HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

Số: 428-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY CHẾ QUÁ CẢNH TẠMTHỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚC NGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠOĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬU LONG LÊN CAM-PU-CHIA.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ do Quốc hội thôngqua ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Theo yêu cầu của các nước và các tổ chức quốc tế đưa tàu chở hàng viện trợ cótính chất nhân đạo trực tiếp đến Phnôm Pênh qua sông Cửu Long;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết địnhnày bản Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thuỷ ra nước ngoài chở hàng viện trợkhẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long lên Cam-pu-chia.

Điều 2. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải có trách nhiệm căn cứ vào bản quy chế này hướng dẫn và quy định các vấnđề cụ thể để thực hiện, sau khi đã trao đổi với các Bộ, các ngành và địa phươngcó liên quan.

Điều 3. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ, Ngoạithương, Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan có trách nhiệmthi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

QUY CHẾ

QUÁ CẢNH TẠM THỜI CHO TÀU THUỶ NƯỚCNGOÀI CHỞ HÀNG VIỆN TRỢ KHẨN CẤP CÓ TÍNH CHẤT NHÂN ĐẠO ĐI QUA ĐƯỜNG SÔNG CỬULONG LÊN CAM-PU-CHIA
(Ban hành kèm theo quyết định số 428-CP ngày 4/12/1979 của Hội đồng Chínhphủ)

Thực hiện sự thoả thuận giữa Chínhphủ và nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân cách mạngnước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia, nay quy định quy chế quá cảnh tạm thời chotàu nước ngoài vận chuyển hàng viện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho nhândân Cam-pu-chia qua đường sông Cửu long như sau:

Điều 1. Tàu một nước thứ ba vận chuyển hàngviện trợ khẩn cấp có tính chất nhân đạo cho Cam-pu-chia (dưới đây gọi tắt làtàu quá cảnh) muốn qua đường sông Cửu Long, trước tiên phải được Hội đồng nhândân cách mạng Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia cho phép nhập cảnh Cam-pu-chia.

Khi được thông báo về việc Hội đồngnhân dân cách mạng Cam-pu-chia đã cho phép tàu nước thứ ba nhập cảnhCam-pu-chia qua đường sông Cửu Long nằm trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam, Bộ giao thông vận tải nước Cộng xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽxem xét việc cho phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam từng trường hợp một trên tinhthần hiểu biết.

Điều 2.  Thủ tục cần thiết cho việc quá cảnh(nhập và xuất) sẽ làm tại Vũng tàu lúc tàu từ biển vào và lúc tàu rời khỏi vùngbiển của Việt Nam; tại Vĩnh Xương (biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia) lúc tàu từViệt Nam qua Cam-pu-chia và tàu từ Cam-pu-chia lúc trở ra biển qua Việt Nam.Tàu quá cảnh chỉ rời Vũng Tàu và Vĩnh Xương đi vào nội thuỷ Việt Nam khi đãthực hiện đầy đủ các thủ tục liên hiệp kiểm tra và được Cảng vụ cấp giấy phépnhập cảnh hoặc xuất cảnh. Khi còn có những vấn đề về an ninh, hải quan, y tế vàan toàn giao thông cần xử lý, thì tàu quá cảnh chưa được cấp giấy phép nhậpcảnh hoặc xuất cảnh.

Điều 3. Để đảm bảo an toàn cho cuộc hànhtrình qua đường sông Cửu Long nằm trên lãnh thổ Việt Nam, tàu quá cảnh phảidùng hoa tiêu của ngành đường thuỷ Việt Nam. Các cơ quan công an biên phòng, cơquan đại lý tàu biển và trong trường hợp cần thiết, các cơ quan y tế và hảiquan Việt Nam có trách nhiệm cử người đi theo tàu trong suốt thời gian tàu quácảnh trong nội thuỷ Việt Nam.

 Điều 4. Trong suốt thời gian quá cảnh trongnội thuỷ Việt Nam, tàu quá cảnh phải treo cờ quốc tịch của tàu và cờ nước Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 5. Mọi tàu quá cảnh đều phải đi đúngtheo đường quy định từ Cửu Tiểu đến Vĩnh Xương và trên dọc đường chỉ được phépneo đậu lại ở những điểm do Bộ Giao thông vận tải Việt Nam quy định.

Trong trường hợp tàu bị tai nạn,thuyền trưởng tàu quá cảnh phải thông báo ngay cho các nhân viên công an biênphòng và đại lý tàu biển Việt Nam đi theo tàu biết và phải tuân thủ mọi sựhướng dẫn của các nhân viên Việt Nam có trách nhiệm.

Điều 6. Ngoài số lượng lương thực và thựcphẩm, hàng tiêu dùng và nhiên liệu cần thiết cho sinh hoạt của các thuỷ thủ vàhoạt động bình thường của tàu, tàu quá cảnh chỉ được chuyên chở các mặt hàngphù hợp với tính chất của viện trợ nhân đạo, mà danh mục và số lượng đã được sựđồng ý của Hội đồng nhân dân cách mạng nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia.

Điều 7. Tất cả các loại vũ khí, chất nổ vàcác máy liên lạc vô tuyến điện có trên tàu đều phải được niêm phong trong suốtthời gian tàu có mặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Trong trường hợp tàu đến địa điểm neo đậu hoặc tàu bị nạn cần phải dùng vôtuyến điện để liên lạc với cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam, thì công an biênphòng Việt Nam đi trên tàu sẽ cho phép sử dụng.

Điều 8. Trong suốt thời gian tàu quá cảnh cómặt trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thuỷ thủ phảinghiêm chỉnh chấp hành luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ Nghĩa Việt Nam,đặc biệt là các luật lệ về an toàn giao thông vận tải, an ninh, di cư, nhập cư,hải quan, y tế, chống ô nhiễm, tiếp xúc với cơ quan và nhân dân địa phương. Cácthuỷ thủ của các tàu quá cảnh không được có hành động làm phương hại đến hoàbình, độc lập, an ninh chính trị, quản lý kinh tế và trật tự xã hội của nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 9.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho côngcuộc viện trợ khẩn cấp có tính nhân đạo cho nhân dân Cam-pu-chia anh em, Chínhphủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các tàu quá cảnh nói trên được miễnthuế quan và các thứ thuế khác, mà chỉ phải trả các chi phí về dịch vụ.

Điều 10. Tàu quá cảnh phải bồi thường mọithiệt hại về vật chất do tàu quá cảnh hoặc các thuỷ thủ của tàu gây ra cho phíaViệt Nam. Trong trường hợp tàu quá cảnh bị đắm, việc trục vớt tàu do các cơquan có trách nhiệm của Việt Nam đảm nhiệm, cơ quan chủ tàu phải chịu thanhtoán chi phí.

Điều 11. Mọi vi phạm đối với quy chế này sẽbị xử lý theo luật pháp Việt Nam.

Điều 12. Bộ Giao thông vận tải Việt Nam cótrách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại thương, Bộ Ngoại giaohướng dẫn cụ thể việc thi hành quy chế này.