ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 425/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHICỤ THỂ CHO MỘT SỐ KHOẢN CHI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phápluật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 17/11/2004 của liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướngdẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra văn bản quyphạm pháp luật;

Căn cứ văn bản số 247/HĐND16 -KTNSngày 22/10/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến mứcchi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báocáo số 1081/BC-STC ngày 26/6/2007 về nội dung chi và mức chi cụ thể đảm bảo chocông tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnh TuyênQuang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi cụ thể cho một sốkhoản chi có tính chất đặc thù trong việc kiểm tra, xử lý văn bản phạm phápluật áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1- Chi thù lao cộng tác viên: 30.000 đồng/01 văn bản;đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp, mức chi80.000 đồng/01 văn bản.

2- Đối với các khoản chi tổ chức thu thập, phân loại,xử lý các thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật mà không cómức giá xác định sẵn thì được chi theo mức 20.000 đồng/01 văn bản hoặc tài liệu(khoản chi này không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản quy phạm phápluật đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vịhoặc đăng trên Công báo).

3- Chi rà soát, xác định văn bảnquy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểmkiểm tra văn bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ cho côngtác kiểm tra văn bản: 30.000 đồng/01 văn bản.

4- Chi lấy ý kiến chuyên gia trong trường hợp văn bảnquy phạm pháp luậtđược kiểmtra thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp hoặc có dấu hiệu trái phápluật: 150.000 đồng/01 báo cáo.

5- Chi thuê soạn thảo, viết báo cáo đánh giá kết luậnvề đợt kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 150.000 đồng/01 báo cáo.

6- Đối với các khoản chi khác như làm đêm, thêm giờ,chi phí in ấn, chuẩn bị tài liệu và văn phòng phẩm...: Căn cứ hóa đơn, chứng từchi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành và dự toán được cấp có thẩmquyền phê duyệt làm căn cứ quyết toán kinh phí.

7- Ngoài các nội dung về mức chi cụ thể cho một sốkhoản chi có tính chất đặc thù trong việc kiểm tra, xử lý văn bản phạm phápluật quy định tại Điều 1 nêu trên các nội dung khác về đối tượng áp dụng, nộidung chi, mức chi, công tác lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh toán, quyếttoán kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày17/11/2004 của liên bộ: Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Mức chi cụ thể cho một số khoản chi có tính chất đặcthù trong việc kiểm tra, xử lý văn bản phạm pháp luật áp dụng trên địa bàn tỉnhTuyên Quang quy định tại Điều 1 nêu trên được áp dụng từ năm ngân sách 2008.

2- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp,Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết địnhnày đến các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho côngtác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cácSở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước TuyênQuang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm