ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KỲ 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 16/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kỳ 2014 - 2018:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tổng số 535 văn bản);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tổng số 535 văn bản);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tổng số 138 văn bản);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tổng số 19 văn bản);

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (tổng số 79 văn bản).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên kỳ 2014 - 2018 được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức đăng tải Quyết định này và các Danh mục văn bản kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Sở Tư pháp: Làm đầu mối tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh: Căn cứ Danh mục văn bản nêu tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 29 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

14/12/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65793&Keywor d=18/2013/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015

15/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106845&Keyw ord=26/2014/NQ-H %C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 45/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

20/12/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107021&Keyw ord=45/2015/NQ-H %C4%90ND

4.

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016

Kỳ họp thứ 12 - tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

01/04/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106603&Keyw ord=04/2016/NQ-H %C4%90ND

5.

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

10/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114449&Keyw ord=17/2016/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 51/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115300&Keyw ord=51/2016/NQ-H %C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 53/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115308&Keyw ord=53/2016/NQ-H %C4%90ND

8.

Nghị quyết

Số 85/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119394&Keyw ord=85/2016/NQ-H %C4%90ND

9.

Nghị quyết

Số 91/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

30/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119371&Keyw ord=91/2016/NQ-H %C4%90ND

10.

Nghị quyết

Số 111/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125309&Keyword=111/20 17/NQ-H %C4%90ND

11.

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

15/01/2012

Văn bản mật không được đăng tải

12.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13/06/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62482&Keywor d=06/2014/Q %C4%90-UBND

13.

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

28/11/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106756&Keyw ord=21/2015/Q %C4%90-UBND

14.

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/07/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

14/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=113432&Keyw ord=12/2016/Q %C4%90-UBND

15.

Quyết định

Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng bài giảng, tài liệu tham khảo có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, việc tổ chức các cuộc họp, lớp học có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

Văn bản mật không được đăng tải

16.

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018

V/v ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129627&Keyword=22/2 018/Q %C4%90-UBND

17.

Chỉ thị

Số 06/1998/CT-UB ngày 01/4/1998

Về việc tăng cường trách nhiệm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

01/4/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62538&Keywor d=06/1998/CT-UB

18.

Chỉ thị

Số 17/1998/CT-UBND ngày 23/6/1998

Về việc chống lấy cắp điện

23/6/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62549&Keywor d=17/1998/CT-UBND

19.

Chỉ thị

Số 25/1998/CT-UB ngày 08/9/1998

Về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC-đối với lực lượng PCCC quần chúng.

08/9/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62555&Keywor d=25/1998/CT-UB

20.

Chỉ thị

Số 24/1998/CT-UB ngày 10/9/1998

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 58/TTg ngày 15/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

10/9/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62554&Keywor d=24/1998/CT-UB

21.

Chỉ thị

Số 15/1999/CT-UB ngày 14/5/1999

Về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

14/5/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62838&Keywor d=15/1999/CT-UB

22.

Chỉ thị

Số 20/2000/CT-UBND ngày 19/12/2000

Về việc tăng cường quản lý, cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

19/12/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63031&Keywor d=20/2000/CT-UBND

23.

Chỉ thị

Số 11/2001/CT-UBND ngày 19/7/2001

Về việc thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

19/7/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63909&Keywor d=11/2001/CT-UBND

24.

Chỉ thị

Số 04/2002/CT-UB ngày 18/3/2002

Về việc tổ chức xây dựng Đại đội dân quân pháo phòng không của lực lượng vũ trang tỉnh.

18/3/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63245&Keywor d=04/2002/CT-UB

25.

Chỉ thị

Số 16/2004/CT-UB ngày 29/7/2004

Về việc quản lý, rà phá (xử lý) bom, đạn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

29/7/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64032&Keywor d=16/2004/CT-UB

26.

Chỉ thị

Số 02/2006/CT-UBND ngày 03/3/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

13/3/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64816&Keywor d=02/2006/CT-UBND

27.

Chỉ thị

Số 12/2007/CT-UBND ngày 19/6/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

29/6/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65137&Keywor d=12/2007/CT-UBND

28.

Chỉ thị

Số 07/2010/CT-UBND ngày 04/10/2010

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

14/10/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=133363&Keyw ord=07/2010/CT-UBND

29.

Chỉ thị

Số 04/2012/CT-UBND ngày 27/3/2012

Về thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệ xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

27/3/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65096&Keywor d=04/2012/CT-UBND

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 61 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 113/2002/NQ- HĐND ngày 24/01/2002

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

24/01/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63477&Keywor d=113/2002/NQ- H%C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 296/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

19/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64586&Keywor d=296/2011/NQ- H%C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65232&Keywor d=13/2012/NQ-H %C4%90ND

4.

Nghị quyết

Sô 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

20/12/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65246&Keywor d=31/2012/NQ-H %C4%90ND

5.

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

04/8/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65630&Keywor d=11/2013/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015

08/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=103190&Keyw ord=21/2014/NQ-H %C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 18/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106954&Keyw ord=18/2015/NQ-H %C4%90ND

8.

Nghị quyết

Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016

07/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114429&Keyw ord=14/2016/NQ-H %C4%90ND

9.

Nghị quyết

Số 89/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 2017

30/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119367&Keyw ord=89/2016/NQ-H %C4%90ND

10.

Nghị quyết

Số 90/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119368&Keyw ord=90/2016/NQ-H %C4%90ND

11.

Nghị quyết

Số 107/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Ban hành quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

01/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125303&Keyword=107/ 2017/NQ-H %C4%90ND

12.

Nghị quyết

Số 131/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 - 2021

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127474&Keyw ord=131/2017/NQ-H %C4%90ND

13.

Nghị quyết

158/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

01/9/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130773&Keyword= 158/2018/NQ-H %C4%90ND

14.

Quyết định

Số 70/QĐ-UB ngày 14/02/1997

Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62157&Keywor d=70/1997/Q %C4%90-UBND

15.

Quyết định

Số 1791/1997/QĐ-UB ngày 23/12/1997

Ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

23/12/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62799&Keywor d=1791/1997/Q %C4%90-UB

16.

Quyết định

Số 2281/1998/QĐ-UB ngày 02/12/1998

Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.

02/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62684&Keywor d=2281/1998/Q %C4%90-UB

17.

Quyết định

Số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998

Thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi.

30/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62692&Keywor d=2626/1998/Q %C4%90-UB

18.

Quyết định

Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 05/10/1999

Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995.

15/10/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62976&Keywor d=1859/1999/Q %C4%90-UB

19.

Quyết định

Số 02/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000

Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên.

03/02/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39511&Keywor d=02/2000/Q %C4%90-UB

20.

Quyết định

Số 48/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục di dân PTVKTM thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

11/9/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64028&Keywor d=48/2002/Q %C4%90-UB

21.

Quyết định

Số 65/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập.

21/7/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65286&Keywor d=65/2006/Q %C4%90-UBND

22.

Quyết định

Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006

Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

20/8/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64790&Keywor d=76/2006/Q %C4%90-UBND

23.

Quyết định

Số 678/2007/QĐ- UBND ngày 05/4/2007

Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

15/4/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64629&Keywor d=678/2007/Q %C4%90-UBND

24.

Quyết định

Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.

10/3/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64757&Keywor d=05/2008/Q %C4%90-UBND

25.

Quyết định

Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở Y tế Hưng Yên.

09/6/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64794&Keywor d=16/2008/Q %C4%90-UBND

26.

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

19/11/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64808&Keywor d=26/2008/Q %C4%90-UBND

27.

Quyết định

Số 1653/2008/QĐ- UBND ngày 28/8/2008

Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

28/8/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65146&Keywor d=1653/2008/Q %C4%90-UBND

28.

Quyết định

Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.

18/5/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65406&Keywor d=06/2009/Q %C4%90-UBND

29.

Quyết định

Số 949/2009/QĐ- UBND ngày 19/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

19/5/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65540&Keywor d=949/2009/Q %C4%90-UBND

30.

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/6/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66045&Keywor d=16/2010/Q %C4%90-UBND

31.

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh.

09/8/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66170&Keywor d=19/2010/Q %C4%90-UBND

32.

Quyết định

Số 1159/2010/QĐ- UBND ngày 10/6/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

10/6/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66295&Keywor d=1159/2010/Q %C4%90-UBND

33.

Quyết định

Số 1956/2010/QĐ- UBND ngày 07/10/2010

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/10/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66494&Keywor d=1956/2010/Q %C4%90-UBND

34.

Quyết định

Số 1443/2011/QĐ- UBND ngày 23/8/2011

Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.

23/8/20121

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65013&Keywor d=1443/2011/Q %C4%90-UBND

35.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65720&Keywor d=12/2012/Q %C4%90-UBND

36.

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66209&Keywor d=08/2013/Q %C4%90-UBND

37.

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý.

03/9/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66219&Keywor d=09/2013/Q %C4%90-UBND

38.

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ- UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

24/9/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66225&Keywor d=10/2013/Q %C4%90-UBND

39.

Quyết định

Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

19/03/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106024&Keyw ord=06/2015/Q %C4%90-UBND

40.

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

29/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106624&Keyw ord=14/2015/Q %C4%90-UBND

41.

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/07/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

26/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=113431&Keyw ord=13/2016/Q %C4%90-UBND

42.

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/09/2016

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/09/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114453&Keyw ord=16/2016/Q %C4%90-UBND

43.

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119398&Keyw ord=31/2016/Q %C4%90-UBND

44.

Quyết định

Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/07/2017

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

25/07/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124050&Keyw ord=12/2017/Q %C4%90-UBND

45.

Quyết định

Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 21/08/2017

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

01/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127548&Keyword= 17/2017/Q %C4%90-UBND

46.

Quyết định

Số 01/2018/Q Đ-UBND ngày 12/01/2018

Ban hành quy định hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

25/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127953&Keyword=01/2 018/Q %C4%90-UBND

47.

Quyết định

Số 03/2018/Q Đ-UBND ngày 19/01/2018

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021

01/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=130785&Keyword=03/2 018/Q %C4%90-UBND

48.

Quyết định

Số 08/2018/Q Đ-UBND ngày 09/02/2018

Ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

22/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127970&Keyword=08/2 018/Q %C4%90-UBND

49.

Quyết định

Số 09/2018/Q Đ-UBND ngày 26/02/2018

Về việc thành lập Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

10/3/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129296&Keyword=09/2 018/Q %C4%90-UBND

50.

Quyết định

Số 13/2018/Q Đ-UBND ngày 16/3/2018

V/v đổi tên và tổ chức lại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp

01/4/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129314&Keyword=13/2 018/Q %C4%90-UBND

51.

Quyết định

Số 17/2018/Q Đ-UBND ngày 24/4/2018

V/v tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

05/5/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129352&Keyword=17/2 018/Q %C4%90-UBND

52.

Quyết định

Số 20/2018/Q Đ-UBND ngày 21/5/2018

V/v chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện, thành phố

01/6/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129357&Keyword=20/2 018/Q %C4%90-UBND

53.

Quyết định

32/2018/Q Đ-UBND ngày 20/8/2018

V/v quy định hỗ trợ công chức viên chức lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hưng yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

01/9/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=131511

54.

Quyết định

Số 39/2018/Q Đ-UBND ngày 1/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp, quản lý công tác tổ chức, cán bộ

15/11/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132176&Keyword=39/2 018/Q %C4%90-UBND

55.

Quyết định

Số 40/2018/Q Đ-UBND ngày 05/11/2018

V/v tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường

15/11/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132177&Keyword=40/2 018/Q %C4%90-UBND

56.

Quyết định

Số 45/2018/Q Đ-UBND ngày 07/12/2018

V/v Thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng yên thuộc văn phòng UBND tỉnh

20/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132599&Keyword=45/2 018/Q %C4%90-UBND

57.

Quyết định

Số 46/2018/Q Đ-UBND ngày19/12/2018

V/v Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132606&Keyword=46/2 018/Q %C4%90-UBND

58.

Chỉ thị

Số 13/1998/CT-UB ngày 03/6/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

03/6/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62545&Keyword=13/1998/CT-UB ND

59.

Chỉ thị

Số 05/2004/CT-UB ngày 18/3/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ.

18/3/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64019&Keywor d=05/2004/CT-UB

60.

Chỉ thị

Số 13/2006/CT-UBND ngày 28/9/2006

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

08/10/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64825&Keywor d=13/2006/CT-UBND

61.

Chỉ thị

Số 09/2009/CT-UBND ngày 11/5/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền “.

21/5/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65357&Keywor d=09/2009/CT-UBND

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 20 văn bản

1.

Quyết định

Số 2382/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999

Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

29/11/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62988&Keywor d=2382/1999/Q %C4%90-UB

2.

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

Ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13/06/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62480&Keywor d=05/2014/Q %C4%90-UBND

3.

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

29/09/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62494&Keywor d=11/2014/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015

Ban hành Quy chế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/06/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106449&Keyw ord=10/2015/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cá nhân trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

18/10/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106737&Keyw ord=19/2015/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21/03/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

31/03/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107172&Keyw ord=06/2016/Q %C4%90-UBND

7.

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

Ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật và chi phí khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118459&Keyw ord=02/2017/Q %C4%90-UBND

8.

Quyết định

Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/09/2017

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127550&Keyword= 19/2017/Q %C4%90-UBND

9.

Quyết định

Số 02/2018/Q Đ-UBND ngày 17/01/2018

Ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

26/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127957&Keyword= 02/2018/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

34/2018/Q Đ-UBND ngày 05/10/2018

Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=131461&Keyw ord=34/2018/Q %C4%90-UBND

11.

Chỉ thi.

Số 08/1998/CT-UBND ngày 18/4/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

18/4/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62540&Keywor d=08/1998/CT-UBND

12.

Chỉ thị

Số 29/1999/CT-UB ngày 30/11/1999

Về việc thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch.

30/11/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62845&Keywor d=29/1999/CT-UB

13.

Chỉ thị

Số 11 /2002/CT-UB ngày 24/5/2002

Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

24/5/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63251&Keywor d=11%20/2002/CT-UB

14.

Chỉ thị

Số 17/2004/CT-UB ngày 06/8/2004

Về việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở.

06/8/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64035&Keywor d=17/2004/CT-UB

15.

Chỉ thị

Số 07/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

08/6/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64822&Keywor d=07/2006/CT-UBND

16.

Chỉ thị

Số 07/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

06/4/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65062&Keywor d=07/2007/CT-UBND

17.

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UBND ngày 03/7/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

13/7/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65142&Keywor d=13/2007/CT-UBND

18.

Chỉ thị

Số 03/2008/CT-UBND ngày 29/01/2008

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

09/02/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64864&Keywor d=03/2008/CT-UBND

19.

Chỉ thị

Số 04/2010/CT-UBND ngày 20/8/2010

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

20/8/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65787&Keywor d=04/2010/CT-UBND

20.

Chỉ thị

Số 06/2010/CT-UBND ngày 31/8/2010

Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10/9/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65795&Keywor d=06/2010/CT-UBND

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 27 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 76/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên từ nay đến 2015 và định hướng đến 2020.

29/7/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64901&Keywor d=76/2006/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106875&Keyw ord=11/2015/NQ-H %C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

07/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114418&Keyw ord=12/2016/NQ-H %C4%90ND

4.

Nghị quyết

Số 49/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

17/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114447&Keyw ord=49/2016/NQ-H %C4%90ND

5.

Nghị quyết

Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

25/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=117782&Keyword=81/2016/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 97/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=125261&Keyw ord=97/2017/NQ-H %C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 118/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

08/12/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127472&Keyw ord=118%20/2017/NQ-H %C4%90ND

8.

Nghị quyết

149/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=130783

9.

Nghị quyết

Số 169/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

22/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132597&Keyword=169/ 2018/NQ-H %C4%90ND

10.

Nghị quyết

Số 173/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

12/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=133248&Keyword=173/ 2018/NQ-H %C4%90ND

11.

Nghị quyết

Số 182/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

22/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=133272&Keyword=182/ 2018/NQ-H %C4%90ND

12.

Quyết định

Số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62958&Keywor d=1088/1999/Q %C4%90-UB

13.

Quyết định

Số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62957&Keywor d=1089/1999/Q %C4%90-UB

14.

Quyết định

Số 20/2001/QĐ-UBND ngày 31/7/2001

Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

31/7/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63624&Keywor d=20/2001/Q %C4%90-UBND

15.

Quyết định

Số 52/2002/QĐ-UB ngày 22/11/2002

Điều chỉnh một phần nội dung mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/Q Đ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

22/11/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64045&Keywor d=20/2001/Q %C4%90-UB

16.

Quyết định

Số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

02/4/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64653&Keywor d=12/2003/Q %C4%90-UB

17.

Quyết định

Số 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên.

02/4/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64659&Keywor d=13/2003/Q %C4%90-UB

18.

Quyết định

Số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

24/11/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64806&Keywor d=25/2008/Q %C4%90-UBND

19.

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

13/4/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65403&Keywor d=05/2009/Q %C4%90-UBND

20.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Sửa đổi một số điều của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/Q Đ- UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

06/02/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65966&Keywor d=03/2010/Q %C4%90-UBND

21.

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010

Bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ- UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

06/6/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66029&Keywor d=14/2010/Q %C4%90-UBND

22.

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/02/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=107040&Keyword= 03/2015/Q %C4%90-UBND

23.

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

07/03/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107082&Keyw ord=03/2016/Q %C4%90-UBND

24.

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016

Ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

20/05/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107237&Keyw ord=10/2016/Q %C4%90-UBND

25.

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118497&Keyw ord=26/2016/Q %C4%90-UBND

26.

Quyết định

Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132169&Keyw ord=34/2017/Q %C4%90-UBND

27.

Chỉ thị

Số 18/2004/CT-UB ngày 26/8/2004

Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê.

26/8/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64036&Keywor d=18/2004/CT-UB

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 175 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 55/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng phó thôn.

24/7/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62563&Keywor d=55/1998/NQ-H %C4%90

2.

Nghị quyết

Số 57/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 1997.

24/7/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62565&Keywor d=57/1998/NQ-H %C4%90

3.

Nghị quyết

Số 78/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 1999.

21/7/2000

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

4.

Nghị quyết

Số 58/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2000.

19/7/2001

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

5.

Nghị quyết

Số 60/2001/NQ-HĐND ngày 19/7/2001

Về mức thu và sử dụng quỹ nghĩa vụ lao động công ích.

19/7/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63377&Keywor d=60/2001/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 114/2002/NQ- HĐND ngày 24/01/2002

Về việc quy định tạm thời Cơ chế điều tiết lại ngân sách cho các địa phương khi giao đất làm công nghiệp.

01/01/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63478&Keywor d=114/2002/NQ- H%C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 199/2002/NQ-HĐ ngày 03/7/2002

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2001.

03/7/2002

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

8.

Nghị quyết

Số 07/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2002.

01/7/2003

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

9.

Nghị quyết

Số 09/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003.

Về việc trợ cấp ngoài phần thu học phí và ngân sách xã đài thọ hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

04/7/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64277&Keywor d=09/2003/NQ-H %C4%90

10.

Nghị quyết

Số 10/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Về phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

04/7/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64278&Keywor d=10/2003/NQ-H %C4%90

11.

Nghị quyết

Số 11/2003/NQ-HĐ ngày 09/12/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

09/12/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64280&Keywor d=11/2003/NQ-H %C4%90

12.

Nghị quyết

Số 53/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2003.

21/5/2004

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

13.

Nghị quyết

Số 175/2005/NQ- HĐND ngày 30/12/2005

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2004.

30/12/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64351&Keywor d=175/2005/NQ- H%C4%90ND

14.

Nghị quyết

Số 178/2005/NQ- HĐND ngày 30/12/2005

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn.

30/12/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64360&Keywor d=178/2005/NQ- H%C4%90ND

15.

Nghị quyết

Số 187/2006/NQ- HĐND ngày 08/12/2006

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2005.

08/12/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65036&Keywor d=187/2006/NQ- H%C4%90ND

16.

Nghị quyết

Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc miễn thủy lợi phí nông nghiệp.

27/7/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65244&Keywor d=90/2007/NQ-H %C4%90ND

17.

Nghị quyết

Số 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố.

27/7/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65249&Keyword=91/2007/NQ-H %C4%90ND

18.

Nghị quyết

Số 191/2007/NQ- HĐND ngày 12/12/2007

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2006.

22/12/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65272&Keywor d=191/2007/NQ-H %C4%90ND

19.

Nghị quyết

Số 118/2008/NQ- HĐND ngày 25/7/2008

Về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

25/7/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64802&Keywor d=118/2008/NQ- H%C4%90ND

20.

Nghị quyết

Số 119/2008/NQ- HĐND ngày 25/7/2008

Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa.

25/7/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39610&Keywor d=119/2008/NQ- H%C4%90ND

21.

Nghị quyết

Số 244/2008/NQ- HĐND ngày 15/12/2008

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007.

15/12/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65319&Keywor d=244/2008/NQ- H%C4%90ND

22.

Nghị quyết

Số 246/2008/NQ- HĐND ngày 15/12/2008

Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

15/12/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=49114&Keywor d=246/2008/NQ- H%C4%90ND

23.

Nghị quyết

Số 90/2009/NQ-HĐND ngày 27/7/2009

Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65333&Keywor d=90/2009/NQ-H %C4%90ND

24.

Nghị quyết

Số 196/2009/NQ- HĐND ngày 14/12/2009

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2008.

20/12/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132180&Keyw ord=196/2009/NQ- H%C4%90ND

25.

Nghị quyết

Số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

02/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65719&Keyword=36/2010/NQ-H %C4%90ND

26.

Nghị quyết

Số 37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

02/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65726&Keywor d=37/2010/NQ-H %C4%90ND

27.

Nghị quyết

Số 213/2010/NQ- HĐND ngày 13/12/2010

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009.

20/12/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65847&Keywor d=213/2010/NQ- H%C4%90ND

28.

Nghị quyết

Số 218/2010/NQ- HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

20/12/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65859&Keywor d=218/2010/NQ- H%C4%90ND

29.

Nghị quyết

Số 287/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

19/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64549&Keywor d=287/2011/NQ- H%C4%90ND

30.

Nghị quyết

Số 292/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ.

19/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64574&Keywor d=292/2011/NQ- H%C4%90ND

31.

Nghị quyết

Số 293/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

19/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64576&Keywor d=293/2011/NQ- H%C4%90ND

32.

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65110&Keyword=03/2012/NQ-H %C4%90ND

33.

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65114&Keywor d=05/2012/NQ-H %C4%90ND

34.

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65225&Keywor d=06/2012/NQ-H %C4%90ND

35.

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65226&Keywor d=07/2012/NQ-H %C4%90ND

36.

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65227&Keywor d=08/2012/NQ-H %C4%90ND

37.

Nghị quyết

Số 10/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65229&Keywor d=10/2012/NQ-H %C4%90ND

38.

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65230&Keywor d=11/2012/NQ-H %C4%90ND

39.

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

17/12/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65236&Keyword=23/2012/NQ-H %C4%90ND

40.

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

20/12/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65243&Keywor d=29/2012/NQ-H %C4%90ND

41.

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

15/12/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65666&Keywor d=13/2013/NQ-H %C4%90ND

42.

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15/12/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65766&Keywor d=17/2013/NQ-H %C4%90ND

43.

Nghị quyết

Số 08/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106853&Keyw ord=08/2015/NQ-H %C4%90ND

44.

Nghị quyết

Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106870&Keyw ord=09/2015/NQ-H %C4%90ND

45.

Nghị quyết

Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106872&Keyw ord=10/2015/NQ-H %C4%90ND

46.

Nghị quyết

Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106719&Keyw ord=14/2015/NQ-H %C4%90ND

47.

Nghị quyết

Số 39/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014

20/12/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106963&Keyw ord=39/2015/NQ-H %C4%90ND

48.

Nghị quyết

Số 52/2016/NQ-HĐND ngày 06/10/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

6/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115304&Keyw ord=52/2016/NQ-H %C4%90ND

49.

Nghị quyết

Số 75/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

06/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132163&Keyw ord=75/2016/NQ-H %C4%90ND

50.

Nghị quyết

Số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

06/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=132086&Keyw ord=76/2016/NQ-H %C4%90ND

51.

Nghị quyết

Số 83/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

25/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118513&Keyw ord=83/2016/NQ-H %C4%90ND

52.

Nghị quyết

Số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118516&Keyw ord=86/2016/NQ-H %C4%90ND

53.

Nghị quyết

Số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118514&Keyw ord=87/2016/NQ-H %C4%90ND

54.

Nghị quyết

Số 98/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=125264&Keyword= 98/2017/NQ-H %C4%90ND

55.

Nghị quyết

Số 99/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=125289&Keyword= 99/2017/NQ-H %C4%90ND

56.

Nghị quyết

Số 105/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=125296&Keyword= 105/2017/NQ-H %C4%90ND

57.

Nghị quyết

Số 135/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127478&Keyw ord=135/2017/NQ-H %C4%90ND

58.

Nghị quyết

Số 136/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127480&Keyw ord=136/2017/NQ-H %C4%90ND

59.

Nghị quyết

145/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130776&Keyword= 145/2018/NQ-H %C4%90ND

60.

Nghị quyết

147/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban-goc.aspx?ItemID=130779

61.

Nghị quyết

148/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ- HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130618&Keyword= 148/2018/NQ-H %C4%90ND

62.

Nghị quyết

156/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131505&Keyword= 156/2018/NQ-H %C4%90ND

63.

Nghị quyết

157/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131506&Keyword= 157/2018/NQ-H %C4%90ND

64.

Nghị quyết

Số 170/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133249&Keyword= 170/2018/NQ-H %C4%90ND

65.

Nghị quyết

Số 184/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020

22/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133265&Keyword= 184/2018/NQ-H %C4%90ND

66.

Nghị quyết

Số 188/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133266&Keyword= 188/2018/NQ-H %C4%90ND

67.

Nghị quyết

Số 189/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022

12/12/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133267&Keyword= 189/2018/NQ-H %C4%90ND

68.

Nghị quyết

Số 190/2018/NQ- HĐND ngày 12/12/2018

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133270&Keyword= 190/2018/NQ-H %C4%90ND

69.

Quyết định

Số 657/1997/QĐ-UB ngày 11/6/1997

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ dự trữ của tỉnh.

11/6/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62775&Keywor d=657/1997/Q %C4%90-UB

70.

Quyết định

Số 978/1997/QĐ-UB ngày 06/8/1997

Quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/8/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62780&Keywor d=978/1997/Q %C4%90-UB

71.

Quyết định

Số 1314/1997/QĐ-UB ngày 15/10/1997

Quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm.

15/10/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62795&Keywor d=1314/1997/Q %C4%90-UB

72.

Quyết định

Số 666/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998

Về việc thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

13/4/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62579&Keywor d=666/1998/Q %C4%90-UB

73.

Quyết định

Số 841/1998/QĐ-UB ngày 08/5/1998

Về chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

08/5/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62587&Keywor d=841/1998/Q %C4%90-UB

74.

Quyết định

Số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

Ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

16/6/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62598&Keywor d=1108/1998/Q %C4%90-UB

75.

Quyết định

Số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17/6/1998

Ban hành mức thu thủy lợi phí.

17/6/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62599&Keywor d=1112/1998/Q %C4%90-UB

76.

Quyết định

Số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998

Về việc trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.

01/7/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62600&Keywor d=1176/1998/Q %C4%90-UB

77.

Quyết định

Số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

01/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62607&Keywor d=1377/1998/Q %C4%90-UB

78.

Quyết định

Số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn.

01/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=42474&Keywor d=1378/1998/Q %C4%90-UB

79.

Quyết định

Số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh.

01/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62608&Keywor d=1379/1998/Q %C4%90-UB

80.

Quyết định

Số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28/8/1998

Bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

01/7/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62621&Keywor d=1540/1998/Q %C4%90-UB

81.

Quyết định

Số 2394/1998/QĐ-UB ngày 23/12/1998

Về việc thu một phần học phí của học sinh là cán bộ y tế xã, thôn học lớp dược tá do tỉnh mở và đào tạo.

23/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62687&Keywor d=2394/1998/Q %C4%90-UB

82.

Quyết định

Số 150/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.

03/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62922&Keywor d=150/1999/Q %C4%90-UB

83.

Quyết định

Số 151/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.

03/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62923&Keywor d=151/1999/Q %C4%90-UB

84.

Quyết định

số 242/1999/QĐ-UB ngày 01/3/1999

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

01/01/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62929&Keywor d=242/1999/Q %C4%90-UB

85.

Quyết định

Số 994/1999/QĐ-UB ngày 08/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính.

08/6/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62954&Keywor d=994/1999/Q %C4%90-UB

86.

Quyết định

Số 1157/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/7/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62960&Keywor d=1157/1999/Q %C4%90-UB

87.

Quyết định

Số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12/7/1999

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.

01/8/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62962&Keywor d=1181/1999/Q %C4%90-UB

88.

Quyết định

Số 06/2001/QĐ-UBND ngày 21/3/2001

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

21/3/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63421&Keywor d=06/2001/Q %C4%90-UBND

89.

Quyết định

Số 22/2001/QĐ-UBND ngày 06/8/2001

Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

06/8/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63660&Keywor d=22/2001/Q %C4%90-UBND

90.

Quyết định

Số 26/2001/QĐ-UBND ngày 06/9/2001

Ban hành Định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

06/9/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63719&Keywor d=26/2001/Q %C4%90-UBND

91.

Quyết định

Số 39/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001

Về việc thu và quản lý sử dụng Quỹ kinh tế mới.

28/9/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63838&Keywor d=39/2001/Q %C4%90-UBND

92.

Quyết định

Số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001

Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

04/10/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63839&Keywor d=40/2001/Q %C4%90-UBND

93.

Quyết định

Số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002

Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

01/02/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63483&Keywor d=02/2002/Q %C4%90-UB

94.

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

Điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

01/01/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63485&Keywor d=11/2002/Q %C4%90-UB

95.

Quyết định

Số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002

Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

01/01/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63496&Keywor d=24/2002/Q %C4%90-UB

96.

Quyết định

Số 08/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

20/01/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64639&Keywor d=08/2003/Q %C4%90-UB

97.

Quyết định

Số 967/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông.

15/5/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65546&Keywor d=967/2003/Q %C4%90-UB

98.

Quyết định

Số 22/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003

Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

01/5/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64708&Keywor d=22/2003/Q %C4%90-UB

99.

Quyết định

Số 44/2003/QĐ-UB ngày 21/ 7/2003

Về việc trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

21/7/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64789&Keyword=44/2003/Q %C4%90-UB

100.

Quyết định

Số 45/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003

Về việc phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

21/7/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64933&Keywor d=45/2003/Q %C4%90-UB

101.

Quyết định

Số 53/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

Quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

22/9/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64971&Keywor d=53/2003/Q %C4%90-UB

102.

Quyết định

Số 62/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/Q Đ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

31/10/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65030&Keywor d=62/2003/Q %C4%90-UB

103.

Quyết định

Số 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003

Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

01/01/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65224&Keywor d=65/2003/Q %C4%90-UB

104.

Quyết định

Số 67/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

28/6/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64354&Keywor d=67/2004/Q %C4%90-UB

105.

Quyết định

Số 68/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004

Ban hành bản Quy định về quản lý giá.

04/6/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64356&Keywor d=68/2004/Q %C4%90-UB

106.

Quyết định

Số 97/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

28/12/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64554&Keywor d=97/2004/Q %C4%90-UB

107.

Quyết định

Số 42/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

20/5/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64458&Keywor d=42/2005/Q %C4%90-UB

108.

Quyết định

Số 100/2005/QĐ- UBND ngày 29/12/2005

Bổ sung nội dung Quyết định sổ 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/01/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64570&Keywor d=100/2005/Q %C4%90-UBND

109.

Quyết định

Số 124/2006/QĐ- UBND ngày 22/9/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

07/10/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65368&Keywor d=124/2006/Q %C4%90-UBND

110.

Quyết định

Số 128/2006/QĐ- UBND ngày 15/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã, phường, thị trấn.

25/11/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65372&Keywor d=128/2006/Q %C4%90-UBND

111.

Quyết định

Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007

Bãi bỏ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên.

12/7/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64872&Keywor d=08/2007/Q %C4%90-UBND

112.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007

Quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

08/10/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39676&Keywor d=14/2007/Q %C4%90-UBND

113.

Quyết định

số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

12/5/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64791&Keywor d=13/2008/Q %C4%90-UBND

114.

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64799&Keywor d=19/2008/Q %C4%90-UBND

115.

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

14/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64804&Keywor d=21/2008/Q %C4%90-UBND

116.

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Quy định mức hỗ trợ làng văn hóa, khu phố (tổ dân phố) văn hóa.

14/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64805&Keywor d=22/2008/Q %C4%90-UBND

117.

Quyết định

Số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh thư nhân dân.

30/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39577&Keywor d=24/2008/Q %C4%90-UBND

118.

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.

07/01/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64813&Keywor d=30/2008/Q %C4%90-UBND

119.

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

07/01/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39510&Keywor d=31/2008/Q %C4%90-UBND

120.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

22/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65985&Keywor d=06/2010/Q %C4%90-UBND

121.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải.

22/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65991&Keywor d=07/2010/Q %C4%90-UBND

122.

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

22/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65995&Keywor d=08/2010/Q %C4%90-UBND

123.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

19/3/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64617&Keywor d=06/2011/Q %C4%90-UBND

124.

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Hưng Yên.

29/9/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64707&Keywor d=21/2011/Q %C4%90-UBND

125.

Quyết định

Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011

Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên.

02/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64716&Keywor d=24/2011/Q %C4%90-UBND

126.

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

12/02/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65609&Keywor d=02/2012/Q %C4%90-UBND

127.

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

Quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

15/4/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65614&Keywor d=03/2012/Q %C4%90-UBND

128.

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65644&Keywor d=07/2012/Q %C4%90-UBND

129.

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65648&Keywor d=08/2012/Q %C4%90-UBND

130.

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65667&Keywor d=09/2012/Q %C4%90-UBND

131.

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65675&Keywor d=10/2012/Q %C4%90-UBND

132.

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65717&Keywor d=11/2012/Q %C4%90-UBND

133.

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65728&Keywor d=13/2012/Q %C4%90-UBND

134.

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/10/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65733&Keywor d=14/2012/Q %C4%90-UBND

135.

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

01/01/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65749&Keywor d=17/2012/Q %C4%90-UBND

136.

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

07/01/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65809&Keywor d=25/2012/Q %C4%90-UBND

137.

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14/01/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62472&Keywor d=02/2014/Q %C4%90-UBND

138.

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/06/2014

Về việc ban hành quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/06/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62483&Keywor d=07/2014/Q %C4%90-UBND

139.

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

17/10/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62506&Keywor d=13/2014/Q %C4%90-UBND

140.

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63307&Keywor d=16/2014/Q %C4%90-UBND

141.

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/09/2015

Về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

09/10/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106722&Keyw ord=18/2015/Q %C4%90-UBND

142.

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/11/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106767&Keyw ord=22/2015/Q %C4%90-UBND

143.

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/04/2016

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/05/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107230&Keyw ord=09/2016/Q %C4%90-UBND

144.

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

19/08/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=113444&Keyw ord=14/2016/Q %C4%90-UBND

145.

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118491&Keyw ord=25/2016/Q %C4%90-UBND

146.

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

28/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118509&Keyw ord=28/2016/Q %C4%90-UBND

147.

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118512&Keyw ord=29/2016/Q %C4%90-UBND

148.

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119396&Keyw ord=30/2016/Q %C4%90-UBND

149.

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130621&Keyword= 32/2016/Q %C4%90-UBND

150.

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

10/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=132168&Keyword= 33/2016/Q %C4%90-UBND

151.

Quyết định

Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127543&Keyword= 16/2017/Q %C4%90-UBND

152.

Quyết định

Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/09/2017

Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127551&Keyword= 20/2017/Q %C4%90-UBND

153.

Quyết định

Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127566&Keyword= 24/2017/Q %C4%90-UBND

154.

Quyết định

Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Ban hành Quy định hình thức; phương thức; việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa là các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/11/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127572&Keyword= 26/2017/Q %C4%90-UBND

155.

Quyết định

Số 06/2018/Q Đ-UBND ngày 02/02/2018

Sửa đổi bổ sung quyết định số 29/2016 /QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh

15/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127968&Keyword= 06/2018/Q %C4%90-UBND

156.

Quyết định

Số 12/2018/Q Đ-UBND ngày 15/3/2018

V/v Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2018-2020

01/4/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=129310&Keyword= 12/2018/Q %C4%90-UBND

157.

Quyết định

Số 14/2018/Q Đ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

15/4/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=129300&Keyword= 14/2018/Q %C4%90-UBND

158.

Quyết định

Số 15/2018/Q Đ-UBND ngày 15/4/2018

V/v ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

01/5/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=129349&Keyword= 15/2018/Q %C4%90-UBND

159.

Quyết định

Số 27/2018/Q Đ-UBND ngày 26/07/2018

V/v phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trừ lĩnh vực y tế giáo dục và DDT của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh

10/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130610&Keyword= 27/2018/Q %C4%90-UBND

160.

Quyết định

Số 28/2018/Q Đ-UBND ngày 31/07/2018

V/v ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh

15/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130115&Keyword= 28/2018/Q %C4%90-UBND

161.

Quyết định

Số 29/2018/Q Đ-UBND ngày 03/08/2018

V/v Ban hành quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tủy lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

15/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130622&Keyword= 29/2018/Q %C4%90-UBND

162.

Quyết định

Số 35/2018/Q Đ-UBND ngày 08/10/2018

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131503&Keyword= 35/2018/Q %C4%90-UBND

163.

Quyết định

Số 36/2018/Q Đ-UBND ngày 08/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131508&Keyword=

164.

Quyết định

Số 48/2018/Q Đ-UBND ngày 20/12/2018

V/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=133278&Keyword= 48/2018/Q %C4%90-UBND

165.

Chỉ thị

Số 21/1998/CT-UB ngày 19/8/1998

Về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế

19/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62552&Keywor d=21/1998/CT-UB

166.

Chỉ thị

Số 30/1998/CT-UB ngày 24/12/1998

Về việc triển khai thực hiện các Luật Thuế mới

24/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62558&Keywor d=30/1998/CT-UB

167.

Chỉ thị

Số 02/1999/CT-UB ngày 29/01/1999

Về việc triển khai Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thanh toán nợ 221 giai đoạn II

29/01/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62832&Keywor d=02/1999/CT-UB

168.

Chỉ thị

Số 25/1999/CT-UB ngày 29/9/1999

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông thôn

29/9/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62844&Keywor d=25/1999/CT-UB

169.

Chỉ thị

Số 13/2000/CT-UBND ngày 15/5/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh.

15/5/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63025&Keywor d=13/2000/CT-UBND

170.

Chỉ thị

Số 10/2001/CT-UBND ngày 07/6/2001

Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

07/6/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63903&Keywor d=10/2001/CT-UBND

171.

Chỉ thị

Số 12/2001/CT-UBND ngày 20/8/2001

Về việc tăng cường công tác củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20/8/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63916&Keywor d=12/2001/CT-UBND

172.

Chỉ thị

Số 08/2003/CT-UB ngày 03/10/2003

Về việc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

03/10/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64013&Keywor d=08/2003/CT-UB

173.

Chỉ thị

Số 08/2004/CT-UB ngày 14/4/2004

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ.

14/4/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64022&Keywor d=08/2004/CT-UB

174.

Chỉ thị

Số 05/2007/CT-UBND ngày 18/3/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

28/3/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65050&Keywor d=05/2007/CT-UBND

175.

Chỉ thị

Số 02/2012/CT-UBND ngày 13/01/2012

Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23/01/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65089&Keywor d=02/2012/CT-UBND

VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 16 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 151/2018/NQ- HĐND ngày 13/07/2018

Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=130769&Keyword=151/ 2018/NQ-H %C4%90ND

2.

Quyết định

Số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

26/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62927&Keywor d=240/1999/Q %C4%90-UB

3.

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/10/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66240&Keywor d=12/2013/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63320&Keywor d=19/2014/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

31/01/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=101537&Keyw ord=01/2015/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên

03/01/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106841&Keyw ord=25/2015/Q %C4%90-UBND

7.

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/09/2016

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

10/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114456&Keyw ord=19/2016/Q %C4%90-UBND

8.

Quyết định

Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 19/05/2017

Ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

30/05/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124029&Keyw ord=06/2017/Q %C4%90-UBND

9.

Quyết định

Số 25/2018/Q Đ-UBND ngày 02/07/2018

V/v Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129633&Keyword=25/2 018/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

Số 33/2018/Q Đ-UBND ngày 24/8/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/9/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131944&Keyword= 33/2018/Q %C4%90-UBND

11.

Quyết định

37/2018/Q Đ-UBND ngày 15/10/2018

Ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an toàn công trình đường ống xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

30/10/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=131509&Keyword= 37/2018/Q %C4%90-UBND

12.

Chỉ thị

Số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999

Về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu.

18/5/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62839&Keywor d=16A/1999/CT-UB

13.

Chỉ thị

Số 06/2001/CT-UBND ngày 18/4/2001

Về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân.

18/4/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63897&Keywor d=06/2001/CT-UBND

14.

Chỉ thị

Số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002

Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn.

23/8/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63254&Keywor d=15/2002/CT-UB

15.

Chỉ thị

Số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004

Về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện.

19/3/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64020&Keywor d=06/2004/CT-UB

16.

Chỉ thị

Số 12/CT-UBND ngày 01/10/2008

Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

11/10/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65302&Keywor d=12/CT-UBND

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 25 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014

Về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

08/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=103167&Keyw ord=19/2014/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 146/2018/NQ- HĐND ngày 13/07/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

01/8/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=130777&Keyword=146/ 2018/NQ-H %C4%90ND

3.

Quyết định

Số 1013/1998/QĐ-UB ngày 01/6/1998

Ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

01/6/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62590&Keywor d=1013/1998/Q %C4%90-UB

4.

Quyết định

Số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Vắcxin đối với gia súc, gia cầm.

06/8/1988

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62611&Keywor d=1420/1998/Q %C4%90-UB

5.

Quyết định

Số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002

Ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

06/02/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=49096&Keywor d=03/2002/Q %C4%90-UB

6.

Quyết định

Số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003

Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

22/7/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64937&Keywor d=46/2003/Q %C4%90-UB

7.

Quyết định

Số 49/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

09/6/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64313&Keywor d=49/2004/Q %C4%90-UB

8.

Quyết định

Số 46/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

15/6/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=42196&Keywor d=46/2005/Q %C4%90-UB

9.

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008

Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/3/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64490&Keywor d=09/2008/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020.

22/4/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66008&Keywor d=11/2010/Q %C4%90-UBND

11.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/4/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65633&Keywor d=05/2012/Q %C4%90-UBND

12.

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy định chuyển nhượng và quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

28/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115289&Keyw ord=21/2016/Q %C4%90-UBND

13.

Quyết định

Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/07/2017

Về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

10/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124048&Keyw ord=13/2017/Q %C4%90-UBND

14.

Quyết định

Số 16/2018/Q Đ-UBND ngày 15/4/2018

V/v ban hành quy định sản xuất cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh

15/5/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129351&Keyword=16/2 018/Q %C4%90-UBND

15.

Chỉ thị

Số 35/1997/CT-UBND ngày 28/8/1997

Về việc tiêm phòng, chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

28/8/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62135&Keywor d=35/1997/CT-UBND

16.

Chỉ thị

Số 23/1998/CT-UBND ngày 10/9/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

10/9/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62553&Keywor d=23/1998/CT-UBND

17.

Chỉ thị

Số 09/2002/CT-UB ND ngày 16/5/2002

Về việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi nội đồng.

16/5/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63250&Keywor d=09/2002/CT-UB ND

18.

Chỉ thị

Số 08/2005/CT-UBND ngày 02/11/2005

Về việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

12/11/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64093&Keywor d=08/2005/CT-UBND

19.

Chỉ thị

Số 10/2006/CT-UBND ngày 11/8/2006

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

21/8/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64824&Keywor d=10/2006/CT-UBND

20.

Chỉ thị

Số 03/2007/CT-UBND ngày 23/02/2007

Về việc thi hành Pháp lệnh Thú y

03/3/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65040&Keywor d=03/2007/CT-UBND

21.

Chỉ thị

Số 08/2008/CT-UBND ngày 21/8/2008

Về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm.

01/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65291&Keywor d=08/2008/CT-UBND

22.

Chỉ thị

Số 05/2009/CT-UBND ngày 31/03/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

10/4/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65354&Keywor d=05/2009/CT-UBND

23.

Chỉ thị

Số 09/2011/CT-UBND ngày 19/05/2011

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

29/5/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64491&Keywor d=09/2011/CT-UBND

24.

Chỉ thị

Số 10/2011/CT-UBND ngày 24/8/2011

Về việc tăng cường quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

03/9/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64495&Keywor d=10/2011/CT-UBND

25.

Chỉ thị

Số 14/2011/CT-UBND ngày 16/12/2011

Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y.

26/12/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64515&Keywor d=14/2011/CT-UBND

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 18 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 50/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

16/10/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=115292&Keyw ord=50/2016/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 106/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125299&Keyword=106/2 017/NQ-H %C4%90ND

3.

Quyết định

Số 281/1998/QĐ-UB ngày 06/3/1998

Về việc đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật xe công nông trên địa bàn tỉnh.

06/3/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62569&Keyword=281/1998/Q %C4%90-UB

4.

Quyết định

Số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998

Quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62615&Keywor d=1477/1998/Q %C4%90-UB

5.

Quyết định

Số 134/1999/QĐ-UB ngày 01/02/1999

Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

01/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62921&Keywor d=134/1999/Q %C4%90-UB

6.

Quyết định

Số 53/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002

Cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.

04/12/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64049&Keywor d=53/2002/Q %C4%90-UB

7.

Quyết định

Số 1689/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

Cấm xe công nông và các loại phương tiện có kết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

15/9/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65578&Keywor d=1689/2003/Q %C4%90-UB

8.

Quyết định

Số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

19/8/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64539&Keywor d=2064/2004/Q %C4%90-UB

9.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20/02/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65974&Keywor d=04/2010/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016

Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

08/04/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107176&Keyw ord=07/2016/Q %C4%90-UBND

11.

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016

Ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

08/04/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107181&Keyw ord=08/2016/Q %C4%90-UBND

12.

Quyết định

Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/09/2017

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 07/2016/Q Đ- UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127549&Keyword=18/20 17/Q %C4%90-UBND

13.

Quyết định

Số 10/2018/Q Đ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129297&Keyword=10/20 18/Q %C4%90-UBND

14.

Quyết định

Số 11/2018/Q Đ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129297&Keyword=10/20 18/Q %C4%90-UBND

15.

Chỉ thị

Số 09/1997/CT-UBND ngày 21/3/1997

Về việc tăng cường quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ.

21/3/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62118&Keywor d=09/1997/CT-UBND

16.

Chỉ thị

Số 22/1997/CT-UB ngày 12/6/1997

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.

12/6/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62125&Keywor d=22/1997/CT-UB ND

17.

Chỉ thị

Số 06/2002/CT-UB ngày 08/5/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và quản lý hành lang bảo vệ công trình giao thông.

08/5/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63247&Keywor d=06/2002/CT-UB ND

18.

Chỉ thị

Số 19/2007/CT-UBND ngày 21/12/2007

Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

03/01/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65166&Keywor d=19/2007/CT-UBND

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 36 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 26/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1999

Về đặt tên đường phố thị xã Hưng Yên

06/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62849&Keywor d=26/1999/NQ-H %C4%90

2.

Nghị quyết

Số 193/2009/NQ- HĐND

Về đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

20/12/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65334&Keywor d=193/2009/NQ- H%C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 289/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

19/12/2011

Không được đăng tải trên CSDLQG về văn bản pháp luật

4.

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65233&Keywor d=14/2012/NQ-H %C4%90ND

5.

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

04/08/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62461&Keywor d=07/2014/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

07/08/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125295&Keyword=104/2 017/NQ-H %C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 88/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc thông qua Đề án công nhận khu vực Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

30/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119361&Keyw ord=88/2016/NQ-H %C4%90ND

8.

Nghị quyết

Số 104/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125295&Keyword=104/2 017/NQ-H %C4%90ND

9.

Quyết định

Số 1327/1997/QĐ-UB ngày 18/10/1997

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18/10/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62786&Keywor d=1327/1997/Q %C4%90-UB

10.

Quyết định

Số 619/1998/QĐ-UB ngày 01/4/1998

Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62576&Keywor d=619/1998/Q %C4%90-UB

11.

Quyết định

Số 1526/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998

Quy định tạm thời về tổ chức thi công một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức chỉ định thầu - ứng vốn trước.

21/8/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62620&Keywor d=1526/1998/Q %C4%90-UB

12.

Quyết định

Số 1127/1999/QĐ-UB ngày 01/7/1999

Đặt tên 45 đường phố của thị xã Hưng Yên.

01/7/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62959&Keywor d=1127/1999/Q %C4%90-UB

13.

Quyết định

Số 1478/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999

Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/9/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?dvid=253&ItemID=6296 4&Keyword=

14.

Quyết định

Số 2010/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999

Quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công trình thông qua thi tuyển.

25/10/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62978&Keywor d=2010/1999/Q %C4%90-UB

15.

Quyết định

Số 15/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003

Quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/5/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64663&Keywor d=15/2003/Q %C4%90-UB

16.

Quyết định

Số 2496/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/11/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65582&Keywor d=2496/2003/Q %C4%90-UB

17.

Quyết định

Số 67/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006

Quy định đơn giá dịch vụ công ích đô thị thị xã Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

29/7/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65294&Keywor d=67/2006/Q %C4%90-UBND

18.

Quyết định

Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/5/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65409&Keywor d=13/2009/Q %C4%90-UBND

19.

Quyết định

Số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/5/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65413&Keywor d=14/2009/Q %C4%90-UBND

20.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

22/01/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65879&Keywor d=01/2010/Q %C4%90-UBND

21.

Quyết định

Số 20/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010

Ban hành Quy định về việc quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10/9/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=66199&Keywor d=20/2010/Q %C4%90-UBND

22.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

11/6/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64622&Keywor d=08/2011/Q %C4%90-UBND

23.

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

14/12/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65785&Keywor d=21/2012/Q %C4%90-UBND

24.

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

14/09/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62491&Keywor d=10/2014/Q %C4%90-UBND

25.

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

24/11/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63300&Keywor d=15/2014/Q %C4%90-UBND

26.

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/09/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/09/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114455&Keyw ord=18/2016/Q %C4%90-UBND

27.

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

03/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118464&Keyw ord=22/2016/Q %C4%90-UBND

28.

Quyết định

Số 11/2017/Q Đ-UBND ngày 21/06/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/07/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124046&Keyw ord=11/2017/Q %C4%90-UBND

29.

Quyết định

Số 25/2017/Q Đ-UBND ngày 13/10/2017

Về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/10/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127570&Keyword= 25/2017/Q %C4%90-UBND

30.

Quyết định

Số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 30/11/2007

Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/12/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127573&Keyword= 27/2017/Q %C4%90-UBND

31.

Quyết định

Số 19/2018/Q Đ-UBND ngày 18/5/2018

V/v Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

01/6/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=129355&Keyword= 19/2018/Q %C4%90-UBND

32.

Quyết định

Số 23/2018/Q Đ-UBND ngày 27/06/2018

V/v Ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

10/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=129629&Keyword= 23/2018/Q %C4%90-UBND

33.

Chỉ thị

Số 36/1997/CT-UB ngày 06/9/1997

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình.

06/9/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62136&Keywor d=36/1997/CT-UB ND

34.

Chỉ thị

Số 10/1999/CT-UB ND ngày 29/4/1999

Về việc tăng cường quản lý xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

29/4/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62834&Keywor d=10/1999/CT-UB ND

35.

Chỉ thị

Số 17/1999/CT-UB ND ngày 03/6/1999

Về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát.

03/6/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62840&Keywor d=17/1999/CT-UB ND

36.

Chỉ thị

Số 09/2006/CT-UBND ngày 02/8/2006

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị và thương mại du lịch Văn Giang.

12/8/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64823&Keywor d=09/2006/CT-UBND

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 34 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 02/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) của tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65107&Keywor d=02/2012/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh vị trí khu đất dịch vụ liền kề thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang

07/08/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62459&Keywor d=06/2014/NQ-H %C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

16/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=103151&Keyw ord=17/2014/NQ-H %C4%90ND

4.

Nghị quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

15/08/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=103151&Keyw ord=17/2014/NQ-H %C4%90ND

5.

Nghị quyết

Số 42/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016

20/12/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107011&Keyw ord=42/2015/NQ-H %C4%90ND

6.

Nghị quyết

Số 84/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2017

25/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=119385&Keyw ord=84/2016/NQ-H %C4%90ND

7.

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên

07/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114428&Keyw ord=13/2016/NQ-H %C4%90ND

8.

Nghị quyết

Số 101/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125290&Keyword=101/ 2017/NQ-H %C4%90ND

9.

Nghị quyết

Số 102/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125291&Keyword=102/ 2017/NQ-H %C4%90ND

10.

Nghị quyết

Số 103/2017/NQ- HĐND ngày 21/07/2017

Về việc Quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=125292&Keyword=103/ 2017/NQ-H %C4%90ND

11.

Nghị quyết

Số 126/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127473&Keyw ord=126/2017/NQ-H %C4%90ND

12.

Nghị quyết

Số 130/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127580&Keyw ord=130/2017/NQ-H %C4%90ND

 

 

 

với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh

 

 

13.

Quyết định

Số 882a/1997/QĐ-UB ngày 05/7/1997

Quy định giá các loại đất

05/7/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62778&Keywor d=882a/1997/Q %C4%90-UB

14.

Quyết định

Số 750/1998/QĐ-UB ngày 27/4/1998

Ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

27/4/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62582&Keywor d=750/1998/Q %C4%90-UB

15.

Quyết định

Số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18/12/1998

Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

18/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62689&Keywor d=2413/1998/Q %C4%90-UB

16.

Quyết định

Số 45/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tỉnh Hưng Yên

15/6/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64474&Keywor d=45/2005/Q %C4%90-UB

17.

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007

Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

11/11/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64422&Keywor d=16/2007/Q %C4%90-UBND

18.

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64673&Keywor d=15/2011/Q %C4%90-UBND

19.

Quyết định

Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

06/11/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62512&Keywor d=14/2014/Q %C4%90-UBND

20.

Quyết định

Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63314&Keywor d=18/2014/Q %C4%90-UBND

21.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

01/01/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=103192&Keyw ord=21/2014/Q %C4%90-UBND

22.

Quyết định

Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/07/2015

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/07/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106452&Keyw ord=12/2015/Q %C4%90-UBND

23.

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/07/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai

11/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=112252&Keyw ord=11/2016/Q %C4%90-UBND

24.

Quyết định

Số 04/2017/Q Đ-UBND ngày 26/04/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ- UBND ngày 16/7/2015

05/05/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=123926&Keyw ord=04/2017/Q %C4%90-UBND

25.

Quyết định

Số 09/2017/Q Đ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124038&Keyw ord=09/2017/Q %C4%90-UBND

26.

Quyết định

Số 28/2017/Q Đ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

15/12/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127575&Keyword=28/20 17/Q %C4%90-UBND

27.

Quyết định

Số 29/2017/Q Đ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127574&Keyword=29/20 17/Q %C4%90-UBND

28.

Quyết định

Số 31/2017/Q Đ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

01/01/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127579&Keyword=31/20 17/Q %C4%90-UBND

29.

Quyết định

Số 07/2018/Q Đ-UBND ngày 08/02/2018

Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127969&Keyword=07/20 18/Q %C4%90-UBND

30.

Chỉ thị

Số 30/1997/CT-UB ngày 06/8/1997

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/8/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62131&Keywor d=30/1997/CT-UB ND

31.

Chỉ thị

Số 41/1997/CT-UB ngày 23/9/1997

Về việc thực hiện chính sách đền bù đất đai, tài sản, hoa màu, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giao và cho thuê đất XDCB.

23/9/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62141&Keywor d=41/1997/CT-UB ND

32.

Chỉ thị

Số 27/1998/CT-UB ngày 24/10/1998

Về việc quản lý, sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích.

24/10/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62556&Keywor d=27/1998/CT-UB

33.

Chỉ thị

Số 03/2006/CT-UBND ngày 17/3/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

27/3/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64818&Keywor d=03/2006/CT-UBND

34.

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

10/4/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65353&Keywor d=04/2009/CT-UBND

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 18 văn bản

1.

Quyết định

Số 26/2002/QĐ-UB ngày 07/6/2002

Quy định mức giá quảng cáo, giảm giá quảng cáo, hoa hồng, khuyến khích quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

07/6/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63499&Keywor d=26/2002/Q %C4%90-UB

2.

Quyết định

Số 61/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Về giá các loại dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình Hưng Yên.

01/11/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65020&Keywor d=61/2003/Q %C4%90-UB

3.

Quyết định

Số 122/2006/QĐ- UBND ngày 22/9/2006

Quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính.

01/12/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65366&Keywor d=122/2006/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 16/03/2007

Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên.

26/3/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64367&Keywor d=04/2007/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 18/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/9/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39645&Keywor d=18/2008/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hưng Yên.

30/01/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64591&Keywor d=01/2011/Q %C4%90-UBND

7.

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

05/01/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63327&Keywor d=22/2014/Q %C4%90-UBND

8.

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên

25/07/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106451&Keyword=11/2015/Q %C4%90-UBND

9.

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/03/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107169&Keyw ord=04/2016/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 17/03/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/03/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107164&Keyw ord=05/2016/Q %C4%90-UBND

11.

Quyết định

Số 07/2017/Q Đ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124030&Keyw ord=07/2017/Q %C4%90-UBND

12.

Quyết định

Số 08/2017/Q Đ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124034&Keyw ord=08/2017/Q %C4%90-UBND

13.

Quyết định

Số 04/2018/Q Đ-UBND ngày 01/02/2018

Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=127963&Keyword= 04/2018/Q %C4%90-UBND

14.

Quyết định

Số 05/2018/Q Đ-UBND ngày 01/02/2018

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

01/02/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127966&Keyword=05/20 18/Q %C4%90-UBND

15.

Quyết định

Số 18/2018/Q Đ-UBND ngày 17/5/2018

V/v ban hành quy chế chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản đặc san bản tin, thông tin điện tử và truyền hình trên địa bàn tỉnh

15/6/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129354&Keyword=18/20 18/Q %C4%90-UBND

16.

Chỉ thị

Số 11/1998/CT-UBND ngày 12/5/1998

Về xây dựng nhà Bưu điện xã và kế hoạch phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

12/5/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62543&Keywor d=11/1998/CT-UBND

17.

Chỉ thị

Số 06/2007/CT-UBND ngày 15/3/2007

Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

25/3/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65056&Keywor d=06/2007/CT-UBND

18.

Chỉ thị

Số 02/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên.

05/3/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64470&Keywor d=02/2011/CT-UBND

XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 16 văn bản

1.

Quyết định

Số 218/1999/QĐ-UB ngày 10/02/1999

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

25/02/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62926&Keywor d=218/1999/Q %C4%90-UB

2.

Quyết định

Số 747/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65543&Keywor d=747/2003/Q %C4%90-UB

3.

Quyết định

Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

Quy định phân cấp về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/10/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65427&Keywor d=20/2009/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hưng Yên

04/02/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=107076&Keyw ord=02/2016/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 21/2018/Q Đ-UBND ngày 15/06/2018

V/v quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh

01/7//2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129559&Keyword=21/20 18/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 24/2018/Q Đ-UBND ngày 29/06/2018

V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và người công lập trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=129630&Keyword=24/20 18/Q %C4%90-UBND

7.

Chỉ thị

Số 34/1997/CT-UBND ngày 23/8/1997

Về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

23/8/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62134&Keywor d=34/1997/CT-UBND

8.

Chỉ thị

Số 43/1997/CT-UBND ngày 24/11/1997

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

24/11/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62142&Keywor d=43/1997/CT-UBND

9.

Chỉ thị

Số 29/1998/CT-UBND ngày 05/12/1998

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

05/12/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62557&Keywor d=29/1998/CT-UBND

10.

Chỉ thị

Số 06/1999/CT-UB ND ngày 19/3/1999

Về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

19/3/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62833&Keywor d=06/1999/CT-UB ND

11.

Chỉ thị

Số 22/1999/CT-UB ND ngày 26/8/1999

Về phối hợp thực hiện Nghị định số 36/CP với việc tham gia bảo hiểm tại địa phương.

26/8/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62842&Keywor d=22/1999/CT-UB ND

12.

Chỉ thị

Số 06/2000/CT-UBND ngày 03/4/2000

Về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ.

03/4/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63020&Keywor d=06/2000/CT-UBND

13.

Chỉ thị

Số 14/2000/CT-UBND ngày 23/5/2000

Về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

23/5/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63026&Keywor d=14/2000/CT-UBND

14.

Chỉ thị

Số 15/2000/CT-UBND ngày 06/6/2000

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15/7/1950 đến 30/4/1975.

06/6/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63028&Keywor d=15/2000/CT-UBND

15.

Chỉ thị

Số 14/2002/CT-UB ND ngày 22/8/2002

Về thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.

22/8/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63253&Keywor d=14/2002/CT-UB ND

16.

Chỉ thị

Số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006

Về việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ.

17/4/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64819&Keywor d=04/2006/CT-UBND

XIII. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 18 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

07/08/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62466&Keywor d=10/2014/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên

15/12/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=101574&Keyw ord=22/2014/NQ-H %C4%90ND

3.

Nghị quyết

Số 134/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm

18/12/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=127477&Keyw ord=134/2017/NQ-H %C4%90ND

4.

Nghị quyết

153/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018

Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

24/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=130151&Keyword=153/ 2018/NQ-H %C4%90ND

5.

Quyết định

Số 2141/2004/QĐ- UBND ngày 31/8/2004

Ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/8/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64544&Keywor d=2141/2004/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 41/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao tỉnh Hưng Yên.

29/4/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=64456&Keywor d=41/2005/Q %C4%90-UB

7.

Quyết định

Số 98/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Quy định tạm thời xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Hưng Yên.

08/01/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64564&Keywor d=98/2005/Q %C4%90-UBND

8.

Quyết định

Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

17/02/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64361&Keywor d=01/2007/Q %C4%90-UBND

9.

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007

Quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

23/7/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=39582&Keywor d=09/2007/Q %C4%90-UBND

10.

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến

25/8/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64699&Keywor d=19/2011/Q %C4%90-UBND

11.

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

29/09/2014

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62497&Keywor d=12/2014/Q %C4%90-UBND

12.

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên

02/02/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=101576&Keyw ord=02/2015/Q %C4%90-UBND

13.

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/09/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến

20/09/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114454&Keyw ord=17/2016/Q %C4%90-UBND

14.

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118472&Keyw ord=23/2016/Q %C4%90-UBND

15.

Quyết định

Số 31/2018/Q Đ-UBND ngày 17/08/2018

V/v đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Trần cao huyện phù Cừ

01/9/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- van-ban- goc.aspx?ItemID=130631&Keyword= 31/2018/Q %C4%90-UBND

16.

Chỉ thị

Số 14/1997/CT-UB ngày 01/4/1997

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

01/4/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62119&Keywor d=14/1997/CT-UB ND

17.

Chỉ thị

Số 28/1997/CT-UB ngày 25/7/1997

Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

25/7/1997

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62128&Keywor d=28/1997/CT-UB ND

18.

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UBND ngày 25/12/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thể dục, thể thao.

04/01/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65167&Keywor d=20/2007/CT-UBND

XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 12 văn bản

1.

Quyết định

Số 2888/1999/QĐ-UB ngày 25/12/1999

Ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV).

25/12/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62992&Keywor d=2888/1999/Q %C4%90-UB

2.

Quyết định

Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011

Quy định về quản lý công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

28/11/2011

 

3.

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/12/2015

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=106831&Keyw ord=24/2015/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

10/11/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=114457&Keyw ord=20/2016/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

Về việc ban hành Quy định “Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

15/12/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118489&Keyw ord=24/2016/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 03/2017/Q Đ-UBND ngày 03/04/2017

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/04/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=121276&Keyw ord=03/2017/Q %C4%90-UBND

7.

Quyết định

Số 10/2017/Q Đ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

30/06/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=124042&Keyw ord=10/2017/Q %C4%90-UBND

8.

Quyết định

Số 22/2017/Q Đ-UBND ngày 12/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/Q Đ- UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

20/09/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127556&Keyword=22/2 017/Q %C4%90-UBND

9.

Quyết định

Số 47/2018/Q Đ-UBND ngày 20/12/2018

V/v Ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132614&Keyword=47/2 018/Q %C4%90-UBND

10.

Chỉ thị

Số 13/1998/CT-UB ngày 21/5/1998

Về tăng cường quản lý đo lường chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

21/5/1998

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=62545&Keywor d=13/1998/CT-UB ND

11.

Chỉ thị

Số 17/2002/CT-UB ND ngày 08/11/2002

Về việc tăng cường công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu của hội nhập khu vực, quốc tế.

08/11/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63256&Keywor d=17/2002/CT-UB ND

12.

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UBND ngày 18/4/2007

Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên.

28/4/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65123&Keywor d=10/2007/CT-UBND

XV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 08 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 88/2009/NQ-HĐND

Về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2009 - 2015.

06/8/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65331&Keywor d=88/2009/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số154/2018/NQ- HĐND ngày 13/07/2018

Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

24/7/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=130724&Keyword=154/ 2018/NQ-H %C4%90ND

3.

Quyết định

Số 01/2017/Q Đ-UBND ngày 11/01/2017

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118458&Keyw ord=01/2017/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 15/2017/Q Đ-UBND

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số

27/08/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-

 

 

ngày 16/08/2017

điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/Q Đ- UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

goc.aspx?ItemID=127536&Keyword=15/2 017/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 38/2018/Q Đ-UBND ngày 16/10/2018

Quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021

1/11/2018

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=132173&Keyword=38/2 018/Q %C4%90-UBND

6.

Chỉ thị

Số 12/2002/CT-UB ND ngày 17/6/2002

Về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

17/6/2002

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63252&Keywor d=12/2002/CT-UB ND

7.

Chỉ thị

Số 12/2003/CT-UB ngày 15/12/2003

Về việc tăng cường thực hiện công tác y tế trường học.

15/12/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64015&Keywor d=12/2003/CT-UB

8.

Chỉ thị

Số 14/2006/CT-UBND ngày 9/10/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

19/10/2006

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64826&Keywor d=14/2006/CT-UBND

XVI. LĨNH VỰC Y TẾ : 14 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên

07/07/2016

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=114446&Keyw ord=15/2016/NQ-H %C4%90ND

2.

Nghị quyết

Số 108/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125307&Keyword=108/ 2017/NQ-H %C4%90ND

3.

Quyết định

Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 5/10/1999

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LĐ ngày 20/4/1995

15/10/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62976&Keywor d=1859/1999/Q %C4%90-UB

4.

Quyết định

Số 2061/1999/QĐ- UBND ngày 29/10/1999

Ban hành Quy định việc quản lý sản xuất, cung ứng lưu thông thuốc chữa bệnh và vật tư thiết bị, dụng cụ y tế trong tỉnh.

29/10/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62979&Keywor d=2061/1999/Q %C4%90-UBND

5.

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UBND ngày 23/7/2001

Ban hành Quy định thực hiện công tác dân số - phát triển.

23/7/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63611&Keywor d=19/2001/Q %C4%90-UBND

6.

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=118502&Keyw ord=27/2016/Q %C4%90-UBND

7.

Quyết định

Số 21/2017/Q Đ-UBND ngày 07/09/2017

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq-van-ban- goc.aspx?ItemID=127554&Keyword=21/2 017/Q %C4%90-UBND

8.

Chỉ thị

Số 03/2001/CT-UBND ngày 29/3/2001

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

29/3/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63884&Keyword=03/2001/CT-UBND

9.

Chỉ thị

Số 04/2001/CT-UBND ngày 02/4/2001

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

02/4/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63888&Keywor d=04/2001/CT-UBND

10.

Chỉ thị

Số 01/2003/CT-UB ngày 05/3/2003

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

05/3/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63936&Keywor d=01/2003/CT-UB

11.

Chỉ thị

Số 07/2003/CT-UBND ngày 28/8/2003

Về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

28/8/2003

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64011&Keywor d=07/2003/CT-UBND

12.

Chỉ thị

Số 07/2004/CT-UBND ngày 29/3/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

29/3/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64021&Keywor d=07/2004/CT-UBND

13.

Chỉ thị

Số 22/2004/CT-UBND ngày 26/10/2004

Về việc đem ánh sáng cho bệnh nhân bị mù lòa tỉnh Hưng Yên.

26/10/2004

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64046&Keywor d=22/2004/CT-UBND

14.

Chỉ thị

Số 08/2010/CT-UBND ngày 19/10/2010

Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

29/10/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65800&Keywor d=08/2010/CT-UBND

XVII. THANH TRA: 09 văn bản

1.

Quyết định

Số 55/2000/QĐ-UBND ngày 11/10/2000

Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

26/10/2000

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62902&Keywor d=55/2000/Q %C4%90-UBND

2.

Quyết định

Số 472/2005/QĐ-UB

Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp

16/3/2005

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64583&Keywor

 

 

ngày 16/3/2005

công dân của tỉnh Hưng Yên.

 

d=472/2005/Q %C4%90-UB

3.

Quyết định

Số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19/12/2010

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66501&Keywor d=23/2010/Q %C4%90-UBND

4.

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

09/02/2013

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=66040&Keywor d=02/2013/Q %C4%90-UBND

5.

Chỉ thị

Số 21/1999/CT-UB ngày 21/8/1999

Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân.

21/8/1999

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=62841&Keywor d=21/1999/CT-UB

6.

Chỉ thị

Số 20/2001/CT-UBND ngày 27/12/2001

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

27/12/2001

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=63931&Keywor d=20/2001/CT-UBND

7.

Chỉ thị

Số 16/2007/CT-UBND ngày 22/11/2007

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp.

02/12/2007

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65160&Keywor d=16/2007/CT-UBND

8.

Chỉ thị

Số 04/2008/CT-UBND ngày 05/02/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

15/02/2008

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64860&Keywor d=04/2008/CT-UBND

9.

Chỉ thị

Số 01/2009/CT-UBND ngày 23/01/2009

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

03/02/2009

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=65347&Keywor d=01/2009/CT-UBND

XVIII. NGOẠI VỤ: 01 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 05/2011/CT-UBND ngày 28/3/2011

Về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

07/4/2011

http://vbpl.vn/hungyen/Pages/vbpq- toanvan.aspx?ItemID=64479&Keywor d=05/2011/CT-UBND

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 29 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.

14/12/2013

 

2.

Nghị quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2015

15/12/2014

 

3.

Nghị quyết

Số 45/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016

20/12/2015

 

4.

Nghị quyết

Số 04/2016/NQ-HĐND ngày 22/03/2016

Kỳ họp thứ 12 - tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

01/04/2016

 

5.

Nghị quyết

Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

10/07/2016

 

6.

Nghị quyết

Số 51/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/10/2016

 

7.

Nghị quyết

Số 53/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

15/10/2016

 

8.

Nghị quyết

Số 85/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/12/2016

 

9.

Nghị quyết

Số 91/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2017

30/12/2016

 

10.

Quyết định

Số 06/2007/QĐ-UBNĐ ngày 17/5/2007

Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên.

01/08/2017

 

11.

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

15/01/2012

 

12.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

Ban hành Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13/06/2014

 

13.

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015

Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

28/11/2015

 

14.

Quyết định

Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/07/2016

Về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

14/07/2016

 

15.

Quyết định

Số 30/2017/Q Đ-UBND ngày 06/12/2017

Ban hành Quy định về quy trình xây dựng bài giảng, tài liệu tham khảo có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ, việc tổ chức các cuộc họp, lớp học có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

 

16.

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018

V/v ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

 

17.

Chỉ thị

Số 10/1998/CT-UB ngày 10/5/1998

Về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

01/4/1998

 

18.

Chỉ thị

Số 17/1998/CT-UB ngày 23/6/1998

Về việc chống lấy cắp điện.

23/6/1998

 

19.

Chỉ thị

Số 25/1998/CT-UB ngày 08/9/1998

Về việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC-đối với lực lượng PCCC quần chúng.

08/9/1998

 

20.

Chỉ thị

Số 24/1998/CT-UB ngày 10/9/1998

Về việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 58/TTg ngày 15/2/1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

10/9/1998

 

21.

Chỉ thị

Số 15/1999/CT-UB ngày 14/5/1999

Về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

14/5/1999

 

22.

Chỉ thị

Số 20/2000/CT-UB ngày 19/12/2000

Về việc tăng cường quản lý, cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

19/12/2000

 

23.

Chỉ thị

Số 11/2001/CT-UB ngày 19/7/2001

Về việc thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

19/7/2001

 

24.

Chỉ thị

Số 04/2002/CT- UB ngày 18/3/2002

Về việc tổ chức xây dựng Đại đội dân quân pháo phòng không của lực lượng vũ trang tỉnh.

18/3/2002

 

25.

Chỉ thị

Số 16/2004/CT-UB ngày 29/7/2004

Về việc quản lý, rà phá (xử lý) bom, đạn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

29/7/2004

 

26.

Chỉ thị

Số 02/2006/CT-UBND ngày 03/3/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy.

13/3/2006

 

27.

Chỉ thị

Số 12/2007/CT-UB ND ngày 19/6/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú.

29/6/2007

 

28.

Chỉ thị

Số 07/2010/CT- UBND ngày 04/10/2010

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

14/10/2010

 

29.

Chỉ thị

Số 04/2012/CT- UBND ngày 27/3/2012

Về thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệ xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

27/3/2012

 

II. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 61 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 113/2002/NQ-H Đ ngày 24/01/2002

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

24/01/2002

 

2.

Nghị quyết

Số 296/2011/NQ-H ĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

19/12/2011

 

3.

Nghị quyết

Số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn 2 Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

19/12/2011

 

4.

Nghị quyết

Sô 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập.

30/7/2012

 

5.

Nghị quyết

Số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ.

20/12/2012

 

6.

Nghị quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù ở địa phương năm 2015

04/8/2013

 

7.

Nghị quyết

Số 18/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

08/12/2014

 

8.

Nghị quyết

Số 14/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016

21/12/2015

 

9.

Nghị quyết

Số 89/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh năm 2017

07/07/2016

 

10.

Nghị quyết

Số 90/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

30/12/2016

 

11.

Nghị quyết

Số 107/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Ban hành quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

 

12.

Nghị quyết

Số 131/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Về việc thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2018 - 2021

01/09/2017

 

13.

Nghị quyết

Số 158/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

01/9/2018

 

14.

Quyết định

Số 70/QĐ-UB ngày 14/02/1997

Thành lập Chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14/02/1997

 

15.

Quyết định

Số 1791/1997/QĐ-UB ngày 23/12/1997

Ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

23/12/1997

 

16.

Quyết định

Số 2281/1998/QĐ-UB ngày 02/12/1998

Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.

01/01/2018

 

17.

Quyết định

Số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998

Thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi.

02/12/1998

 

18.

Quyết định

Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 05/10/1999

Về giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995.

30/12/1998

 

19.

Quyết định

Số 02/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000

Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên.

15/10/1999

 

20.

Quyết định

Số 48/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002

Về bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục di dân PTVKTM thành Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

03/02/2000

 

21.

Quyết định

Số 65/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006

Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập.

11/9/2002

 

22.

Quyết định

Số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006

Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

21/7/2006

 

23.

Quyết định

Số 678/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007

Về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

20/8/2006

 

24.

Quyết định

Số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008

Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh.

15/4/2007

 

25.

Quyết định

Số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc sở Y tế Hưng Yên.

10/3/2008

 

26.

Quyết định

Số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

09/6/2008

 

27.

Quyết định

Số 1653/2008/QĐ- UBND ngày 28/8/2008

Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

28/8/2008

 

28.

Quyết định

Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009

Ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn.

19/11/2008

 

29.

Quyết định

Số 949/2009/QĐ-UBND ngày 19/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

19/5/2009

 

30.

Quyết định

Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18/5/2009

 

31.

Quyết định

Số 19/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh.

28/6/2010

 

32.

Quyết định

Số 1159/2010/QĐ- UBND ngày 10/6/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

10/6/2010

 

33.

Quyết định

Số 1956/2010/QĐ- UBND ngày 07/10/2010

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

07/10/2010

 

34.

Quyết định

Số 1443/2011/QĐ- UBND ngày 23/8/2011

Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.

23/8/20121

 

35.

Quyết định

Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Điều chỉnh mức trợ cấp khi thực hiện giai đoạn II, Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức dự bị tại xã, phường, thị trấn.

26/8/2012

 

36.

Quyết định

Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2013

 

37.

Quyết định

Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

Ban hành Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý.

03/9/2013

 

38.

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013

Sửa đổi Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 13/5/2010 của UBND tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

24/9/2013

 

39.

Quyết định

Số 06/2015/QĐ- UBND ngày 09/03/2015

Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

19/03/2015

Hết hiệu lực một phần

40.

Quyết định

Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

29/08/2015

 

41.

