THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 424-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀMVIỆC CỦA VIỆN PHÂN VÙNG – QUY HOẠCH TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ Quyết định số 269-CP ngày 30-9-1977 thành lập Ủy ban phân vùng kinh tếtrung ương;
Căn cứ Quyết định số 236-TTg ngày 25-4-1978 của Thủ tướng Chính phủ đặt Việnphân vùng – quy hoạch thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước dưới sự chỉ đạo và quản lýtrực tiếp của thường trực Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương là cơquan nghiên cứu quy hoạch phân bố lực lượng sản xuất xã hội và vùng kinh tế;đồng thời có những nhiệm vụ và quyền hạn đã nói trong quyết định số 236-TTgngày 25-4-1978 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương làm việctheo chế độ thủ trưởng. Đứng đầu Viện có viện trưởng; giúp viện trưởng chỉ đạocác mặt công tác trong Viện có một số phó viện trưởng.

Tổ chức bộ máy làm việc của Viện phân vùng – quy hoạch trungương gồm có:

1. Ban nông lâm, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bố vàphát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy, hải sản và công nghiệp chế biến cácsản phẩm của các ngành nói trên.

2. Ban công nghiệp, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bốvà phát triển công nghiệp, giao thông, vận tải, liên lạc, mạng lưới thành phố.

3. Ban phân vùng, có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch phân bố vùngkinh tế cơ bản, vùng kinh tế hành chính cấp tỉnh, thành phố, huyện.

4. Ban phương pháp, có nhiệm vụ nghiên cứu phương pháp luận,phương pháp công tác phân vùng – quy hoạch, tổ chức công tin khoa học, huấnluyện.

5. Văn phòng Viện.

Điều 3. Viện phân vùng – quy hoạch trung ương có hộiđồng khoa học. Hội đồng khoa học là cơ quan tư vấn về khoa học của Viện, doviện trưởng làm chủ tịch, có một số thư ký khoa học giúp việc.

Điều 4. Thường trực Ủy ban phân vùng kinh tế trungương, Viện trưởng Viện phân vùng – quy hoạch trung ương chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị