UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 424- QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

“Phê chuẩn Qui chế tạm thời về hoạt động của trung tâm Casino thuộc Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng”

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Giấy phép đầu tư số 401/GP ngày 06/8/1992 của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư; Công văn số 723 ngày 29/4/1994 của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn Qui chế tạm thời về hoạt động của Trung tâm Casino thuộc Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng;

Xét đề nghị của Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải phòng tại Công văn số 42/TT-CTLD ngày 26 tháng 01 năm 1994,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn "Qui chế tạm thời về hoạt động của Trang tâm Casino thuộc Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng.

Điều 2. Qui chế được phê chuẩn bao gồm 03 chương, 21 điều, được lập thành 03 bản gốc, một bản lưu tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, một bản gửi Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, một bản gửi Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng.

Điều 3. Các ngành: Công an thành phố, Sở Tài chính, Cục thuế Nhà nước thành phố, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Sở Kinh tế Đối ngoại, căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình, chịu trách nhiệm hướng đẫn, kiểm tra Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc sở Tài chính, Cục Trưởng Cục thuế Nhà nước thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố, Giám đốc sở Kinh tế Đối ngoại, Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan và Công ty Liên doanh Du lịch Quốc tế Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An