Quyết định

Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/07/2016

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

26/07/2016

 

42.

Quyết định

Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 05/09/2016

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/09/2016

 

43.

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Về việc sửa đổi Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

01/01/2017

 

44.

Quyết định

Số 12/2017/Q Đ-UBND ngày 11/07/2017

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

25/07/2017

 

45.

Quyết định

Số 17/2017/Q Đ-UBND ngày 21/08/2017

Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện; Hội Người cao tuổi cấp xã; Chi hội Người cao tuổi ở thôn, khu phố tỉnh Hưng Yên

01/09/2017

 

46.

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018

Ban hành quy định hỗ trợ đối với cán bộ công chức,viên chức được cử đi đào tạo sau đại học mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

25/01/2018

 

47.

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về làm công chức tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018-2021

01/02/2018

 

48.

Quyết định

Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

22/02/2018

 

49.

Quyết định

Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018

Về việc thành lập Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

10/3/2018

 

50.

Quyết định

Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018

V/v đổi tên và tổ chức lại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp

01/4/2018

 

51.

Quyết định

Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018

V/v tổ chức lại quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

05/5/2018

 

52.

Quyết định

Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

V/v chấp thuận thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND huyện, thành phố

01/6/2018

 

53.

Quyết định

Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

V/v quy định hỗ trợ công chức viên chức lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hưng yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng

01/9/2018

 

54.

Quyết định

Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 1/11/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp, quản lý công tác tổ chức, cán bộ

15/11/2018

 

55.

Quyết định

Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018

V/v tổ chức lại trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên và môi trường

15/11/2018

 

56.

Quyết định

Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018

V/v Thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng UBND tỉnh

20/12/2018

 

57.

Quyết định

Số 46/2018/QĐ-UBND ngày19/12/2018

V/v Thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc sở y tế

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

58.

Chỉ thị

Số 13/1998/CT-UB ngày 03/6/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.

03/6/1998

 

59.

Chỉ thị

Số 05/2004/CT-UB ngày 18/3/2004

Về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm, chấn chỉnh kỷ cương của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ.

18/3/2004

 

60.

Chỉ thị

Số 13/2006/CT-UBND ngày 28/9/2006

Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

08/10/2006

 

61.

Chỉ thị

Số 09/2009/CT-UBND ngày 11/5/2009

Về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận của chính quyền “.

21/5/2009

 

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 20 văn bản

1.

Quyết định

Số 2382/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999

Ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật

29/11/1999

 

2.

Quyết định

Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/06/2014

Ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13/06/2014

 

3.

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

29/09/2014

 

4.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 22/05/2015

Ban hành Quy chế rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/06/2015

 

5.

Quyết định

Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08/10/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cá nhân trong công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

18/10/2015

 

6.

Quyết định

Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 21/03/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

31/03/2016

 

7.

Quyết định

Số 02/2017/Q Đ-UBND ngày 13/01/2017

Ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật và chi phí khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/01/2017

 

8.

Quyết định

Số 19/2017/Q Đ-UBND ngày 05/09/2017

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/09/2017

 

9.

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018

Ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

26/01/2018

 

10.

Quyết định

34/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

 

11.

Chỉ thi.

Số 08/1998/CT-UB ngày 18/4/1998

Về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg và Quyết định số 03/1998/QĐ- TTg ngày 07/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

18/4/1998

 

12.

Chỉ thị

Số 29/1999/CT-UB ngày 30/11/1999

Về việc thực hiện Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch.

30/11/1999

 

13.

Chỉ thị

Số 11 /2002/CT- UB ngày 24/5/2002

Về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.

24/5/2002

 

14.

Chỉ thị

Số 17/2004/CT-UB ngày 06/8/2004

Về việc đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở.

06/8/2004

 

15.

Chỉ thị

Số 07/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

Về việc thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

08/6/2006

 

16.

Chỉ thị

Số 07/2007/CT-UB ND ngày 27/3/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

06/4/2007

 

17.

Chỉ thị

Số 13/2007/CT-UB ND ngày 03/7/2007

Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

13/7/2007

 

18.

Chỉ thị

Số 03/2008/CT-UBND ngày 29/01/2008

Về việc thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

09/02/2008

 

19.

Chỉ thị

Số 04/2010/CT- UBND ngày 20/8/2010

Về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

20/8/2010

 

20.

Chỉ thị

Số 06/2010/CT- UBND ngày 31/8/2010

Về tăng cường công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

10/9/2010

 

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 27 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 76/2006/NQ-HĐND ngày 19/7/2006

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên từ nay đến 2015 và định hướng đến 2020.

29/7/2006

 

2.

Nghị quyết

Số 11/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

10/08/2015

 

3.

Nghị quyết

Số 12/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

07/07/2016

 

4.

Nghị quyết

Số 49/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

17/10/2016

 

5.

Nghị quyết

Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

25/12/2016

Hết hiệu lực một phần

6.

Nghị quyết

Số 97/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị quyết

Số 118 /2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

08/12/2017

 

8.

Nghị quyết

Số 149/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376)

01/8/2018

 

9.

Nghị quyết

Số 169/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

22/12/2018

 

10.

Nghị quyết

Số 173/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường trục trung tâm Khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)

12/12/2018

 

11.

Nghị quyết

Số 182/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

22/12/2018

 

12.

Quyết định

Số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

 

13.

Quyết định

Số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24/6/1999

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

24/6/1999

 

14.

Quyết định

Số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001

Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

31/7/2001

 

15.

Quyết định

Số 52/2002/QĐ-UB ngày 22/11/2002

Điều chỉnh một phần nội dung mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

22/11/2002

 

16.

Quyết định

Số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

02/4/2003

 

17.

Quyết định

Số 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003

Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên.

02/4/2003

 

18.

Quyết định

Số 25/2008/QĐ- UBND ngày 14/11/2008

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

24/11/2008

Hết hiệu lực một phần

19.

Quyết định

Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

13/4/2009

 

20.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010

Sửa đổi một số điều của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ- UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

06/02/2010

 

21.

Quyết định

Số 14/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010

Bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

06/6/2010

 

22.

Quyết định

Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/02/2015

 

23.

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

07/03/2016

 

24.

Quyết định

Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/05/2016

Ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

20/05/2016

 

25.

Quyết định

Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/01/2017

 

26.

Quyết định

34/2017/Q Đ-UBND ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/01/2018

 

27.

Chỉ thị

Số 18/2004/CT-UB ngày 26/8/2004

Về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê.

26/8/2004

 

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 175 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 55/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng phó thôn.

24/7/1998

 

2.

Nghị quyết

Số 57/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh Hưng Yên năm 1997.

24/7/1998

 

3.

Nghị quyết

Số 78/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 1999.

21/7/2000

 

4.

Nghị quyết

Số 58/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2000.

19/7/2001

 

5.

Nghị quyết

Số 60/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001

Về mức thu và sử dụng quỹ nghĩa vụ lao động công ích.

19/7/2001

 

6.

Nghị quyết

Số 114/2002/NQ-H Đ ngày 24/01/2002

Về việc quy định tạm thời Cơ chế điều tiết lại ngân sách cho các địa phương khi giao đất làm công nghiệp.

01/01/2002

 

7.

Nghị quyết

Số 199/2002/NQ-HĐ ngày 03/7/2002

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2001.

03/7/2002

 

8.

Nghị quyết

Số 07/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2002.

01/7/2003

 

9.

Nghị quyết

Số 09/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003.

Về việc trợ cấp ngoài phần thu học phí và ngân sách xã đài thọ hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

04/7/2003

 

10.

Nghị quyết

Số 10/2003/NQ-HĐ ngày 04/7/2003

Về phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

04/7/2003

 

11.

Nghị quyết

Số 11/2003/NQ-HĐ ngày 09/12/2003

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

09/12/2003

 

12.

Nghị quyết

Số 53/2004/NQ-HĐ ngày 21/5/2004

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2003.

21/5/2004

 

13.

Nghị quyết

Số 175/2005/NQ-H ĐND ngày 30/12/2005

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2004.

30/12/2005

 

14.

Nghị quyết

Số 178/2005/NQ-H ĐND ngày 30/12/2005

Quy định chế độ phụ cấp cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn.

30/12/2005

 

15.

Nghị quyết

Số 187/2006/NQ-H ĐND ngày 08/12/2006

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2005.

08/12/2006

 

16.

Nghị quyết

Số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc miễn thủy lợi phí nông nghiệp.

27/7/2007

 

17.

Nghị quyết

Số 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm non ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố.

27/7/2007

 

18.

Nghị quyết

Số 191/2007/NQ-H ĐND ngày 12/12/2007

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2006.

22/12/2007

 

19.

Nghị quyết

Số 118/2008/NQ-H ĐND ngày 25/7/2008

Về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

25/7/2008

 

20.

Nghị quyết

Số 119/2008/NQ-H ĐND ngày 25/7/2008

Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa.

25/7/2008

Hết hiệu lực một phần

21.

Nghị quyết

Số 244/2008/NQ-H ĐND ngày 15/12/2008

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2007.

15/12/2008

 

22.

Nghị quyết

Số 246/2008/NQ-H ĐND ngày 15/12/2008

Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

15/12/2008

Hết hiệu lực một phần

23.

Nghị quyết

Số 90/2009/NQ- HĐND ngày 27/7/2009

Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/8/2009

 

24.

Nghị quyết

Số 196/2009/NQ-H ĐND ngày 14/12/2009

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2008.

20/12/2009

 

25.

Nghị quyết

Số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

02/4/2010

 

26.

Nghị quyết

Số 37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

02/4/2010

 

27.

Nghị quyết

Số 213/2010/NQ-H ĐND ngày 13/12/2010

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2009.

20/12/2010

 

28.

Nghị quyết

Số 218/2010/NQ-H ĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

20/12/2010

 

29.

Nghị quyết

Số 287/2011/NQ-H ĐND ngày 09/12/2011

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

19/12/2011

 

30.

Nghị quyết

Số 292/2011/NQ-H ĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ.

19/12/2011

 

31.

Nghị quyết

Số 293/2011/NQ-H ĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

19/12/2011

 

32.

Nghị quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

33.

Nghị quyết

Số 05/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

34.

Nghị quyết

Số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

35.

Nghị quyết

Số 07/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

30/7/2012

 

36.

Nghị quyết

Số 08/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

37.

Nghị quyết

Số 10/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

38.

Nghị quyết

Số 11/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

39.

Nghị quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

17/12/2012

 

40.

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ- HĐND ngày 10/12/2012

Về việc quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

20/12/2012

 

41.

Nghị quyết

Số 13/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

15/12/2013

 

42.

Nghị quyết

Số 17/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

15/12/2013

 

43.

Nghị quyết

Số 08/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

10/08/2015

 

44.

Nghị quyết

Số 09/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ- HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

10/08/2015

 

45.

Nghị quyết

Số 10/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

10/08/2015

 

46.

Nghị quyết

Số 14/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/08/2015

 

47.

Nghị quyết

Số 39/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014

20/12/2015

 

48.

Nghị quyết

Số 52/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

6/10/2016

 

49.

Nghị quyết

Số 75/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

06/01/2017

 

50.

Nghị quyết

Số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

06/01/2017

Hết hiệu lực một phần

51.

Nghị quyết

Số 83/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

25/12/2016

 

52.

Nghị quyết

Số 86/2016/NQ- HĐND ngày 15/12/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

 

53.

Nghị quyết

Số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

54.

Nghị quyết

Số 98/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

 

55.

Nghị quyết

Số 99/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

 

56.

Nghị quyết

Số 105/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/08/2017

 

57.

Nghị quyết

Số 135/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2018-2020

01/01/2018

 

58.

Nghị quyết

Số 136/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí

01/01/2018

 

59.

Nghị quyết

Số 145/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

60.

Nghị quyết

Số 147/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách

01/8/2018

 

61.

Nghị quyết

Số 148/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2018

 

62.

Nghị quyết

Số 156/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

63.

Nghị quyết

Số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

64.

Nghị quyết

Số 170/2018/NQ-H ĐND ngày 12/12/2018

Về việc quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

65.

Nghị quyết

Số 184/2018/NQ-H ĐND ngày 12/12/2018

V/v quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020

22/12/2018

 

66.

Nghị quyết

Số 188/2018/NQ-H ĐND ngày 12/12/2018

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người cao tuổi và chức sắc tôn giáo thuộc các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 - 2020

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

67.

Nghị quyết

Số 189/2018/NQ-H ĐND ngày 12/12/2018

Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2022

12/12/2018

 

68.

Nghị quyết

Số 190/2018/NQ-H ĐND ngày 12/12/2018

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

69.

Quyết định

Số 657/1997/QĐ-UB ngày 11/6/1997

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ dự trữ của tỉnh.

11/6/1997

 

70.

Quyết định

Số 978/1997/QĐ-UB ngày 06/8/1997

Quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/8/1997

 

71.

Quyết định

Số 1314/1997/QĐ-UB ngày 15/10/1997

Quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm.

15/10/1997

 

72.

Quyết định

Số 666/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998

Về việc thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

13/4/1998

 

73.

Quyết định

Số 841/1998/QĐ-UB ngày 08/5/1998

Về chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

08/5/1998

 

74.

Quyết định

Số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16/6/1998

Ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

16/6/1998

 

75.

Quyết định

Số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17/6/1998

Ban hành mức thu thủy lợi phí.

17/6/1998

 

76.

Quyết định

Số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998

Về việc trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.

01/7/1998

 

77.

Quyết định

Số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

01/8/1998

 

78.

Quyết định

Số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn.

01/8/1998

 

79.

Quyết định

Số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998

Ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh.

01/8/1998

 

80.

Quyết định

Số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28/8/1998

Bổ sung phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

01/7/1998

 

81.

Quyết định

Số 2394/1998/QĐ-UB

Về việc thu một phần học phí của học sinh là cán bộ y tế xã,

23/12/1998

 

 

 

ngày 23/12/1998

thôn học lớp dược tá do tỉnh mở và đào tạo.

 

 

82.

Quyết định

Số 150/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.

03/02/1999

 

83.

Quyết định

Số 151/1999/QĐ-UB ngày 03/02/1999

Về chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.

03/02/1999

 

84.

Quyết định

số 242/1999/QĐ-UB ngày 01/3/1999

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

01/01/1999

 

85.

Quyết định

Số 994/1999/QĐ-UB ngày 08/6/1999

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính.

08/6/1999

 

86.

Quyết định

Số 1157/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999

Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/7/1999

 

87.

Quyết định

Số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12/7/1999

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.

01/8/1999

 

88.

Quyết định

Số 06/2001/QĐ-UB ngày 21/3/2001

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

21/3/2001

 

89.

Quyết định

Số 22/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

06/8/2001

 

90.

Quyết định

Số 26/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

Ban hành Định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

06/9/2001

 

91.

Quyết định

Số 39/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001

Về việc thu và quản lý sử dụng Quỹ kinh tế mới.

28/9/2001

 

92.

Quyết định

Số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001

Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

04/10/2001

 

93.

Quyết định

Số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002

Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

01/02/2002

 

94.

Quyết định

Số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002

Điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

01/01/2002

 

95.

Quyết định

Số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002

Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

01/01/2002

 

96.

Quyết định

Số 08/2003/QĐ-UB ngày 20/01/2003

Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

20/01/2003

 

97.

Quyết định

Số 967/2003/QĐ-UB ngày 15/5/2003

Tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông.

15/5/2003

 

98.

Quyết định

Số 22/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003

Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

01/5/2003

 

99.

Quyết định

Số 44/2003/QĐ-UB ngày 21/ 7/2003

Về việc trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

21/7/2003

 

100.

Quyết định

Số 45/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003

Về việc phụ cấp cho ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

21/7/2003

 

101.

Quyết định

Số 53/2003/QĐ-UB ngày 22/9/2003

Quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

22/9/2003

 

102.

Quyết định

Số 62/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

31/10/2003

 

103.

Quyết định

Số 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003

Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

01/01/2004

 

104.

Quyết định

Số 67/2004/QĐ-UB ngày 28/6/2004

Về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

28/6/2004

 

105.

Quyết định

Số 68/2004/QĐ-UB ngày 30/6/2004

Ban hành bản Quy định về quản lý giá.

04/6/2004

 

106.

Quyết định

Số 97/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

28/12/2004

 

107.

Quyết định

Số 42/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

20/5/2005

 

108.

Quyết định

Số 100/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Bổ sung nội dung Quyết định sổ 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/01/2006

 

109.

Quyết định

Số 124/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

07/10/2006

 

110.

Quyết định

Số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã, phường, thị trấn.

25/11/2006

 

111.

Quyết định

Số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007

Bãi bỏ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên.

12/7/2007

 

112.

Quyết định

Số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007

Quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

08/10/2007

 

113.

Quyết định

số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/5/2008

về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

12/5/2008

 

114.

Quyết định

Số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/9/2008

Hết hiệu lực một phần

115.

Quyết định

Số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

14/9/2008

 

116.

Quyết định

Số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Quy định mức hỗ trợ làng văn hóa, khu phố (tổ dân phố) văn hóa.

14/9/2008

 

117.

Quyết định

Số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008

Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh thư nhân dân.

30/9/2008

 

118.

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.

07/01/2009

 

119.

Quyết định

Số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

07/01/2009

Hết hiệu lực một phần

120.

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

22/4/2010

 

121.

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải.

22/4/2010

 

122.

Quyết định

Số 08/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

22/4/2010

 

123.

Quyết định

Số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

19/3/2011

Hết hiệu lực một phần

124.

Quyết định

Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Hưng Yên.

29/9/2011

 

125.

Quyết định

Số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011

Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên.

02/12/2011

 

126.

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012

Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

12/02/2012

 

127.

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012

Quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

15/4/2012

 

128.

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

129.

Quyết định

Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

130.

Quyết định

Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

131.

Quyết định

Số 10/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

132.

Quyết định

Số 11/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

133.

Quyết định

Số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

26/8/2012

 

134.

Quyết định

Số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/10/2012

 

135.

Quyết định

Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

01/01/2013

 

136.

Quyết định

Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Sửa đổi Mục a, Khoản 2, Điều 6, Chương 2, Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

07/01/2013

 

137.

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14/01/2014

 

138.

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/06/2014

Về việc ban hành quy định hình thức công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/06/2014

 

139.

Quyết định

Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

17/10/2014

 

140.

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

 

141.

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 29/09/2015

Về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

09/10/2015

 

142.

Quyết định

Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/11/2015

 

143.

Quyết định

Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/04/2016

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/05/2016

 

144.

Quyết định

Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/08/2016

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

19/08/2016

 

145.

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Về việc ban hành Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

 

146.

Quyết định

Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

28/12/2016

 

147.

Quyết định

Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

Hết hiệu lực một phần

148.

Quyết định

Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

 

149.

Quyết định

Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020

10/01/2017

 

150.

Quyết định

Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

Hết hiệu lực một phần

151.

Quyết định

Số 16/2017/Q Đ-UBND ngày 18/08/2017

Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/09/2017

 

152.

Quyết định

Số 20/2017/Q Đ-UBND ngày 06/09/2017

Ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/09/2017

 

153.

Quyết định

Số 24/2017/Q Đ-UBND ngày 19/10/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

 

154.

Quyết định

Số 26/2017/Q Đ-UBND ngày 30/10/2017

Ban hành Quy định hình thức; phương thức; việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản dâng cúng, công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa là các cơ sở tín ngưỡng đã được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/11/2017

 

155.

Quyết định

Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

sửa đổi bổ sung quyết định số 29/2016 /QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh

15/02/2018

 

156.

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018

V/v Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2018-2020

01/4/2018

 

157.

Quyết định

Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

15/4/2018

 

158.

Quyết định

Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018

V/v ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

01/5/2018

 

159.

Quyết định

Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 26/07/2018

V/v phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng trừ lĩnh vực y tế giáo dục và DDT của các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh

10/8/2018

 

160.

Quyết định

Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/07/2018

V/v ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh

15/8/2018

 

161.

Quyết định

Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 03/08/2018

V/v ban hành Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tủy lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

15/8/2018

 

162.

Quyết định

Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

 

163.

Quyết định

Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018

Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

 

164.

Quyết định

Số 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

V/v quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

165.

Chỉ thị

Số 21/1998/CT-UB ngày 19/8/1998

Về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế.

19/8/1998

 

166.

Chỉ thị

Số 30/1998/CT-UB ngày 24/12/1998

Về việc triển khai thực hiện các Luật Thuế mới.

24/12/1998

 

167.

Chỉ thị

Số 02/1999/CT-UB ngày 29/01/1999

Về việc triển khai Quyết định số 95/1998/QĐ-TTg ngày 18/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý thanh toán nợ 221 giai đoạn II.

29/01/1999

 

168.

Chỉ thị

Số 25/1999/CT-UB ngày 29/9/1999

Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông thôn.

29/9/1999

 

169.

Chỉ thị

Số 13/2000/CT-UB ngày 15/5/2000

Về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh.

15/5/2000

 

170.

Chỉ thị

Số 10/2001/CT-UB ngày 07/6/2001

Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

07/6/2001

 

171.

Chỉ thị

Số 12/2001/CT-UB ngày 20/8/2001

Về việc tăng cường công tác củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20/8/2001

 

172.

Chỉ thị

Số 08/2003/CT-UB ngày 03/10/2003

Về việc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước.

03/10/2003

 

173.

Chỉ thị

Số 08/2004/CT-UB ngày 14/4/2004

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ.

14/4/2004

 

174.

Chỉ thị

Số 05/2007/CT-UB ND ngày 18/3/2007

Về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.

28/3/2007

 

175.

Chỉ thị

Số 02/2012/CT- UBND ngày 13/01/2012

Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

23/01/2012

 

VI. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 16 văn bản

1.

Nghị quyết

151/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/7/2018

 

2.

Quyết định

Số 240/1999/QĐ-UB ngày 26/02/1999

Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

26/02/1999

 

3.

Quyết định

Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

14/10/2013

 

4.

Quyết định

Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

 

5.

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

31/01/2015

 

6.

Quyết định

Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên

03/01/2016

 

7.

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/09/2016

Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

10/10/2016

 

8.

Quyết định

Số 06/2017/Q Đ-UBND ngày 19/05/2017

Ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

30/05/2017

 

9.

Quyết định

Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/07/2018

V/v Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

 

10.

Quyết định

Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/9/2018

 

11.

Quyết định

Số 37/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018

Ban hành quy chế phối hợp đảm bảo an toàn công trình đường ống xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

30/10/2018

 

12.

Chỉ thị

Số 16A/1999/CT-UB ngày 18/5/1999

Về việc triển khai dán tem 5 mặt hàng nhập khẩu.

18/5/1999

 

13.

Chỉ thị

Số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001

Về việc bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân.

18/4/2001

 

14.

Chỉ thị

Số 15/2002/CT-UB ngày 23/8/2002

Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn.

23/8/2002

 

15.

Chỉ thị

Số 06/2004/CT-UB ngày 19/3/2004

Về việc kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện.

19/3/2004

 

16.

Chỉ thị

Số 12/CT- UBND ngày 01/10/2008

Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

11/10/2008

 

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 25 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc phê duyệt Dự án quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng và sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

08/12/2014

 

2.

Nghị quyết

Số 146/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

01/8/2018

 

3.

Quyết định

Số 1013/1998/QĐ-UB ngày 01/6/1998

Ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

01/6/1998

 

4.

Quyết định

Số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Vắcxin đối với gia súc, gia cầm.

06/8/1988

 

5.

Quyết định

Số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002

Ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

06/02/2002

 

6.

Quyết định

Số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003

Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

22/7/2003

 

7.

Quyết định

Số 49/2004/QĐ-UB ngày 25/5/2004

Ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

09/6/2004

 

8.

Quyết định

Số 46/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

15/6/2005

 

9.

Quyết định

Số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008

Ban hành Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/3/2008

 

10.

Quyết định

Số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020.

22/4/2010

 

11.

Quyết định

Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/4/2012

 

12.

Quyết định

Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy định chuyển nhượng và quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

28/10/2016

 

13.

Quyết định

Số 13/2017/Q Đ-UBND ngày 27/07/2017

Về việc ban hành Quy chế về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã

10/08/2017

 

14.

Quyết định

Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 15/4/2018

V/v ban hành quy định sản xuất cung cấp sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh

15/5/2018

 

15.

Chỉ thị

Số 35/1997/CT-UB ngày 28/8/1997

Về việc tiêm phòng, chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.

28/8/1997

 

16.

Chỉ thị

Số 23/1998/CT-UB ngày 10/9/1998

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

10/9/1998

 

17.

Chỉ thị

Số 09/2002/CT-UB ngày 16/5/2002

Về việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi nội đồng.

16/5/2002

 

18.

Chỉ thị

Số 08/2005/CT-UBND ngày 02/11/2005

Về việc tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.

12/11/2005

 

19.

Chỉ thị

Số 10/2006/CT-UBND ngày 11/8/2006

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.

21/8/2006

 

20.

Chỉ thị

Số 03/2007/CT-UB ND ngày 23/02/2007

Về việc thi hành Pháp lệnh Thú y.

03/3/2007

 

21.

Chỉ thị

Số 08/2008/CT-UBND ngày 21/8/2008

Về việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm.

01/9/2008

 

22.

Chỉ thị

Số 05/CT-UBND ngày 31/03/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật.

10/4/2009

 

23.

Chỉ thị

Số 09/2011/CT-UBND ngày 19/05/2011

Về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi và giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

29/5/2011

 

24.

Chỉ thị

Số 10/2011/CT-UBND ngày 24/8/2011

Về việc tăng cường quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

03/9/2011

 

25.

Chỉ thị

Số 14/2011/CT-UBND ngày 16/12/2011

Về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y.

26/12/2011

 

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 18 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 50/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ- HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

16/10/2016

 

2.

Nghị quyết

Số 106/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030

01/08/2017

 

3.

Quyết định

Số 281/1998/QĐ-UB ngày 06/3/1998

Về việc đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật xe công nông trên địa bàn tỉnh.

06/3/1998

 

4.

Quyết định

Số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998

Quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

17/8/1998

 

5.

Quyết định

Số 134/1999/QĐ-UB ngày 01/02/1999

Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

01/02/1999

 

6.

Quyết định

Số 53/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002

Cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.

04/12/2002

 

7.

Quyết định

Số 1689/2003/QĐ-UB ngày 01/9/2003

Cấm xe công nông và các loại phương tiện có kết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

15/9/2003

 

8.

Quyết định

Số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19/8/2004

Bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

19/8/2004

 

9.

Quyết định

Số 04/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010

Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

20/02/2010

 

10.

Quyết định

Số 07/2016/QĐ- UBND ngày 29/03/2016

Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

08/04/2016

Hết hiệu lực một phần

11.

Quyết định

Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/03/2016

Ban hành Quy định một số nội dung trong quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

08/04/2016

 

12.

Quyết định

Số 18/2017/Q Đ-UBND ngày 01/09/2017

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 07/2016/QĐ- UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/09/2017

 

13.

Quyết định

Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

 

14.

Quyết định

Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

 

15.

Chỉ thị

Số 09/1997/CT-UB ngày 21/3/1997

Về việc tăng cường quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ.

21/3/1997

 

16.

Chỉ thị

Số 22/1997/CT-UB ngày 12/6/1997

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa.

12/6/1997

 

17.

Chỉ thị

Số 06/2002/CT-UB ngày 08/5/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và quản lý hành lang bảo vệ công trình giao thông.

08/5/1999

 

18.

Chỉ thị

Số 19/2007/CT-UB ND ngày 21/12/2007

Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

03/01/2008

 

IX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 36 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 26/1999/NQ-HĐ ngày 06/02/1999

Về đặt tên đường phố thị xã Hưng Yên

06/02/1999

 

2.

Nghị quyết

Số 193/2009/NQ-H ĐND

Về đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

20/12/2009

 

3.

Nghị quyết

Số 289/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

19/12/2011

 

4.

Nghị quyết

Số 14/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên cơ bản đạt đô thị loại II vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020.

30/7/2012

 

5.

Nghị quyết

Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

04/08/2014

 

6.

Nghị quyết

Số 08/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về Đề án đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

07/08/2014

 

7.

Nghị quyết

Số 88/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016

Về việc thông qua Đề án công nhận khu vực Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

30/12/2016

 

8.

Nghị quyết

Số 104/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

01/08/2017

 

9.

Quyết định

Số 1327/1997/QĐ-UB ngày 18/10/1997

Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

18/10/1997

 

10.

Quyết định

Số 619/1998/QĐ- UB ngày 01/4/1998

Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/1998

 

11.

Quyết định

Số 1526/1998/QĐ-UB ngày 21/8/1998

Quy định tạm thời về tổ chức thi công một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức chỉ định thầu - ứng vốn trước.

21/8/1998

 

12.

Quyết định

Số 1127/1999/QĐ-UB ngày 01/7/1999

Đặt tên 45 đường phố của thị xã Hưng Yên.

01/7/1999

 

13.

Quyết định

Số 1478/1999/QĐ- UB ngày 01/9/1999

Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/9/1999

 

14.

Quyết định

Số 2010/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999

Quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công trình thông qua thi tuyển.

25/10/1999

 

15.

Quyết định

Số 15/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003

Quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/5/2003

 

16.

Quyết định

Số 2496/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003

Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

28/11/2003

 

17.

Quyết định

Số 67/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006

Quy định đơn giá dịch vụ công ích đô thị thị xã Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

29/7/2006

 

18.

Quyết định

Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/5/2009

 

19.

Quyết định

Số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009

Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/5/2009

 

20.

Quyết định

Số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010

Đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

22/01/2010

 

21.

Quyết định

Số 20/2010/QĐ- UBND ngày 31/8/2010

Ban hành Quy định về việc quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

10/9/2010

 

22.

Quyết định

Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

11/6/2011

 

23.

Quyết định

Số 21/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

14/12/2012

 

24.

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014

Về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

14/09/2014

 

25.

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

24/11/2014

 

26.

Quyết định

Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/09/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/09/2016

 

27.

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

03/12/2016

 

28.

Quyết định

Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 21/06/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) và cấp phép xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/07/2017

 

29.

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

Về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/10/2017

 

30.

Quyết định

Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2007

Ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/12/2017

 

31.

Quyết định

Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

V/v ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

01/6/2018

 

32.

Quyết định

Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 27/06/2018

V/v ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

10/7/2018

 

33.

Chỉ thị

Số 36/1997/CT-UB ngày 06/9/1997

Về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình.

06/9/1997

 

34.

Chỉ thị

Số 10/1999/CT-UB ngày 29/4/1999

Về việc tăng cường quản lý xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng

29/4/1999

 

35.

Chỉ thị

Số 17/1999/CT-UB ngày 03/6/1999

Về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát.

03/6/1999

 

36.

Chỉ thị

Số 09/2006/CT-UBND ngày 02/8/2006

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu đô thị và thương mại du lịch Văn Giang.

12/8/2006

 

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 34 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 02/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Hưng Yên.

30/7/2012

 

2.

Nghị quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh vị trí khu đất dịch vụ liền kề thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang

07/08/2014

 

3.

Nghị quyết

Số 17/2014/NQ- HĐND ngày 05/12/2014

Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015

16/12/2014

Hết hiệu lực một phần

4.

Nghị quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

15/08/2015

 

5.

Nghị quyết

Số 42/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016

20/12/2015

 

6.

Nghị quyết

Số 84/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh năm 2017

25/12/2016

 

7.

Nghị quyết

Số 13/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Hưng Yên

07/07/2016

 

8.

Nghị quyết

Số 101/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để chế biến làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

01/08/2017

 

9.

Nghị quyết

Số 102/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc Quy hoạch tài nguyên nước mặt tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến 2025

01/08/2017

 

10.

Nghị quyết

Số 103/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Về việc Quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

01/08/2017

 

11.

Nghị quyết

Số 126/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ- HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

12.

Nghị quyết

Số 130/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Quy định miễn thu phí, lệ phí khi cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc các dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

 

13.

Quyết định

Số 882a/1997/QĐ-UB ngày 05/7/1997

Quy định giá các loại đất

05/7/1997

 

14.

Quyết định

Số 750/1998/QĐ-UB ngày 27/4/1998

Ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

27/4/1998

 

15.

Quyết định

Số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18/12/1998

Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

18/12/1998

 

16.

Quyết định

Số 45/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tỉnh Hưng Yên

15/6/2005

 

17.

Quyết định

Số 16/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007

Về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

11/11/2007

 

18.

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

30/7/2011

 

19.

Quyết định

Số 14/2014/QĐ- UBND ngày 27/10/2014

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

06/11/2014

Hết hiệu lực một phần

20.

Quyết định

Số 18/2014/QĐ- UBND ngày 21/11/2014

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

Hết hiệu lực một phần

21.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

01/01/2015

 

22.

Quyết định

Số 12/2015/QĐ- UBND ngày 16/07/2015

Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/07/2015

Hết hiệu lực một phần

23.

Quyết định

Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/07/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai

11/07/2016

 

24.

Quyết định

Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 26/04/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ- UBND ngày 16/7/2015

05/05/2017

 

25.

Quyết định

Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

 

26.

Quyết định

Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

15/12/2017

 

27.

Quyết định

Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2018

 

28.

Quyết định

Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

01/01/2018

 

29.

Quyết định

Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/02/2018

 

30.

Chỉ thị

Số 30/1997/CT-UB ngày 06/8/1997

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/8/1997

 

31.

Chỉ thị

Số 41/1997/CT-UB ngày 23/9/1997

Về việc thực hiện chính sách đền bù đất đai, tài sản, hoa màu, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giao và cho thuê đất XDCB.

23/9/1997

 

32.

Chỉ thị

Số 27/1998/CT-UB ngày 24/10/1998

Về việc quản lý, sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích.

24/10/1998

 

33.

Chỉ thị

Số 03/2006/CT-UBND ngày 17/3/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.

27/3/2006

 

34.

Chỉ thị

Số 04/2009/CT-UBND ngày 31/3/2009

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

10/4/2009

 

XI. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 18 văn bản

1.

Quyết định

Số 26/2002/QĐ-UB ngày 07/6/2002

Quy định mức giá quảng cáo, giảm giá quảng cáo, hoa hồng, khuyến khích quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

07/6/2002

 

2.

Quyết định

Số 61/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003

Về giá các loại dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình Hưng Yên.

01/11/2003

 

3.

Quyết định

Số 122/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính.

01/12/2006

 

4.

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 16/03/2007

Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên.

26/3/2007

 

5.

Quyết định

Số 18/2008/QĐ- UBND ngày 27/8/2008

Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

06/9/2008

 

6.

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011

Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hưng Yên.

30/01/2011

 

7.

Quyết định

Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

05/01/2015

 

8.

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/07/2015

Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên

25/07/2015

 

9.

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/03/2016

 

10.

Quyết định

Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 17/03/2016

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/03/2016

 

11.

Quyết định

Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

 

12.

Quyết định

Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

15/06/2017

 

13.

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Ban hành quy chế quản lý vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/02/2018

 

14.

Quyết định

Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh

01/02/2018

 

15.

Quyết định

Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

V/v ban hành quy chế chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản đặc san bản tin, thông tin điện tử và truyền hình trên địa bàn tỉnh

15/6/2018

 

16.

Chỉ thị

Số 11/1998/CT-UB ngày 12/5/1998

Về xây dựng nhà Bưu điện xã và kế hoạch phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

12/5/1998

 

17.

Chỉ thị

Số 06/2007/CT-UB ND ngày 15/3/2007

Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính.

25/3/2007

 

18.

Chỉ thị

Số 02/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên.

05/3/2011

 

XII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 16 văn bản

1.

Quyết định

Số 218/1999/QĐ- UB ngày 10/02/1999

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

25/02/1999

 

2.

Quyết định

Số 747/2003/QĐ- UB ngày 07/4/2003

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

01/4/2003

 

3.

Quyết định

Số 20/2009/QĐ- UBND ngày 12/10/2009

Quy định phân cấp về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

22/10/2009

 

4.

Quyết định

Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hưng Yên

04/02/2016

 

5.

Quyết định

Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/06/2018

V/v quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh

01/7//2018

 

6.

Quyết định

Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 29/06/2018

V/v điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và người công lập trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

 

7.

Chỉ thị

Số 34/1997/CT-UB ngày 23/8/1997

Về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

23/8/1997

 

8.

Chỉ thị

Số 43/1997/CT-UB ngày 24/11/1997

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

24/11/1997

 

9.

Chỉ thị

Số 29/1998/CT-UB ngày 05/12/1998

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

05/12/1998

 

10.

Chỉ thị

Số 06/1999/CT-UB ngày 19/3/1999

Về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

19/3/1999

 

11.

Chỉ thị

Số 22/1999/CT-UB ngày 26/8/1999

Về phối hợp thực hiện Nghị định số 36/CP với việc tham gia bảo hiểm tại địa phương.

26/8/1999

 

12.

Chỉ thị

Số 06/2000/CT-UB ngày 03/4/2000

Về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ.

03/4/2000

 

13.

Chỉ thị

Số 14/2000/CT-UB ngày 23/5/2000

Về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm.

23/5/2000

 

14.

Chỉ thị

Số 15/2000/CT-UB ngày 06/6/2000

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15/7/1950 đến 30/4/1975.

06/6/2000

 

15.

Chỉ thị

Số 14/2002/CT-UB ngày 22/8/2002

Về thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.

22/8/2002

 

16.

Chỉ thị

Số 04/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006

Về việc thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ.

17/4/2006

 

XIII. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 18 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 10/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

07/08/2014

 

2.

Nghị quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên

15/12/2014

 

3.

Nghị quyết

Số 134/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017

Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm

18/12/2017

 

4.

Nghị quyết

153/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

24/7/2018

 

5.

Quyết định

Số 2141/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

31/8/2004

 

6.

Quyết định

Số 41/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005

Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao tỉnh Hưng Yên.

29/4/2005

 

7.

Quyết định

Số 98/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005

Quy định tạm thời xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Hưng Yên.

08/01/2006

 

8.

Quyết định

Số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

17/02/2007

 

9.

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007

Quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

23/7/2007

 

10.

Quyết định

Số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011

Quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến

25/8/2011

 

11.

Quyết định

Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/09/2014

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động và thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu

29/09/2014

 

12.

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23/01/2015

Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên

02/02/2015

 

13.

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 07/09/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến

20/09/2016

 

14.

Quyết định

Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016

Về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/12/2016

 

15.

Quyết định

Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/08/2018

V/v đặt tên đường phố trên địa bàn thị trấn Trần cao huyện phù Cừ

01/9/2018

 

16.

Chỉ thị

Số 14/1997/CT-UB ngày 01/4/1997

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

01/4/1997

 

17.

Chỉ thị

Số 28/1997/CT-UB ngày 25/7/1997

Về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

25/7/1997

 

18.

Chỉ thị

Số 20/2007/CT-UB ND ngày 25/12/2007

Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thể dục, thể thao.

04/01/2008

 

XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 12 văn bản

1.

Quyết định

Số 2888/1999/QĐ-UB ngày 25/12/1999

Ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV).

25/12/1999

 

2.

Quyết định

Số 23/2011/QĐ- UBND ngày 18/11/2011

Quy định về quản lý công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

28/11/2011

 

3.

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

Ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/12/2015

 

4.

Quyết định

Số 20/2016/QĐ- UBND ngày 24/10/2016

Ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

10/11/2016

Hết hiệu lực một phần

5.

Quyết định

Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 30/11/2016

Về việc ban hành Quy định “Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

15/12/2016

 

6.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/04/2017

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/04/2017

 

7.

Quyết định

Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 02/06/2017

Ban hành Quy định xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

30/06/2017

 

8.

Quyết định

Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ- UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

20/09/2017

 

9.

Quyết định

Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018

V/v ban hành Quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

01/01/2019

Chưa có hiệu lực

10.

Chỉ thị

Số 13/1998/CT-UB ngày 21/5/1998

Về tăng cường quản lý đo lường chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh.

21/5/1998

 

11.

Chỉ thị

Số 17/2002/CT-UB ngày 08/11/2002

Về việc tăng cường công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu của hội nhập khu vực, quốc tế.

08/11/2002

 

12.

Chỉ thị

Số 10/2007/CT-UB ND ngày 18/4/2007

Về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên.

28/4/2007

 

XV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 08 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 88/2009/NQ-HĐND

Về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2009 - 2015.

06/8/2009

 

2.

Nghị quyết

154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018

Quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

24/7/2018

 

3.

Quyết định

Số 01/2017/Q Đ-UBND ngày 11/01/2017

Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

24/01/2017

Hết hiệu lực một phần

4.

Quyết định

Số 15/2017/Q Đ-UBND

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành

27/08/2017

 

 

 

ngày 16/08/2017

kèm theo Quyết định 01/2017/Q Đ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

 

5.

Quyết định

38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018

Quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021

1/11/2018

 

6.

Chỉ thị

Số 12/2002/CT-UB ngày 17/6/2002

Về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

17/6/2002

 

7.

Chỉ thị

Số 12/2003/CT-UB ngày 15/12/2003

Về việc tăng cường thực hiện công tác y tế trường học.

15/12/2003

 

8.

Chỉ thị

Số 14/2006/CT-UBND ngày 9/10/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

19/10/2006

 

XVI. LĨNH VỰC Y TẾ: 14 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hưng Yên

07/07/2016

 

2.

Nghị quyết

Số 108/2017/NQ-H ĐND ngày 21/07/2017

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

3.

Quyết định

Số 1859/1999/QĐ-UB ngày 5/10/1999

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LĐ ngày 20/4/1995

15/10/1999

 

4.

Quyết định

Số 2061/1999/QĐ-UB ngày 29/10/1999

Ban hành Quy định việc quản lý sản xuất, cung ứng lưu thông thuốc chữa bệnh và vật tư thiết bị, dụng cụ y tế trong tỉnh.

29/10/1999

 

5.

Quyết định

Số 19/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001

Ban hành Quy định thực hiện công tác dân số - phát triển.

23/7/2001

 

6.

Quyết định

Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

Ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2017

 

7.

Quyết định

Số 21/2017/Q Đ-UBND ngày 07/09/2017

Ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

8.

Chỉ thị

Số 03/2001/CT-UB ngày 29/3/2001

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm..

29/3/2001

 

9.

Chỉ thị

Số 04/2001/CT-UB ngày 02/4/2001

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

02/4/2001

 

10.

Chỉ thị

Số 01/2003/CT-UB ngày 05/3/2003

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

05/3/2003

 

11.

Chỉ thị

Số 07/2003/CT-UB ngày 28/8/2003

Về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

28/8/2003

 

12.

Chỉ thị

Số 07/2004/CT-UB ngày 29/3/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

29/3/2004

 

13.

Chỉ thị

Số 22/2004/CT-UB ngày 26/10/2004

Về việc đem ánh sáng cho bệnh nhân bị mù lòa tỉnh Hưng Yên.

26/10/2004

 

14.

Chỉ thị

Số 08/2010/CT- UBND ngày 19/10/2010

Về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

29/10/2010

 

XVII. THANH TRA: 09 văn bản

1.

Quyết định

Số 55/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000

Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

26/10/2000

 

2.

Quyết định

Số 472/2005/QĐ- UB ngày 16/3/2005

Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên.

16/3/2005

 

3.

Quyết định

Số 23/2010/QĐ- UBND ngày 09/12/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

19/12/2010

 

4.

Quyết định

Số 02/2013/QĐ- UBND ngày 30/01/2013

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

09/02/2013

 

5.

Chỉ thị

Số 21/1999/CT-UB ngày 21/8/1999

Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân.

21/8/1999

 

6.

Chỉ thị

Số 20/2001/CT-UB ngày 27/12/2001

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

27/12/2001

 

7.

Chỉ thị

Số 16/2007/CT-UB ND ngày 22/11/2007

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp.

02/12/2007

 

8.

Chỉ thị

Số 04/2008/CT- UBND ngày 05/02/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

15/02/2008

 

9.

Chỉ thị

Số 01/2009/CT- UBND ngày 23/01/2009

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

03/02/2009

 

XVIII. NGOẠI VỤ: 01 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 05/2011/CT-UBND ngày 28/3/2011

Về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

07/4/2011

 

Tổng số: 525 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

I.1. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 03 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

2.

Quyết định

Số 18/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/06/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

 

3.

Quyết định

Số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban dân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021

26/7/2016

 

I.2. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 19 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 189/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007

Về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên Về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14/8/2015

 

2.

Nghị quyết

Số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc Thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

3.

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh khóa XIV về việc thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học) về tỉnh công tác

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

4.

Nghị quyết

Số 17/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015

Về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

21/7/2017

 

5.

Quyết định

Số 1027/1998/QĐ-UBND ngày 05/6/1998

Về việc thành lập trường Nghiệp vụ thể dục - thể thao

Được thay thế bằng Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về việc đổi tên và tổ chức lại Trường nghiệp vụ Thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao thuộc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

31/7/2017

 

6.

Quyết định

Số 1780/1999/QĐ-UBND ngày 24/9/1999

Về việc ban hành quy định quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 5/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/9/2016

 

7.

Quyết định

Số 2419/1999/QĐ-UBND ngày 02/12/1999

Về việc thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng

Được thay thế bằng Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên

26/9/2017

 

8.

Quyết định

Số 44/2005/QĐ-UBND ngày 09/6/2005

Về việc ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức viên chức thuộc tỉnh quản lý

Được thay thế bằng Quyết định 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

19/3/2015

 

9.

Quyết định

Số 54/2006/QĐ-UBND ngày 13/4/2006

Về cho phép thành lập câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

Vì Nghị định số 88/2003/NĐ-CP là căn cứ ban hành Quyết định bị thay thế bởi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ, đồng thời tỉnh đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

17/3/2017

 

10.

Quyết định

Số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007

Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên

29/8/2015

 

11.

Quyết định

Số 18/2007/QĐ-UBND ngày 14/11/2007

Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính

Được thay thế bằng Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đổi tên và tổ chức lại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc sở Tư pháp

01/4/2018

 

12.

Quyết định

Số 21/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007

Về quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

11/9/2015

 

13.

Quyết định

Số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008

Về việc thành lập Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Ban Quản lý dự án đê điều

Được thay thế bằng Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hưng Yên

29/9/2017

 

14.

Quyết định

Số 1760/2008/QĐ-UBND ngày 17/09/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

16/9/2016

 

15.

Quyết định

Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Về việc ban hành "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác"

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

16.

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Về việc tiếp tục thực hiện Giai đoạn II và Sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

17.

Quyết định

Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013

Ban hành quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng.

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định tiêu chuẩn đơn vị chính quyền trong sạch vững mạnh; quy trình xét duyệt, công nhận và mức thưởng

25/7/2017

 

18.

Quyết định

Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 20/07/2015

Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy chế về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh

22/02/2018

 

19.

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/09/2015

Ban hành Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định hỗ trợ đối với cán bộ công chức,viên chức được cử đi đào tạo sau đại học mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

25/01/2018

 

I.3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 05 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011

Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/Q Đ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

26/01/2018

 

2.

Quyết định

Số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2018/Q Đ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

26/01/2018

 

3.

Quyết định

Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011

Ban hành quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2018/Q Đ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

 

4.

Quyết định

Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

Ban hành Quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

13/6/2014

5.

Quyết định

Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/04/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bãi bỏ vì văn bản mâu thuẫn với Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ là văn bản làm căn cứ rà soát

01/01/2018

I.4. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 văn bản

I.5. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 06 văn bản

1.

Quyết định

Số 08/2006/QĐ-UBND ngày 17/01/2006

Về việc thành lập trung tâm quy hoạch, kiến trúc đô thị - Nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng

Được thay thế bằng Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch, kiến trúc đô thị - nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng

16/5/2017

2.

Quyết định

Số 10/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007

Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/9/2016

3.

Quyết định

Số 17/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về việc phê duyệt quy hoạch các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Được thay thế bằng Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh bổ sung các điểm sản xuất khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

06/9/2017

 

4.

Quyết định

Số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2018/Q Đ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

01/6/2018

 

5.

Quyết định

Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

Về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình- phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

29/12/2016

 

6.

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

Ban hành quy định tạm thời đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/Q Đ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh Hưng yên ban hành Quy định tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/12/2017

 

I.6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 09 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

2.

Quyết định

Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009

Về việc Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

 

3.

Quyết định

Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010

Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên

15/12/2017

 

4.

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

06/11/2014

 

5.

Quyết định

Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Ban hành quy định một số trường hợp vụ thể về sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/7/2015

 

6.

Quyết định

Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang sử dụng cho hộ gia đình cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở được nhà nước công nhận hoặc được giao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/3/2015

 

7.

Quyết định

Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

8.

Quyết định

Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 15/4/2014

Về việc sửa đổi Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/3/2015

 

9.

Quyết định

Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích ngày đất tăng so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/Q Đ-UBND ngày 31/07/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiển sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở cho phép chuyển mục đích sử đụng đất sang đất ở công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất ở cho hộ gia đình các nhân trên địa bàn tỉnh

15/8/2018

 

I.7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 04 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 8/12/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

05/6/2016

 

2.

Quyết định

Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

 

3.

Quyết định

Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 16/8/2012

Quy định mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/3/2018

 

4.

Quyết định

Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 8/12/2014 của HĐND tỉnh là căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực từ ngày 05/6/2016

05/6/2016

 

I.8. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 02 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010

Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 là căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ

01/6/2018

 

2.

Quyết định

Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011

Về việc quy định cơ chế đầu tư và mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định chuyển nhượng và quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

28/10/2016

 

I.9. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 00 văn bản

 

I.10. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 05 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/Q Đ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

15/6/2017

 

2.

Quyết định

Số 121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006

Ban hành quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/Q Đ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/6/2017

 

3.

Quyết định

Số 06/2007/QĐ-UBND ngày 17/5/2007

Về việc ban hành quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

26/3/2016

 

4.

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

05/01/2015

 

5.

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015

Về việc ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND này là Quyết định 25/2013/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Mà Quyết định 25/2013/QĐ-TTg đã bị thay thế bằng Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước từ ngày 30/3/2017

30/3/2017

 

I.11. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 01 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/03/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

15/7/2018

 

I.12. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 01 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 1529/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999

Về việc ban hành Quy định cử đoàn ra, đón đoàn vào và quản lý hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Hưng Yên ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên

14/7/2016

 

I.13. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 16 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung giai đoạn 2011-2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 4/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

14/8/2015

 

2.

Nghị quyết

Số 12/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

3.

Nghị quyết

Số 15/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

4.

Nghị quyết

Số 05/2014/NQ-HĐND

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy

31/12/2014

 

 

 

ngày 28/7/2014

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014

định trong văn bản được rà soát

 

 

5.

Nghị quyết

Số 12/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2015

 

6.

Nghị quyết

Số 07/2015/NQ-HĐND ngày 01/08/2015

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2015

 

7.

Nghị quyết

Số 38/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2016

 

8.

Nghị quyết

Số 41/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2016

 

9.

Nghị quyết

Số 11/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2016

 

10.

Nghị quyết

Số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2017

 

11.

Nghị quyết

Số 80/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2017

 

12.

Nghị quyết

Số 82/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016

Về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư công năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2017

 

13.

Nghị quyết

Số 144/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Hết thời hạn quy định trong văn bản

31/12/2018

 

14.

Quyết định

Số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009

Về việc ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên

20/5/2016

 

15.

Quyết định

Số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định 03/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/02/2015

 

16.

Quyết định

Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013

Quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2015.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2015

 

I.14. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 văn bản

 

I.15. LĨNH VỰC Y TẾ: 06 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 32/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thu hút Bác sĩ, Dược sĩ đại học về tỉnh công tác

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong Nghị quyết (thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014)

31/12/2014

 

2.

Quyết định

Số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh

Về việc quy định mức thu tiền viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

3.

Quyết định

Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012

Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

4.

Quyết định

Số 13/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013

Về việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 và sửa đổi bổ sung 1 số nội dung “Đề án thu hút bác sỹ, Dược sỹ đại học về tỉnh công tác” ban hành kèm theo QĐ số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong Nghị quyết (thực hiện từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 31/12/2014)

31/12/2014

 

5.

Quyết định

Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ- UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

6.

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014

Về việc quy định mức thu Kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

I.16. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 01 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 2142/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

Ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

05/12/2016

 

I.17. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 05 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 216/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định mức thu học phí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

24/7/2018

 

2.

Nghị quyết

Số 09/2014/NQ-HĐND ngày 24/07/2014

Về việc điều chỉnh mức thu học phí, lệ phí thi đối với các trường mầm non, trường phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

24/7/2018

 

3.

Nghị quyết

Số 16/2016/NQ-HĐND ngày 07/07/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Được thay thế bằng Nghị quyết số 154/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021

24/7/2018

 

4.

Quyết định

Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh

Quy định mức thu, các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định về mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

28/8/2016

 

5.

Quyết định

Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 11/08/2016

Quy định về mức thu các khoản thu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Hưng Yên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức thu học phí, các khoản thu khác và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2018-2019 đến năm học đến năm học 2020-2021

1/11/2018

 

I.18. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 41 văn bản

 

1.

Nghị quyết

Số 92/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Về quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính; phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí hộ tịch

Bị bãi bỏ bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Khoản 7 Điều 1 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Phụ lục số 02 Luật phí và lệ phí

01/01/2017

 

2.

Nghị quyết

Số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Quy định mức chi hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bởi Nghị quyết số 157/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

3.

Nghị quyết

Số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010

Về việc quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Khoản 1 Nghị quyết 86/2016/NQ- HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh, Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và Phụ lục số 02 Luật phí và lệ phí

01/01/2017

 

4.

Nghị quyết

Số 218/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010

Về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh quản lý

Được thay thế bởi Nghị quyết số 145/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

5.

Nghị quyết

Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

V/v quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Hết thời hạn được quy định trong văn bản

31/12/2011

 

6.

Nghị quyết

Số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách (Từ năm 2011 đến năm 2015).

Hết thời hạn được quy định trong văn bản

31/12/2015

 

7.

Nghị quyết

Số 295/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016

Được thay thế bởi Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 6/10/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/11/2016

 

8.

Nghị quyết

Số 291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2017

 

9.

Nghị quyết

Số 09/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc quy định thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bởi Khoản 9, 10 Điều 1 Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

 

10.

Nghị quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập

Được thay thế bằng Nghị quyết số 108/2017/NQ-H ĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

11.

Nghị quyết

Số 27/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 108/2017/NQ-H ĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý

01/10/2017

 

12.

Nghị quyết

Số 30/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh quản lý.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 156/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

 

13.

Nghị quyết

Số 08/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013

Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

15/12/201

 

14.

Nghị quyết

Số 14/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2014.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

31/12/2014

 

15.

Nghị quyết

Số 11/2014/NQ-HĐND ngày 28/7/2014

Về việc quy định mức thu kỹ thuật chụp CT Scanner 64 dãy và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tại các cơ sở y tế công lập

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản được rà soát

01/10/2017

 

16.

Nghị quyết

Số 18/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 6/10/2016 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết số 18/2014/NQ- HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên, khóa XV - kỳ họp thứ chín

05/6/2016

 

17.

Nghị quyết

Số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015

Về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 111/2017/NQ-H ĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc bãi bỏ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh

01/8/2017

 

18.

Nghị quyết

Số 40/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016

Hết thời hạn quy định trong văn bản

 

 

19.

Quyết định

Số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008

Về việc quy định hỗ trợ mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

 

20.

Quyết định

Số 246/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008

Về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Vì Căn cứ trực tiếp ban hành là pháp lệnh phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Luật phí và lệ phí năm 2017

01/01/2017

 

21.

Quyết định

Số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009

Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành văn bản này là Nghị quyết số 90/2009/NQ- HĐND ngày 27/7/2009 Về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ bản chính, lệ phí chứng thực bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. Mà ngày 30/11/2015 Nghị quyết số 90/2009/NQ-HĐND và Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP đã bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch

30/11/2015

 

22.

Quyết định

Số 09/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/01/2016

 

23.

Quyết định

Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên

01/12/2014

 

24.

Quyết định

Số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

Về việc ban hành bảng giá tối thiểu ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy, ô tô, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/5/2016

 

25.

Quyết định

Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010

Về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

01/11/2017

 

26.

Quyết định

Số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

 

27.

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Về việc Quy định mức thu học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015

Đã được thay thế bằng Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu các khoản thu tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh quản lý

13/9/2014

 

28.

Quyết định

Số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011

Về việc Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

11/12/2014

 

29.

Quyết định

Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011

Về việc Sửa đổi Điều 4 Chương II Quy định giá thuê đất, thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước thuộc nhóm đất quy định tại Điều 10 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

11/12/2014

 

30.

Quyết định

Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 16/08/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu và tỉ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Đã được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

 

31.

Quyết định

Số 20/2012/QĐ-UBND ngày 24/10/2012

Quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/Q Đ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

01/5/2018

 

32.

Quyết định

Số 26/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhà nước tỉnh Hưng Yên làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2018/Q Đ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/10/2018

 

33.

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Về việc quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có động cơ một xy lanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

01/01/2015

 

34.

Quyết định

Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

Ban hành Quy định lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/Q Đ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

15/4/2018

 

35.

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 13/03/2015

Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách đối với huyện Mỹ Hào

Vì Quyết định là điều chỉnh quy định Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND nhưng cả hai Quyết định đó đều hết hiệu lực từ ngày 10/01/2017

10/01/2017

 

36.

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học; mức thưởng khuyến kích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài

25/01/2018

 

37.

Quyết định

Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

10/01/2017

 

38.

Quyết định

Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015

Về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/Q Đ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

25/10/2017

 

39.

Quyết định

Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

Về việc điều chỉnh giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/Q Đ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

01/5/2018

 

40.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/05/2017

Về việc sửa đổi một số điều của Quy định về lập, giao kế hoạch thu, chi, thanh toán và phê duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/Q Đ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ của Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hưng Yên

15/4/2018

 

41.

Quyết định

Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 13/09/2017

Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2018/Q Đ-UBND ngày 15/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

01/5/2018

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 14 văn bản

I.1. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 01 văn bản

1.

