THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 423-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thay đổi trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Đồng chí Phan Văn Tiệm, Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp, giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp.

Điều 2

Quyết định này thay điểm nói về chức Trưởng ban trong Quyết định số 83-TTg ngày 4-6-1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 3

Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đồng chí Phan Văn Tiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt