ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CẢITẠO, NÂNG CẤP RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH BẮC NINH THEO MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNGGIAI ĐOẠN 2015-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày18/6/2014;

Căn cứ các văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:số 1100/BKHĐT-TH ngày 27/02/2015 hướng dẫn bổ sung lập kế hoạch đầu tư công trunghạn 5 năm 2016-2020; số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/03/2015 hướng dẫn phê duyệt chủtrương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 12/10/2011của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và pháttriển rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ văn bản số 84/UBND-XDCB ngày 11/05/2015của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủtrương đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ văn bản số 220/CV-TTHĐND17 ngày 28/10/2015của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Thẩm định đề xuất chủtrương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn Chương trình đầu tư cảitạo, nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vữnggiai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninhtại Tờ trình số 1511/TTr-SNNKHTC ngày 28/9/2015 và Báo cáo thẩm định số 564/BC-HĐTĐ ngày 20/10/2015 của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh về chủ trương đầu tư, nguồn vốnvà khả năng cân đối vốn Chương trình đầu tư cải tạo, nâng cấp rừng phòng hộtỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giai đoạn 2015-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư cải tạo,nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giaiđoạn 2015-2020, với các nội dung chính như sau:

1. Tên chương trình: Chương trình đầu tư cải tạo,nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bền vững giaiđoạn 2015-2020;

- Nhóm dự án: Dự án trọng điểm nhóm C do UBND tỉnhquản lý;

- Loại công trình: Công trình lâm sinh

2. Đơn vị chủ đầu tư: Chi cục kiểm lâm trực thuộcSở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh;

3. Địa điểm đầu tư: Huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bìnhvà thành phố Bắc Ninh;

4. Mục tiêu đầu tư:

- Tiến hành cải tạo, nâng cấp diện tích rừng trồngphòng hộ của tỉnh theo mô hình phát triển rừng bền vững, hình thành những khurừng ổn định, bền vững về cấu trúc, có loài cây trồng đa tác dụng phù hợp vớiđiều kiện lập địa của tỉnh;

- Tạo lập môi trường sinh thái bền vững phục vụ yêucầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần thực hiện chiến lược ứngphó với biến đổi khí hậu;

- Khai thác tối đa lợi thế của rừng Bắc Ninh, thúcđẩy phát triển loại hình du lịch sinh thái rừng; góp phần nâng cao đời sống củangười dân tham gia nghề rừng, đảm bảo hài hoà lợi ích của người dân với việcphát triển rừng.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Cải tạo, nâng cấp 165,0ha rừng hỗn giao Keo-Thôngtrên địa bàn tỉnh thành rừng trồng hỗn giao Keo-Thông-Cây bản địa theo cơ cấubình quân trên 1 ha rừng trồng phòng hộ có: 300 cây keo, 900 cây thông và 400cây bản địa, trong đó:

+ Mật độ cây Keo chiếm tỷ lệ 18,75%

+ Mật độ cây Thông chiếm tỷ lệ 56,25%

+ Mật độ cây bản địa (Lim xanh, Lát hoa, Sấu, Trám,Giổi, Re, Long não, Muồng, Sưa...) chiếm tỷ lệ 25%

-Trồng băng xanh cản lửa, phòng chống cháy rừng:10 km bằng các loài cây bản địa có tính chịu lửa cao, tán rộng, lá dày, xanh quanhnăm như: Vối thuốc (Schima wallichii choisy); Giổi lông (Michelia balansae(A.D.C.) Dandy); Thanh thất (Ailanthus tryphysa); Dẻ gai ấn độ (Castanopsisindica A.D.C); Thẩu tấu (Aporosa microcalyx); Côm lá kèm (Elaeocapusstipularis); dứa bà; me rừng...;

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

-Tổng mức đầu tư: 59.478.000.000 đồng (Năm mươi chíntỷ, bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốnhợp pháp khác (nếu có);

7. Chi phí và tổng nguồn vốn chuẩn bị đầu tư:

- Chi phí trực tiếp: 49.320.000.000 đồng, trongđó

+ Trồng nâng cấp, cải tạo 165 ha rừng: 44.478.500.000đồng

+ Trồng 10km băng xanh cản lửa: 4.841.500.000 đồng

- Chi phí gián tiếp: 4.751.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 5.407.000.000 đồng

8. Thời gian thực hiện, phân kỳ đầu tư: Năm2016-2020, trong đó:

- Năm 2016: 9.240.000.000 đồng

- Năm 2017: 10.138.000.000 đồng

- Năm 2018: 12.008.000.000 đồng

- Năm 2019: 12.433.000.000 đồng

- Năm 2020: 15.659.000.000 đồng

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh chịu tráchnhiệm chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình đầu tưcải tạo, nâng cấp rừng phòng hộ tỉnh Bắc Ninh theo mô hình phát triển rừng bềnvững giai đoạn 2015-2020 theo các nội dung nêu ở Điều 1.

- Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Chính bố trí kinhphí thực hiện Chương trình đầu tư theo quy định.

- UBND các huyện Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ và Thànhphố Bắc Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệpvà PTNT; Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND cáchuyện Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ, thành phố Bắc Ninh và các đơn vị liên quan căncứ Quyết định thi hành ./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.TN, KTTH, PVPTN, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành