ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư số 03/TTLB /BXD-BVGCP ngày 16/6/1999 của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn phương pháp xác định giá và thẩm quyền quyết định giá bán nước sạch;

Căn cứ câng văn số 158/CV .HĐND ngày 19/12/2001 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai về việc thống nhất điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 512/TT .TCVG ngày 14/11/2001 về việc đề nghị điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quy định giá bán nước sạch trên địa bàn cụ thể như sau:

1. Giá bán nước sạch (đã có thuế VAT) áp dụng cho các đối tượng như sau:

- Nước sinh hoạt dân cư:

+ Từ 4m3.người/tháng trở xuống: 2.000đ/ m3

+ Trên 4m3 đến 6m3.người/tháng: 2.300đ/ m3

+ Trên 6m3.người/tháng: 2.600đ/ m3

- Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 2.600đ/ m3

- Nước dùng cho các đơn vị SXKD: 4.000đ/ m3

- Nước dùng cho dịch vụ:7.000đ/ m3

* Giá bán nước sạch trên được áp dụng trên địa bàn thị xã Lào Cai, Thị trấn Sa Pa - huyện Sa Pa, Thị trấn Phố Lu - huyện Bảo Thắng và thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên và được áp dụng thống nhất không phân biệt là cá nhân, tổ chức người Việt Nam hay cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

* Giá bán nước thô chưa qua sử lý ở các huyện, thị xã khác giao cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quy định trên nguyên tắc không được cao hơn mức giá nước sạch do UBND tỉnh quy định.

2. Mức thu khởi thủy khi lắp đặt sử dụng nước sạch (đã có thuế VAT):

- Đối với cá nhân, hộ gia đình: 85.000đ/hộ

- Đối với tổ chức và các loại hình doanh nghiệp: 1.000.000 đ/đơn vị.

- Đối với các khu đô thị mới và khu tái định cư đã được Nhà nước đầu tư hệ thống cấp nước (mở sẵn khởi thủy) thì không thu.

- Giao cho Giám đốc Công ty Cấp thoát nước căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước ở từng khu vực để quyết định việc mở khởi thủy.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty Cấp thoát nước tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vạn