Quyết định

53/2002/QĐ-UBND ngày 04/12/2002

Về việc cấm xây dựng, cơi lới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều

Vì không phù hợp với Khoản 4 Điều 43 Luật Giao thông vận tải 2008

01/7/2009

I.2. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 11 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 53/1998/NQ-HĐND ngày 24/7/1998

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Vì căn cứ trực tiếp ban hành là Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của HĐND ở mỗi cấp có quy định nội dung về phí và lệ phí đã bị thay thế bằng Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL- UBTVQH10 ngày 28/8/2001

01/01/2002

2.

Nghị quyết

Số 58/1998/NQ-HĐ ngày 24/7/1998

Về phương án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ- TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

04/12/2012

3.

Nghị quyết

Số 72/1999/NQ-HĐ ngày 22/7/1999

Về mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư chi bộ, Trưởng phó khu phố ở các phường thuộc thị xã Hưng Yên.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ- TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

04/12/2012

4.

Nghị quyết

Số 80/2000/NQ-HĐ ngày 21/7/2000

Quy định mức thu học phí đối với các trường trung học phổ thông dân lập.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ- TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

04/12/2012

5.

Nghị quyết

Số 115/2002/NQ-HĐ ngày 24/01/2002

Về việc điều chỉnh mức hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ- TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

04/12/2012

6.

Nghị quyết

Số 186/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004

Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 298/QĐ- TTHĐND ngày 04/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ năm 1997 đến năm 2012

04/12/2012

7.

Nghị quyết

Số 248/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008

Quy định mức chi kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 157/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

01/8/2018

8.

Quyết định

Số 27/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001

Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2005/QĐ-UBND ngày 08/01/2005 của UBND tỉnh Về việc quy định các chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, cán bộ thôn, khu phố

01/01/2005

9.

Quyết định

Số 42/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001

Quy định mức thu tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên về viện phí, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe và dịch vụ y tế tại các trạm xá các xã, phường, thị trấn.

Được thay thế bằng Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên

01/01/2007

10.

Quyết định

Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh

01/01/2013

11.

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011

Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên.

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

04/10/2013

I.3. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 01 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 03/2004/QĐ-UB ngày 06/01/2004

Thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên.

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ

04/10/2013

 

I.4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 01 văn bản

 

1.

Quyết định

Số 21/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001

Ban hành Bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-UB ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

02/12/2007

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 00 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 -2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 00 văn bản

I.2. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 01 văn bản

1.

Quyết định

- Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015

- Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

Điểm b, Điểm i Khoản 1 Điều 3; Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ- UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

15/11/2018

I.3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP: 00 văn bản

I.4. LĨNH VỰC THANH TRA: 00 văn bản

I.5. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 00 văn bản

I.6. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 05 văn bản

1.

Nghị quyết

- Số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014;

- Về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Bảng giá đất ở tại nông thôn và đô thị; - Bảng giá đất ở đô thị và ở nông thôn tại; - Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và tại đô thị.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 126/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 08/12/2014 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

01/01/2018

2.

Quyết định

- Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014;

- Ban hành Quy định một số trường hợp cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoản 1 Điều 1; Khoản 1, Khoản 2 Điều 8; Điểm b Khoản 2 Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2017/Q Đ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ- UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

05/5/2017

Điều 22

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

20/9/2017

3.

Quyết định

- Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014;

- Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoản 1, Khoản 2 Điều 3; Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 6; Điểm a Khoản 2, Khoản 4 Điều 7; Điểm a Khoản 1, Khoản 3 Điều 8

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2017/Q Đ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ- UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015

05/5/2017

4.

Quyết định

- Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

- Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

Bảng giá đất ở tại nông thôn và đô thị; Bảng giá đất ở đô thị và ở nông thôn tại; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và tại đô thị.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015

01/01/2018

5.

Quyết định

- Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015;

- Ban hành quy định một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điểm b Khoản 1, Khoản 2 Điều 3; Điều 5; Điều 7; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 9; Khoản 2 Điều 10; Khoản 1, Khoản 2 Điều 11; Điều 12

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2017/Q Đ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 14/2014/QĐ- UBND ngày 27/10/2014; số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 và số 12/2015/QĐ- UBND ngày 16/7/2015

05/5/2017

I.7. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 01 văn bản

1.

Quyết định

- Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016;

- Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoản 2 Điều 6; tên Điều 9, điểm b, điểm c, điểm e khoản 1 Điều 9; tên Điều 15, khoản 4 Điều 15; khoản 3 Điều 18

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

10/9/2017

I.8. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 00 văn bản

I.9. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 01 văn bản

1.

Quyết định

- Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016;

- Ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

Khoản 1, khoản 5 Điều 3; Điều 4; Điều 6; Điều 7; Điều 8; Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hưng Yên

20/9/2017

I.10. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 00 văn bản

I.11. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 00 văn bản

I.12. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ: 00 văn bản

I.13. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 03 văn bản

1.

Nghị quyết

- Số 81/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016;

- Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020

Khoản 1 Mục II

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016- 2020 tỉnh Hưng Yên

01/8/2017

2.

Nghị quyết

- Số 97/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017;

- Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Hưng Yên

Khoản 3 Mục II

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 182/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Hưng Yên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020

22/12/2018

3.

Quyết định

- Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016;

- Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Điều 4; Điều 5; Khoản 2 Điều 11

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07/01/2018

I.14. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 00 văn bản

I.15. LĨNH VỰC Y TẾ: 00 văn bản

I.16. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: 00 văn bản

I.17. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 01 văn bản

1.

Quyết định

- Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017;

- Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoản 1 Điều 1; Khoản 2 Điều 3; Điều 10; bãi bỏ Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 01/2017/Q Đ- UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

27/8/2017

I.18. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 07 văn bản

1.

Nghị quyết

- Số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008;

- Về việc quy định mức thu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ Làng, Khu phố văn hóa

Khoản 3 Mục I

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 134/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hưng Yên quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lại sau 03 năm

18/12/2017

2.

Nghị quyết

- Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010;

- V/v quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

Sửa đổi định mức phân bổ chi quản lý hành chính, đảng và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở địa phương quy định tại Phần I; Sửa đổi định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục; sự nghiệp đào tạo và dạy nghề tại Điểm a,b, Khoản 2.2, Mục 2 và Điểm a, Khoản 3.2, Mục 3 Phần I; Sửa đổi định mức duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông: (Tại Mục 2.1, Phần II, Phụ lục kèm theo); Sửa đổi định mức phân bổ sự nghiệp kinh tế ngân sách huyện, thành phố tại Khoản 3.1, Mục 3, Phần I; Sửa đổi định mức phân bổ tại Điểm b, c, d, e sự nghiệp văn xã tại Khoản 3.2, Mục 3, Phần I; Sửa đổi định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách xã, phường, thị trấn.

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ- HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

01/01/2016

3.

Nghị quyết

- Số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010;

-Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

Mục III, phần C; Phần D (mục 19; mục 1.1, 1.2; mục 2.2,; mục 3.2; mục 5; sửa đổi tỷ lệ điều tiết các cấp ngân sách khoản thu số 15).

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh

01/01/2016

4.

Nghị quyết

- Số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016

- Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Phần A của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND

Được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết số 148/2018/NQ-H ĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2018

5.

Nghị quyết

- Số 87/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016; - Về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Khoản 3, Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 136/2017/NQ-H ĐND ngày 08/12/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí

01/01/2018

6.

Quyết định

- Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016; - Quy định mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh

Khoản 3, Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 06/2018/Q Đ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định mức mức thu miễn chế độ thu nộp các khoản lệ phí trên địa bàn tỉnh

15/02/2018

7.

Quyết định

- Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

- Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020

Chương II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 29/2018/Q Đ-UBND ngày 03/08/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền và tủy lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

15/8/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 00 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

I. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 18 văn bản

1.

Quyết định

Số 233/QĐ-UB ngày 21/3/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Hưng Yên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 265/QĐ-UB ngày 05/4/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

3.

Quyết định

Số 328/QĐ-UB ngày 23/4/1997

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học CN&MT tỉnh Hưng Yên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

4.

Quyết định

Số 542/QĐ-UB ngày 24/5/1997

Ban hành Quy chế khen thưởng (tạm thời) đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

5.

Quyết định

Số 705/QĐ- UBND ngày 21/3/2008

Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

6.

Quyết định

Số 1900/QĐ- UBND ngày 10/10/2008

Thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

7.

Quyết định

Số 741/QĐ- UBND ngày 16/4/2009

Thành lập Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

8.

Quyết định

Số 1247/QĐ- UBND ngày 06/7/2009

Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

9.

Quyết định

Số 559/QĐ- UBND ngày 16/3/2010

Kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống tham nhũng

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

10.

Quyết định

Số 1625/QĐ- UBND ngày 11/8/2010

Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

11.

Quyết định

Số 1681/QĐ- UBND ngày 16/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

12.

Quyết định

Số 1957/QĐ- UBND ngày 07/10/2010

Đổi tên và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

13.

Quyết định

Số 2324/QĐ- UBND ngày 23/11/2010

Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

14.

Quyết định

Số 2327/QĐ- UBND ngày 23/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

15.

Quyết định

Số 2328/QĐ- UBND ngày 23/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

16.

Quyết định

Số 818/QĐ- UBND ngày 30/5/2012

Thành lập Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

17.

Quyết định

Số 2128/QĐ- UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

18.

Quyết định

Số 06/2015/QĐ- UBND ngày 09/3/2015

Quy định về phân cấp công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Quy định

Điều 10 Quyết định số 04/VBHN- BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non

Sở Nội vụ

Quý II năm 2019

II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ: 05 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 217/NQ- HĐND ngày 13/12/2010

Điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 343/QĐ-UB ngày 19/3/1998

Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II năm 2019

3.

Chỉ thị

Số 17/CT-UB ngày 06/5/1997

Về việc tăng cường quản lý các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II năm 2019

4.

Chỉ thị

Số 32/CT-UB ngày 11/8/1997

Về việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, gia công chế tác vàng.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý II năm 2019

5.

Quyết định

 

Về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành mới

Không

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dự kiến trình trong quý IV năm 2018

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 11 văn bản

1.

Quyết định

Số 128/QĐ-UB ngày 04/3/1997

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 883/QĐ-UB ngày 17/7/1997

Quy định mức giá tối thiểu nhà ở, đất ở.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

3.

Quyết định

Số 979/QĐ-UB ngày 06/8/1997

Về việc bán đấu giá nhà, chuyển quyền sử dụng mặt bằng xây dựng và giải quyết thanh lý tài sản.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

4.

Quyết định

Số 1313/QĐ-UB ngày 15/10/1997

Về việc lập sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ, năng suất để tính tỷ lệ thiệt hại xét giảm thuế miễn thuế SDĐNN khi có thiên tai, sâu bệnh.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

5.

Quyết định

Số 1473/QĐ-UB ngày 15/11/1997

Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

6.

Quyết định

Số 80/QĐ-UB ngày 20/01/1998

Về việc trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các nhà trường

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

7.

Quyết định

Số 846/QĐ- UBND ngày 05/5/2009 .

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%)

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

8.

Quyết định

Số 491/QĐ- UBND ngày 27/3/2012

Quy định nội dung chi và mức chi cho công tác lập Đề án xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

9.

Quyết định

Số 653/QĐ- UBND ngày 07/5/2012

Quy định mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

10.

Quyết định

Số 695/QĐ- UBND ngày 10/4/2013

Quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới hợp tác xã tỉnh Hưng Yên.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

11.

Quyết định

Số 1180/QĐ- UBND ngày 16/7/2013

Quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài chính

Quý II năm 2019

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 01 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 12/CT- UBND ngày 01/10/2008

Về việc tăng cường đấu tranh chống hàng giả hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Công thương

Quý II năm 2019

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 03 văn bản

1.

Quyết định

Số 334/QĐ-UB ngày 17/3/1998

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng giống gia súc tỉnhHưng Yên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 854/QĐ- UBND ngày 04/6/2012

Điều chỉnh đơn giá ngày công lao động nông nhàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II năm 2019

3.

Chỉ thị

Số 44/CT-UB ngày 05/8/1997

Về việc tập trung diệt chuột để bảo vệ sản xuất.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý II năm 2019

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI: 02 văn bản

1.

Quyết định

Số 1346/QĐ-UB ngày 22/10/1997

Ban hành Quy định quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đò.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Giao thông vận tải

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 21/QĐ- UBND ngày 7/1/2010

Về việc quy định giá dịch vụ xe ô tô ra, vào Bến xe ô tô và giá dịch vụ bán vé tại Bến cho khách đi ô tô trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thay thế

Thực hiện theo quy định tại Luật giá năm 2012

Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính

01/6/2019

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 05 văn bản

1.

Quyết định

Số 619/1998/QĐ- UB ngày 01/4/1998

Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Bãi bỏ

Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn cũ được thay thế bằng Luật và các Nghị định mới

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 1478/1999/QĐ- UBND ngày 01/9/1999

Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngưng hiệu lực

Không còn phù hợp vì ngày 06/9/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất , khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

3.

Quyết định

Số 20/2010/QĐ- UBND ngày 31/8/2010

Ban hành quy định về việc quản lý sản xuất vôi, gạch ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngưng hiệu lực

Không còn phù hợp với các quy định theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

4.

Quyết định

Số 867/QĐ- UBND ngày 07/6/2012

Quy định giá nhà và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

5.

Chỉ thị

Số 17/1999/CT- UB ngày 03/6/1999

Về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát

Ngưng hiệu lực

Sở Tài Nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản (trong đó có cát); Chỉ thị này không còn phù hợp với các quy định về quản lý vật liệu xây dựng hiện hành

Sở Xây dựng

Quý II năm 2019

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 02 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 10/CT- UBND ngày 17/9/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài nguyên và Mội trường

Quý II năm 2019

2.

Chỉ thị

Số 02/CT- UBND ngày 19/02/2009

Về việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Tài nguyên và Mội trường

Quý II năm 2019

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 11 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 292/2011/NQ- HĐND ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ

Thay thế

Những quy định trong Nghị quyết không còn phù hợp

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tư pháp thẩm định

2.

Quyết định

Số 218/1999/QĐ- UB ngày 10/02/1999

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.

Thay thế

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

3.

Quyết định

Số 747/2003/QĐ- UB ngày 07/4/2003

Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thay thế

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

4.

Quyết định

Số 20/2009/QĐ- UBND ngày 12/10/2009

Quy định phân cấp về cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thay thế

Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

5.

Chỉ thị

Số 34/1997/CT- UB ngày 23/8/1997

Về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

6.

Chỉ thị

Số 43/1997/CT- UB ngày 24/11/1997

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

7.

Chỉ thị

Số 07/CT-UB ngày 06/3/1997

Về việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

8.

Chỉ thị

Số 29/1998/CT- UB ngày 05/12/1998

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

Thay thế

Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

9.

Chỉ thị

Số 06/1999/CT- UB ngày 19/3/1999

Về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

10.

Chỉ thị

Số 06/2000/CT- UB ngày 03/4/2000

Về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ.

Bãi bỏ

Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

11.

Chỉ thị

Số 15/2000/CT- UB ngày 06/6/2000

Về việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến từ 15/7/1950 đến 30/4/1975.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành Chỉ thị hết hiệu lực thi hành

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý II năm 2019

X. LĨNH VỰC Y TẾ: 01 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 07/CT-UB ngày 10/4/1998

Về việc tăng cường công tác phòng dịch bệnh mùa hè.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Sở Y tế

Quý II năm 2019

XI. LĨNH VỰC THANH TRA: 12 văn bản

1.

Nghị quyết

Số 29/2012/NQ- HĐND ngày 12/10/2012

Quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế

Thông tư số 327/TT- BTC ngày 26/12/2016 có hiệu lực từ 01/3/2017 thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC- TTCP ngày 30/5/2012

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

2.

Quyết định

Số 55/2000/QĐ- UB ngày 11/10/2000

Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh

Bãi bỏ

Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6- 1994 đã được thay thế Pháp lệnh Thanh tra ngày 05-10-1991 đã được thay thế Nghị định số 241/HĐBT ngày 5- 10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và Thông tư liên tịch số 01/TT-LT ngày 01- 11-1991 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Thanh tra Nhà nước hết hiệu lực

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

3.

Quyết định

Số 472/2005/QĐ- UB ngày 16/3/2005

Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên

Bãi bỏ

Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân hết hiệu lực.

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

4.

Quyết định

Số 23/2010/QĐ- UBND ngày 09/12/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ

Luật Thanh tra (22/2004/QH11 ) đã được thay thế. Các Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005; 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ đã được thay thế

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

5.

Quyết định

Số 27/2012/QĐ- UBND ngày 28/12/2012

quy định mức trích kinh phí để lại cho cơ quan Thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi, phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế

TT 327/TT- BTC ngày 26/12/2016 có hiệu lực từ 01/3/2017 thay thế Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT- BTC-TTCP ngày 30/5/2012

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

6.

Quyết định

Số 02/2013/QĐ- UBND ngày 30/01/2013

Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (44/2013/QH13 ) ngày 26/11/2013 thay thế Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29/11/2005

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

7.

Chỉ thị

Số 21/1999/CT- UB ngày 21/8/1999

Về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân

Bãi bỏ

Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004 hết hiệu lực

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

8.

Chỉ thị

Số 39/CT-UB ngày 20/9/1997

Về phát huy dân chủ, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; quản lý và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp của công dân.

Sửa đổi, bổ sung

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

9.

Chỉ thị

Số 20/2001/CT- UBND ngày 27/12/2001

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

10.

Chỉ thị

Số 16/2007/CT- UBND ngày 22/11/2007

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

11.

Chỉ thị

Số 04/2008/CT- UBND ngày 05/02/2008

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phòng chống tham nhũng lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bãi bỏ

Các căn cứ pháp luật đã được thay thế, bổ sung và sửa đổi Các Luật Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống lãng phí đã được thay thế

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

12.

Chỉ thị

Số 01/2009/CT- UBND ngày 23/01/2009

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bãi bỏ

Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 472/2005/QĐ-UB ngày 16/3/2005 của UBND tỉnh đã được thay thế

Thanh tra tỉnh

Quý II năm 2019

XII. LĨNH VỰC AN NINH, GIÁM SÁT THI HÀNH PHÁP LUẬT: 06 văn bản

1.

Chỉ thị

Số 03-CT/UB ngày 28/02/1997

Về việc quản lý các công trình quốc phòng và rà phá xử lý bom, đạn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

Quý II năm 2019

2.

Chỉ thị

Số 16/CT-UB ngày 02/5/1997

Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

Quý II năm 2019

3.

Chỉ thị

Số 18/CT-UB ngày 05/5/1997

Về việc đảm bảo an toàn các công trình xăng dầu và xử lý sự cố đường ống dẫn xăng dầu.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

Quý II năm 2019

4.

Chỉ thị

Số 26/CT-UB ngày 01/7/1997

Về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

 

5.

Chỉ thị

Số 29/CT-UB ngày 14/7/1997

Về việc thực hiện Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

Quý II năm 2019

6.

Chỉ thị

Số 31/CT-UB ngày 09/8/1997

Về việc tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên.

Bãi bỏ

Văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật

 

Quý II năm 2019

XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: 01 văn bản

1.

Quyết định

Số 23/2011/QĐ- UBND ngày 18/11/2011

Về việc ban hành Quy định về quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

Do thay đổi Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Dự kiến trình trong tháng 10 năm 2018

IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 01 văn bản

1.

Quyết định

Số 18/2008/QĐ- UBND ngày 27/8/2008

Ban hành quy định “Khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Bãi bỏ

Căn cứ trực tiếp ban hành là Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD- BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị đã bị thay thế bằng Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT- BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông

Quý I năm 2019