UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 426- QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bản quy định tạm thời giải quyết hộ khẩu,

nhân khẩu cư trú không hợp lệ

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ điều lệ Đăng ký quản lý hộ khẩu ban hành kèm theo Nghị định 04 ngày 7/7/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ);

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 và Nghị quyết 38/CP ngày 4/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Công an thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời giải quyết đối với hộ khẩu nhân khẩu cư trú chưa hợp lệ.

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công an thành phố hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện bản Qui định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, thủ trưởng các cấp, các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An