ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lào Cai

Khóa XIII, nhiệm kỳ 2004-2009

______________
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 thăng 4 năm 2004 của Chính Phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế làm việc của UBND tỉnh Lào Cai khoá XIII, nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh