THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 424/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ
Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số
2355/TTr-BGTVT
ngày 14 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 442/TTr-BTĐKT
ngày 17 tháng 4 năm 2008),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 07 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b),
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng
DANH SÁCH
ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 23/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)
01. Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
02. Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
03. Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
04. Công ty Xây dựng công trình 585 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
05. Ông Lê Tự Lâm, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình giao thông 501 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
06. Ông Thân Hà Thống Nhất, Giám đốc Công ty 508 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
07. Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
08. Ông Nguyễn Văn Lợi, Chỉ huy trưởng Công trường Cảng Hòn La thuộc Công ty cổ phần Xây dựng công trình 525, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
09. Ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
10. Ông Thân Đình Cường, Giám đốc Công ty Xây dựng công trình 585 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
11. Ông Thân Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Bộ Giao thông vận tải;
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.