ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh thực hiện hỗ trợ người có công

với Cách mạng cải thiện nhà ở và hỗ trợ người hoạt động Cách mạng

từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở

______________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Tỉnh thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ờ và hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở (sau đây gọi là Ban chỉ đạo tỉnh) gồm các thành viên như sau:

1. Bà Đặng Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trường Ban.

2. Ông Nguyễn Tiến Hóa - Giám đốc Sở Xây dựng - Phó trưởng Ban.

3. Ông Trần Ngọc Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã Hội - Phó trưởng Ban.

Các ủy viên:

4. Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

5. Ông Dương Văn Giao - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

6. Ông Nguyễn Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

7. Ông Vũ Ngọc Long - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

8. Bà Nguyễn Thị Huê - Giám đốc Kho bạch Nhà nước tỉnh.

9. Ông Vũ Hữu Nhàn - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

10. Ông Vũ Đình Tạo - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Điều 2.Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg -ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở. ;

- Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh do Trưởng ban phân công.

- Ban chỉ đạo tỉnh có Tổ chuyên viên giúp việc, do Trưởng ban quyết định.

- Ban chỉ đạo tỉnh tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo hụyện, thành phố có thành phần tương tự Ban chỉ đạo tỉnh, do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở trên địa bàn theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây. dựng, Tại chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các ông, bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phan Nhật Bình