ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BỊ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 83/TTr-STNMT ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 20 (hai mươi) thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và khí tượng thủy văn bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- Bưu điện t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng Kinh tế;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN
).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Chiến

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BỊ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên Quyết định công bố

Ghi chú

 

I. Lĩnh vực khoáng sản

 

01

T-BLI-288816-TT

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

02

T-BLI-288809-10580

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

nt

 

 

03

T-BLI-288811-10580

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản

nt

 

 

04

T-BLI-288810-TT

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

nt

 

 

05

T-BLI-288812-TT

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

nt

 

 

06

BLI-289132

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nt

 

 

07

T-BLI-288813-TT

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

nt

 

 

08

BLI-289155

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

nt

 

 

09

T-BLI-288817-TT

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

nt

 

 

10

T-BLI-288818-TT

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

nt

 

 

11

T-BLI-288815-TT

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

nt

 

 

12

T-BLI-288814-TT

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

nt

 

 

13

BLI-289133

Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

nt

 

 

14

BLI-289134

Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

nt

 

 

15

T-BLI-288807-TT

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

nt

 

 

16

T-BLI-288806-TT

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

nt

 

 

17

T-BLI-288808-TT

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

nt

 

 

II. Lĩnh vực Khí tưng thủy văn

 

01

T-BLI-264945-TT

Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Quyết định số 1945/QĐ- UBND ngày 17/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường

 

 

02

T-BLI-264946-TT

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

nt

 

 

03

T-BLI-288876-TT

Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

nt