BỘ XÂY DỰNG
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC KIỆN TOÀN VÀ BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN UỶ BAN GIÁM SÁT CỦA VIỆT NAM
ĐỂ THỰC HIỆN THOẢ THUẬN THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ DỊCH VỤ
TƯ VẤN KỸ THUẬT TRONG ASEAN
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-BXD ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đề nghị của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam,

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Uỷ ban Giám sát) nhiệm kỳ II (khoá 2012-2015), cụ thể như sau:
1. Ông Hoàng Thọ Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Chủ tịch;
2. Ông Phạm Văn Tân, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Phó Chủ tịch Thường trực;
3. Ông Vũ Mạnh Lãng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao cầu đường, Hội Cầu đường Việt Nam - Uỷ viên Thư ký;
4. Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng - Uỷ viên;
5. Ông Nguyễn Đăng Cấn, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam - Uỷ viên;
6. Ông Nguyễn Trường Tiến, Trưởng ban Kỹ sư, Tổng hội Xây dựng Việt Nam - Uỷ viên;
7. Ông Nguyễn Ngọc Chương, Phó Chủ tịch Tổng hội Cơ khí - Uỷ viên;
8. Bà Đặng Thị Phương Hoa, Chuyên viên chính Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng - Uỷ viên.

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Uỷ ban Giám sát, các thành viên Uỷ ban Giám sát thực hiện theo Quyết định số 1128/QĐ-BXD ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý hoạt động xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Uỷ ban Giám sát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCCB, HĐXD.
BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?