ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4229/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 260/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềviệc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2009;

Căn cứ Quyết định số: 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềviệc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 11/2008/NQ-HĐNDngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 12 vềthực hiện nhiệm vụ năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số: 18/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV,kỳ họp thứ 12 về việc phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ban quản lýkhu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Ban quản lý các khu cụm công nghiệp và các đơnvị chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2009 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các Ban quản lý triểnkhai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định, chậmnhất trước 31/12/2008 hoàn thành việc giao kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Ngành, đơn vị, Chủ tịchUBND huyện, thị xã và Giám đốc các Ban quản lý chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này; gửi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phân bổ vốn đầutư phát triển, các chương trình dự án về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính trước ngày 05/01/2009 để tổng hợp báo cáo Bộ ngành Trungương./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ, ngành Trung ương;
- TTr Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh HG;
- T.Tr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô