UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v ủy quyền phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật, hồ sơ thầu,

 hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn dưới 03 tỷ đồng

_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 829/TTr .SKHĐT-TĐ ngày 20/12/2005 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1/- Ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật và hồ sơ thầu các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn dưới 03 tỷ đồng.

2/- Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán các Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do thành phố quản lý có mức vốn dưới 03 tỷ đồng.

3/- Đối với thiết kế dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình: Chủ đầu tư thực hiện theo Điều 16 của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính:

- Căn cứ vào nội dung các văn bản quy định của Nhà nước để thực hiện Điều 1 theo đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và pháp luật về quyết định của mình.

- Có trách nhiệm gửi các quyết định phê duyệt đến các cơ quan có liên quan để theo dõi.

- Thời gian thẩm định và phê duyệt không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt (nếu phù hợp) hoặc có ý kiến trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do (nếu chưa phù hợp).

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3166/QĐ-CT .UB ngày 20/10/2004 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Võ Thanh Tòng