ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC UBND THỊ XÃ NINH HÒA VÀO DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 3965/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông báo số 66/TB-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5481/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa vào danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 (chi tiết tại Danh mục đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh HòaThủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Sơn Hải

 

DANH MỤC

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA (Đính kèm theo Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

STT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

 

Đài Truyền thanh - Tiếp hình thị xã

 

 

1

Máy phát FM

Cái

1

2

Máy vi tính dựng chương trình dung lượng lớn

Cái

1

3

Máy vi tính điều khin phát sóng FM

Cái

1

4

Máy quay phim

Cái

2

5

Chân máy quay phim

Cái

1

6

Máy phát VTV2

Cái

1

7

Mixer

Cái

1

8

Tivi kiểm tra sóng

Cái

2

9

Máy đo điện trở đất

Cái

1

10

Hệ thống thu tín hiệu vệ tinh

Hệ thống

2

11

Hệ thống thu kỹ thuật số

Cái

1

12

Micro phát thanh

Cái

5

13

Tai nghe cho phát thanh viên

Cái

5

14

Máy hút bụi

Cái

1

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

15

Máy GPS định vị cầm tay

Cái

1

 

Nhà thiếu nhi thị xã

 

 

16

Trống đội

Bộ

2

17

Kèn Baryton

Cây

3

18

Kèn Trumpet

Cây

2

 

Trạm khuyến nông

 

 

19

Máy đo độ PH đất, PH nước

Cái

1

20

Ẩm kế đo thủy phần hạt giống

Cái

1

21

Máy đo độ H2S

Cái

1

22

Loa xách tay

Cái

1

23

Máy đo độ dẫn điện trong đất

Cái

1

24

Máy đo cường độ ánh sáng

Cái

1

25

Máy đo tốc độ gió

Cái

1

26

Máy đo khoảng cách

Cái

1

27

Máy đo nhiệt độ ngoài trời

Cái

1

28

Máy đo chất lượng nước

Cái

1

29

Máy quay phim cầm tay

Cái

1

30

Kính hiển vi 1000X

Cái

1

 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã

 

 

31

Bàn khiển đèn Par 64 (điện 1 pha CS1000W)

Cái

1

32

Bàn khiển đèn Led

Cái

1

33

Công suất đèn SRC-192

Bộ

2

34

Đèn Moving Head Weinas Beam 200

Cái

4

35

Đèn sân khấu Follow 1200W

Bộ

1

36

Đèn Par Led 500W

Cái

10

37

Đèn Par 64 1000W

Cái

10

38

Tủ đựng thiết bị đèn 10U-12U

Cái

1

39

Tủ đựng đèn Par 8 ngăn

Cái

4

40

Tủ đựng đền Moving Hear 2 ngăn

Cái

2

41

Dây nguồn tín hiệu đèn 12 ruột (12x2.5)

Mét

100

42

Dây nguồn tín hiệu đèn 4 ruột (2x2.5)

Mét

100

43

Phích cắm chống nước đực + cái

Bộ

20

44

Bàn trộn âm thanh SOUNDCRAFT GB 2/32

Cái

1

45

Equalizer 31 cần ASHLY - MQX 2310

Cái

2

46

Bộ phân tần Crossover ASHLY - XR 2001

Cái

2

47

Micro SHURE - BLX24R/SM 58

Bộ

2

48

Micro SHURE - BLX24R/B 58

Bộ

2

49

1 Loa Bass BEYMA - 12P80Nd (TBN)

Cái

6

50

1 Treble BEYMA - CD 1014Nd (TBN)

Cái

6

51

Thùng Array phun sơn + họng

Cái

6

52

1 Loa Bass BEYMA - SM 115K (TBN)

Cái

2

53

1 Treble BEYMA - SMC 60B (TBN)

Cái

2

54

Thùng phun sơn Việt Nam + họng

Cái

2

55

2 Loa Bass BEYMA - 18PWB1000Fe (TBN)

Cái

3

56

Thùng phun sơn Việt Nam

Cái

3

57

Power BYMA - MA 8200 II (sử dụng cho loa Sub)

Cái

3

58

Power BYMA - CA 22 II (sử dụng cho loa Full + loa Monitor)

Cái

4

59

Tủ đựng thiết bị 12U và 16U

Cái

4

60

Ổ điện nguồn BYMA - PA 820

Cái

4

61

Dây loa 8 ruột (2x2.5)

Mét

100

62

Dây loa 2 ruột (2x2.5) - SP 225

Mét

100

63

Jack Speakon dùng cho loa

Cái

50

64

Bộ cáp tín hiệu 16 Line (30 mét) + hộp cáp + Jack kết nối

Bộ

1

65

Bao da đựng thùng loa

Cái

16

66

Hộp đựng Mixer 32

Cái

1

67

Tủ cung cấp điện nguồn

Cái

1

68

Bộ máy chiếu 300 Inch

Cái

1

69

Máy ảnh k thuật số

Cái

2

70

Bục gỗ trao giải thưởng

Cái

3

71

Bàn bóng bàn

Cái

2

72

Khung thành

Cái

2

73

Máy cắt cỏ

Cái

2

74

Trụ bóng rổ

Bộ

1

75

Hệ thống âm thanh sân vận động 16/7

Bộ

1

76

Loa cầm tay

Cái

2

77

Thảm cầu lông

Bộ

2

78

Hệ thống âm thanh di động

Bộ

1

79

Tivi JVC 25 Inch

Cái

1