ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4284/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt độngQuỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị củaQuỹ Đầu tư phát triển thành phố tại Tờ trình số 539/ TTr-QĐTPT ngày 27 tháng 5năm 2015 và ý kiến thống nhất của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực UBND thànhphố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư pháttriển thành phố Đà Nẵng là 7%/năm (Bảy phần trăm một năm).

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố quyết địnhmức lãi suất cho vay cụ thể đối với các dự án nhưng không được thấp hơn mức lãisuất cho vay tối thiểu quy định tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Áp dụng và điều chỉnh lãi suất cho vay

1. Kể từ ngày Quyếtđịnh này có hiệu lực áp dụng, các hợp đồng chưa thực hiện giải ngân vốn vay thìđược áp dụng mức lãi suất cho vay cụ thể theo quy định tại Điều 2 Quyết địnhnày.

2. Các hợp đồng vayvốn trung, dài hạn đã thực hiện giải ngân toàn bộ hoặc một phần vốn vay trướcngày Quyết định này có hiệu lực, giao Giám đốc Quỹ thực hiện điều chỉnh lãisuất cho vay đối với khách hàng theo mức lãi suất cụ thể do Hội đồng quản lýQuỹ quy định nêu tại Điều 2 và báo cáo UBND thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của UBND thành phố ĐàNẵng về quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển thànhphố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản lý,Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Chủ tịch, các PCT UBND tp;- Sở Tài chính, Sở KH và ĐT;
- NHNN Việt Nam-CN Đà Nẵng;
- Trung tâm TH và Công báo tp ĐN;
- Cổng thông tin điện tử tp ĐN;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHVõ Duy Khương