ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 423/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁODỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHBÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đềán chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Trên cơ sở Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày16/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtvà trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2016" (gọi tắt là Đề án 06) trênđịa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủtịch Hội Luật gia tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ” GIAIĐOẠN 2015 – 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân trong việc xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật(PBGDPL) và trợ giúp pháp lý (TGPL).

b. Thu hút các tổ chức hội, doanhnghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL;tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằmnâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của ngườidân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

c. Đẩy mạnh triển khai xây dựng các mô hình PBGDPL và TGPL của HộiLuật gia các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; phấn đấu đến hết năm 2016 các cấpHội và hội viên Hội Luật gia trong tỉnh đều tham gia PBGDPL và TGPL; các mô hìnhvề PBGDPL và TGPL hoạt động và phát huy hiệu quả.

2. Yêu cầu

a. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan,bảo đảm thực hiện đúng yêu cầu của Kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các nộidung của Kế hoạch phải đảm bảo tính khoa học, khả thi, thiết thực và hiệu quả.

b. Đảm bảo sự tham gia, phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị cóliên quan trong quá trình triển khai Kế hoạch này

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động PBGDPL và TGPL của Hội Luậtgia tại cơ sở; ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chứcnăng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể để tổng kết, rút kinhnghiệm nhân rộng trong toàn hệ thống

a. Tiến hành khảo sát, đánh giá các mô hình, thiết chế thực hiện PBGDPL vàTGPL tại cơ sở; thực hiện lồng ghép, hỗ trợ hoạt động, huy động sự thamgia của hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức thành viên Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện PBGDPL và TGPL miễn phí,phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

- Cơ quan chủ trì: HộiLuật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơquan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý Inăm 2015.

b. Trên cơ sở tận dụng các nguồn lực sẵn có, thí điểm tổ chức môhình Trung tâm pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộcHội Luật gia tỉnh, Nhà văn hóa xã, Điểm bưu điện văn hóa xã... để thựchiện các hoạt động truyền thông pháp luật, PBGDPL và TGPL miễn phíkết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân theo Luật Hòagiải cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: HộiLuật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơquan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấnpháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh để nhân rộng hệ thống này theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặcthù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của hệ thống và tính hiệu quả,thiết thực của hoạt động

a. Hội Luật gia tỉnh đánh giá hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luậtvà công tác trợ giúp pháp lý của tổ chức Hội cấp huyện.

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá hoạt độngcủa các tổ chức thành viên.

c. Qua đánh giá có biện pháp phát huy hoạt động có hiệu quả và thiếtthực.

- Cơ quan chủ trì: HộiLuật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơquan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Nâng cao năng lực cho các cấp Hội Luật gia, các tổ chức xã hội trong các hoạt động PBGDPL và TGPL

a. Biên soạn, cung cấp các tài liệu về PBGDPL và TGPL chocác tổ chức của Hội Luật gia và thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cáccấp về nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động củatừng tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: HộiLuật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tưpháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng trợ giúp pháplý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các tổ chức chính trị - xã hội,chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này để nâng caotrình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

- Cơ quan chủ trì: HộiLuật gia tỉnh, UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tưpháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nướcvới các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các cấp đểthúc đẩy các hoạt động PBGDPL và TGPL

a. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhànước với các tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cáccấp để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúppháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơquan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b. Xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghềnghiệp của các tổ chức thành viên UBMTTQVN các cấp, trong đó xác định các tiêuchí về nghĩa vụ thực hiện PBGDPL và TGPL cụ thể nhằm phát huy trách nhiệmxã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượngcó liên quan tham gia hoạt động PBGDPL và TGPL nhằm phát huy tráchnhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đốitượng có liên quan tham gia hoạt động PBGDPL và TGPL.

- Cơ quan thực hiện: Các cơquan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: QuýI năm 2015.

c. Các cơ quan nhà nước, tổ chức thành viên Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên tổ chức triển khai PBGDPL,TGPL cho hội viên của các tổ chức nói riêng và cho nhân dân nói chung với hìnhthức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, đa dạng hóa các hình thức đảm bảo thiếtthực, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Hội Luật gia tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng chươngtrình cụ thể để thực hiện theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo phù hợp với tìnhhình thực tế của địa phương và mục tiêu của Đề án; hàng năm tổng hợp, báo cáoHội Luật gia Việt Nam, UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện Đề án hàng năm gửi Sở Tài chínhtham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnhhướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này;phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dungliên quan trong Kế hoạch.

c. Sở Tài chính

Hàng năm hướng dẫn, phối hợpvới các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kếhoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liênquan, trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Phân bổ kịp thời kinh phíthực hiện Đề án cho các cơ quan, đơn vị khi cơ quan có thẩm quyền cấp cho việcthực hiện Đề án

d. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNamtỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của mình tăng cường phối hợp với Hội Luật gia để thực hiện tốt các nộidung của Kế hoạch này.

đ.Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểmsát nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợpvới Hội Luật gia tỉnh thực hiện nội dung Kế hoạch này.

e. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với HộiLuật gia tỉnh thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tạo điều kiện về cơsở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc thực hiện Kế hoạch tại địaphương.

2. Kinh phí thực hiện

- Hàng năm, Hội Luật gia tỉnh chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện các nội dung tại Kếhoạch này lập, tổng hợp dự toán, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnhgiải quyết theo thẩm quyền.

- Nguồn huy động từ sự đóng góp tựnguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở trong, ngoài tỉnh để thực hiệnĐề án theo quy định của pháp luật.

3.Chế độ thôngtin báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thểtỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáokết quả triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này gửi về Hội Luật gia tỉnhđể tổng hợp, báo cáo Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kếhoạch này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịpthời phản ánh bằng văn bản về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhxem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.