ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 424/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/QĐ-UBND NGÀY 27/4/2015 CỦA UBND TỈNH (PHÊDUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TÍNH BỒI THƯỜNG GPMB KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆNMỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NAM)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá ấn xác định giá

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 1377/TTr-TNMT ngày 14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Đính chính năm ban hành Quyết địnhsố 157/QĐ-GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dựán trên địa bàn huyện Lục Nam (năm ban hành Quyết định ghi là “2014”, nay đínhchính

2. Điều chỉnh dòng cuối cùng điểm 3.2Điều 1 Quyết định nêu trên (giá đất để tính bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồiđất tại các xã Vô Tranh, Trường Sơn - tuyến nhánh Vô Tranh- Đông Triều) như sau:

- Giá đất ở nông thôn tại Khu vực 2,vị trí 1: 420.000 đồng/m

Điều 2. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng SởTài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạcNhà nước tỉnh; Chủ tịch


- Chủ tịch UBND tỉnh;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNPHÓ CHỦ TỊCHLại Thanh Sơn