu đếnnăm 2015:

- Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp42% GDP, nông nghiệp 01% GDP;

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịchvụ bình quân 13%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệpbình quân 11%/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành nông nghiệpbình quân 5%/năm cho đến năm 2020.

b) Phấn đấu đến năm 2020 một số doanh nhân và doanhnghiệp Thành phố đạt tầm khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

c) Phấn đấu đến năm 2020 trên 50% số lượng doanhnghiệp Thành phố và trên 30% số doanh nhân thành phố tham gia vào các Hội ngànhnghề.

3. Yêu cầu của kế hoạch

a) Tận dụng và phát huy tối đa lợi thế của thành phốvề vị trí địa lý, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ để tạo điềukiện thuận lợi cho doanh nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệuquả; nâng cao và phát huy vai trò của doanh nhân trong việc đóng góp cho nềnkinh tế của thành phố.

b) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân làtrách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố và của các tổ chức đại diện củacộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

c) Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhânlà công việc lâu dài, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực, đồng bộ từ tất cảcác cơ quan, các ngành các cấp và các Ủy ban nhân dân quận, huyện. Kế hoạchphải được triển khai thường xuyên, liên tục, phải luôn cập nhật điều chỉnh kịpthời phù hợp với tình hình phát triển của đội ngũ doanh nhân thành phố.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳngvà thuận lợi cho doanh nhân

a) Các giải pháp chung

- Công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xãhội của thành phố, quận - huyện, các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quyhoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật; công khai và triển khai các cơ chế, chínhsách hỗ trợ của Trung ương, của Thành phố trên trang thông tin điện tử củathành phố và của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Thực hiện tốt quy định và niêm yết công khai cáchồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị; xây dựng quy chế củađơn vị rõ ràng, cụ thể để nâng cao chất lượng giải quyết công việc; nâng caocông tác phối hợp giữa các Sở ngành của thành phố và giữa các quận, huyện vớicác Sở ngành.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế,chính sách của thành phố liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, doanhnhân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Thực hiện có hiệu quả cácchính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố; tạo điều kiệnthuận lợi để các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các chương trình, dự ánsản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thông đốithoại doanh nghiệp. Tổ chức các buổi tiếp xúc doanh nghiệp theo định kỳ mỗitháng hoặc mỗi quý tùy theo tình hình cụ thể tại mỗi ngành, mỗi quận, huyệnnhằm giải quyết hoặc kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thờinhững khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân.

Phân công thực hiện: Các Sở, Ngành của thành phố, Ủyban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Ngoài những giải pháp chung, các Sở ngành và Ủy bannhân dân các quận, huyện triển khai các nhiệm vụ chi tiết, phù hợp nhằm tạo môitrường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật có liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế,Luật Hải quan... nhằm cung cấp đầy đủ cho doanh nhân nắm các thông tin về luậtpháp để chấp hành trong qua trình tổ chức đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợpcùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thuế thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp thànhphố, các Hội ngành nghề, Đài Truyền hình thành phố và Đài Tiếng nói nhân dânthành phố triển khai thực hiện.

c) Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuếgiai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011. Chú trọng công tác quản lý thuế theo hướngnâng cao hiệu quả, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế theo quy định.

- Thực hiện rà soát Thủ tục hành chính về thuế, quađó kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục thuế loại bỏ những cơ chế, chính sách khôngcòn phù hợp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, doanh nhân.

- Hoàn thiện, nâng cao chất lượng vận hành “cơ chếmột cửa” tại văn phòng Cục Thuế.

- Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hànhchính về thuế.

- Xây dựng Quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ xácđịnh nghĩa vụ tài chính về đất của các tổ chức và cá nhân được giao đất, chuyểnmục đích sử dụng đất, cho thuê đất.

- Triển khai kết nối dữ liệu với các Ngân hàngthương mại để thực hiện thu, nộp thuế qua phương tiện điện tử.

- Tuyên truyền hỗ trợ , lắng nghe ý kiến của doanhnhân doanh nghiệp.

Phân công thực hiện: Cục thuế thành phố.

d) Khẩn trương xây dựng quy hoạch ngành thương mại,quy hoạch ngành công nghiệp hỗ trợ; rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quyhoạch phát triển ngành công nghiệp thành phố, quy hoạch và đẩy mạnh phát triểnngành cơ khí và quy hoạch ngành hóa chất, ngành công nghiệp dệt may, quy hoạchcụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiệncác nội dung cụ thể của các chương trình, đề án đã được hoàn thành trong giaiđoạn 2006 - 2010 gồm: Chương trình chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu; đề án xâydựng kênh phân phối bán buôn, bán lẻ; đề án phát triển hệ thống thương mại điệntử,…nhằm đảm bảo đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của thành phố;đảm bảo đa dạng hóa về quy mô, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu vàthành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực thương mại; đổi mới phương thức tổchức phân phối, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện.

đ) Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cùng vớiquy hoạch xây dựng chi tiết theo vùng, khu vực, dự án; thực hiện quy hoạch chitiết tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở bố trí trên thực tế các công trình, dự án cụ thể đểtạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân khi lựa chọn phương án đầu tư.

Nghiên cứu đề xuất các chính sách của thành phố vềđất, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có địa điểm đầu tư và mở rộnghoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân công thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, SởQuy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

e) Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính sâu, rộngvà hiệu quả theo hướng công khai minh bạch, tạo môi trường đầu tư lành mạnh,thuận lợi nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong đó, tập trung hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộvà nâng cao tính hiệu quả của cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiệncông khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin trêncác lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà đất, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanhnghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí...

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, côngchức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố. Tập trung xâydựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theochương trình đào tạo nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và chogiai đoạn đến 2020, đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức có đủ nănglực phục vụ các nhiệm vụ quản lý nhà nước của thành phố, đồng thời xây dựngchương trình hoặc đề án cải cách chế độ tiền lương hoặc chính sách đãi ngộ nhântài cho cán bộ công chức, viên chức của thành phố.

Xây dựng và triển khai Đề án Nâng cao chất lượngcông chức thành phố giai đoạn 2015-2020.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các dân quận, huyện.

g) Hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quảứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt yêu cầu lãnh đạo và quản lý. Đẩy mạnhứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả công tácquản lý nhà nước nhằm phục vụ tốt doanh nhân, doanh nghiệp. Hoàn thiện và nângcao hiệu quả hoạt động của hệ thống “một cửa điện tử” để cung cấp dịch vụ côngqua mạng, công khai quá trình xử lý hồ sơ của doanh nghiệp.

Phân công thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cácquận-huyện.

h) Phát huy lợi thế của thành phố là trung tâm khoahọc công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp phát nâng cao năng suất, chất lượng. Thựchiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mớicông nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ. Sản xuất sạch hơn, tiếtkiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Tạo điều kiện cho doanh nhân, doanhnghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sảnxuất, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng các hệ thống quản lý tiêntiến. Tăng cường mối liên kết giữa khoa học và sản xuất. Xây dựng cơ chế, chínhsách tạo điều kiện thúc đẩy các dịch vụ khoa học - công nghệ và tư vấn, nhằmtạo bước phát triển đột phá trên một số lĩnh vực như: chuyển giao công nghệ,phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích, hỗ trợ hoạt độngnghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng vào sản xuất.

Phân công thực hiện: Sở Khoa học và công nghệ chủtrì triển khai thực hiện.

i) Chỉ đạo các tổ chức tính dụng trên địa bàn đẩymạnh các biện pháp huy động vốn, thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ, tín dụngvà chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; công khai, hướng dẫn quy trình, thủtục, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinhdoanh.

Phân công thực hiện: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chinhánh thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, triển khai.

2. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nângcao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khuvực nông thôn:

a) Triển khai tốt công tác khuyến công theo quy địnhtại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 46/2012/TT-BCT củaBộ Công Thương. Hỗ trợ doanh nhân đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, lựachọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiếnthương mại của Trung ương và các thành phố. Tiếp tục phát huy kết quả đạt đượccủa Chương trình xúc tiến thương mại, Hội chợ Expo hàng năm để hỗ trợ doanhnghiệp tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phốihợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận,huyện.

b) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ pháttriển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệptrên địa bàn thành phố, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong lĩnh vựcnông nghiệp.

- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách khuyến khíchchuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thànhphố giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp đầutư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo định hướng của thành phố.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện chocác doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp, hìnhthành các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, tập trung, ứng dụng công nghệ cao,công nghệ sinh học.

- Đẩy mạnh liên kết với các tỉnh về hợp tác sảnxuất, kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm và tiêu thụ hàng hóa nông sản; xâydựng các vùng nguyên liệu nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp chế biến củathành phố.

Phân công thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, triển khai thực hiện.

c) Tiếp tục triển khai Chương trình kích cầu thôngqua đầu tư (theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2011 của Ủyban nhân dân thành phố) hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn ngân hàng,tổ chức tín dụng, giảm bớt chi phí vay vốn, góp phần giảm giá thành sản phẩm,tăng khả năng cạnh tranh, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ trên thị trường đồngthời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng côngnghiệp hóa, hiện đại hóa. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả và những hạnchế phát sinh của Chương trình kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hìnhthực tiễn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận được với Chương trình.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triểndoanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2010 củaChính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăngcường hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh dựa trêncác quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhằm khaithác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Khuyến khích các chủ hộ kinh doanh cá thể đầu tưvốn, mở rộng quy mô kinh doanh, khuyến khích các chủ hộ có đủ điều kiện thànhlập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi và hỗ trợđầu tư cho các doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theoquy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủvề chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơquan đầu mối theo dõi công tác tổ chức triển khai, tổng hợp báo cáo tình hìnhthực hiện các chương trình trợ giúp. Đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, Hiệphội doanh nghiệp thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu đềxuất các chính sách.

d) Củng cố hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợdoanh nghiệp công nghiệp thành phố: Tăng cường chức năng tư vấn hỗ trợ choTrung tâm, tập trung vào các lĩnh vực tư vấn các chính sách hỗ trợ của Thànhphố và Trung ương đối với doanh nghiệp, làm đầu mối giúp các doanh nghiệp tiếpcận với các chính sách hỗ trợ, lập các thủ tục hưởng ưu đãi.

Phân công thực hiện: Sở Công Thương chủ trì xây dựngđề án củng cố và tăng cường năng lực tư vấn hỗ trợ của trung tâm tư vấn hỗ trợdoanh nghiệp công nghiệp.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2013 - 2015 và 5 nămtiếp sau.

3. Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân thànhphố

a) Triển khai Chương trình đào tạo đội ngũ doanhnhân trong khuôn khổ Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố(ban hành kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2011 củaỦy ban nhân dân thành phố).

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Công Thương, Trung tâm Xúctiến Thương mại và Đầu tư, các trường Đại học, Hiệp hội doanh nghiệp và các Hộingành nghề, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

b) Xây dựng đề tài nghiên cứu về thực trạng đội ngũdoanh nhân thành phố nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũdoanh nhân.

Phân công thực hiện: Viện nghiên cứu phát triểnthành phố chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệpthành phố triển khai.

c) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứuphát triển phát triển, triển khai xây dựng nội dung trình đào tạo cụ thể vềkiến thức kinh doanh, quản lý, luật, quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế chodoanh nhân theo yêu cầu nội dung hiện đại, phù hợp với đặc điểm của doanh nhânViệt Nam và đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nhân và doanh nghiệp; cậpnhật vào Chương trình đào tạo đội ngũ doanh nhân (được ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) .

Phân công thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp cùng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình.

4. Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tráchnhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ laođộng hài hòa, ổn định, tiến bộ

a) Tổ chức đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạchsố 7804/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về thựchiện Thông tư số 17-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo,chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệptheo Chỉ thị số 22-CT-TW của Ban Bí thư Nghiên cứu; đề xuất các giải pháp xâydựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, tăng cường gắn bó giữa doanh nhân vàngười lao động; Nghiên cứu triển khai "Đề án phát triển quan hệ lao độngtại Thành phố Hồ Chí Minh cho giai đoạn năm 2013-2020", trong đó thí điểmcác hoạt động tăng cường sự hợp tác, gắn bó giữa doanh nghiệp và người laođộng, đề cao vai trò, trách nhiệm của doanh nhân trong thực hiện Đề án.

Phân công thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố, Hiệp hội doanh nghiệpthành phố, các Hội ngành nghề và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

b) Nghiên cứu xây dựng các chuẩn mực của doanh nhânthành phố trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát động phong trào doanh nhân thi đua đề cao đạođức, văn hóa kinh doanh; có trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với xãhội và có tinh thần dân tộc; không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh.

Phân công thực hiện: Ban Thi đua Khen thưởng - SởNội vụ chủ trì, phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề.

c) Kịp thời khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhântiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo,đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng.

Phân công thực hiện: Ban Thi đua Khen thưởng - SởNội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

d) Tổ chức tuyên truyền mỗi doanh nhân phải luôn rènluyện, phấn đấu, vươn lên trong sản xuất kinh doanh và đời sống; nhận thức đầyđủ vị trí, vai trò, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của doanh nhân; không ngừngnâng cao bản lĩnh chính trị, tuân thủ pháp luật, vươn lên làm giàu chính đáng;không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực kinh doanh và quản trị doanhnghiệp; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìntruyền thống văn hóa dân tộc; có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồngxã hội; có đạo đức, văn hóa kinh doanh, đóng góp tích cực cho sự phát triểnkinh tế - xã hội của thành phố, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệnđại hóa và hội nhập quốc tế.

Phân công thực hiện: Sở Thông tin và truyền thôngchủ trì, phối hợp với với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện cộngđồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

a) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiện toàn, nângcao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội, hội doanh nghiệp nhằm phát huy tối đavai trò của hội đối với hoạt động của doanh nhân, doanh nghiệp; xây dựng mốiliên kết gắn bó giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Phát huy vaitrò của hội trong việc phản ảnh kịp thời những kiến nghị phù hợp của doanh nhânđến các cơ quan quản lý nhằm tạo sự đoàn kết, phát huy cao nhất nguồn lực chophát triển thành phố.

Tăng cường công tác quản lý hội, đẩy mạnh công táctuyên truyền phổ biến pháp luật về hội.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpcùng Sở Công Thương và Hiệp hội doanh nghiệp thành phố, các Hội ngành nghề.

b) Tăng cường hỗ trợ doanh nhân trong hoạt động sảnxuất kinh doanh, cung cấp các thông tin kịp thời các thông tin đến các doanhnhân, doanh nghiệp thành viên của hội, kịp thời phản ảnh những khó khăn, nhucầu hỗ trợ của doanh nhân, doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền để kịpthời giải quyết; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp vàcơ quan quản lý nhà nước.

Phân công thực hiện: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phốvà các hội ngành nghề phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện.

c) Phát huy và củng cố vai trò của các hội ngànhnghề trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân. Xây dựng “Đề án nâng cao năng lựcvà tính chuyên nghiệp của các Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố giai đoạn2015 - 2020”.

Phân công thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpcùng Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và các Hội ngành nghề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện,các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung được phân công trong kếhoạch hành động.

2. Sở Công Thương là cơ quan theo dõi, kiểm tra việctriển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6) và hàngnăm (trước ngày 20 tháng 12), các cơ quan, đơn vị, quận - huyện gửi kết quảthực hiện cho Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưucho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động. Ủyban nhân dân quận, huyện bố trí kế hoạch sử dụng kinh phí của địa phương đểthực hiện./.