ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Nghị định số: 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số: 221/2013/NĐ-CP  ngày 30/12/2013 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số: 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về việc Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 468/TTr-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 429/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. Mục tiêu

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng; thông qua việc thực hiện các biện pháp, mô hình đa dạng, toàn diện, liên tục, chất lượng công tác điều trị, tư vấn, xã hội, việc làm kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các Ban, Ngành, đoàn thể đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Nội dung thực hiện

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy;

- Tổ chức đào tạo, học nghề đặc thù cho người nghiện ma túy, mô hình hướng dẫn tìm việc làm, giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình cai nghiện ma túy, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện và người sau cai nghiện ma túy;

- Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên, đồng đẳng viên làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng;

- Truyền thông, nâng cao nhận thức: Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy; tổ chức tuyên truyền các mô hình xã, phường làm tốt công tác cai nghiện; các điển hình cai nghiện thành công; tình nguyện viên, các cá nhân, tổ chức xã hội giúp đỡ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, với các hình thức như: Xây dựng tiểu phẩm, ký sự, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, báo, tạp chí); xây dựng, nhân bản và phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông: Xây dựng, mua mới, sửa chữa, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử; truyền thanh tại cộng đồng;

- Tăng cường rà soát, thống kê phân loại đối tượng nghiện ma túy, thực hiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện người nghiện ma túy và tố giác tội phạm ma túy, phát hiện và triệt phá những điểm trồng cây có chứa chất ma túy, cảm hóa giáo dục cải tạo người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư. Đánh giá tỷ lệ tái nghiện hàng năm làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách về công tác cai nghiện, quản lý người nghiện sau cai nghiện;

- Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện. Tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện có việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng;

- Huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế - xã hội khác như xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm...;

- Tư vấn và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, biểu dương, nêu gương những người đã thành công trong cai nghiện ma túy và thành đạt, những người có việc làm ổn định, có thu nhập cao. Tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy có hoàn cảnh khó khăn, người bị bị nhiễm HIV/AIDS;

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cai nghiện ma túy (xây dựng cơ sở dữ liệu; hệ thống thông tin quản lý...);

- Tổ chức ứng dụng các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện và các phương pháp cai nghiện của Việt Nam vào công tác cai nghiện ma túy tại địa phương;

- Đề xuất chính sách đặc thù cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và cơ chế quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn toàn tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Loa, đài truyền thanh, bảng tin, trạm tin xã, phường, thị trấn, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên Đài Truyền hình, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các Ban, Ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ... từ đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi. Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trong cơ sở cai nghiện, chú trọng những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Phối hợp với các đoàn thể vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

3. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, giáo dục tại cơ sở cai nghiện

- Cơ sở cai nghiện có trách nhiệm tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma tuý tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn; tăng cường công tác chống trốn, chống đánh nhau, chống thẩm lậu ma túy, chống tiêu cực trong quản lý học viên, tạo môi trường lành mạnh để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại cơ sở, hoàn thiện các chương trình chữa trị, giáo dục cho học viên tại cơ sở theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức tiếp nhận học viên 24/24 giờ; tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng bảo vệ, gia đình có thân nhân cai nghiện ma túy tự nguyện bàn giao học viên, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu hằng năm.

4. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch triển khai quy trình tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, quy định về chế độ chính sách đối với người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

- Vận động người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cai cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

5. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và công tác tái hòa nhập cộng đồng

- Triển khai có hiệu quả Nghi định 94/2009/NĐ-CP về quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc, cai tự nguyện ở cơ sở trở về cộng đồng và số người nghiện ở địa phương được quản lý tại nơi cư trú.

- Phân công cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đội công tác xã hội tình nguyện, hội viên và các đoàn thể, tình nguyện viên, thanh niên tình nguyện tư vấn quản lý, giúp đỡ, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng.

IV. KINH PHÍ

Từ nguồn ngân sách, nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng, chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị cơ sở trực thuộc; các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các hình thức và biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định 94/2009/NĐ-CP ; Nghị định số: 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Quản lý chỉ đạo, điều hành cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh hoạt động có hiệu quả.

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra các hoạt động cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Định kỳ hằng tháng, quý, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo Công an các huyện, thành phố hướng dẫn lực lượng công an các xã, phường, thị trấn trong công tác lập hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức đưa người nghiện đã có quyết định của tòa án vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo Công an các cấp thường xuyên thống kê từ tổ dân phố về số người nghiện ma túy, rà soát số người nghiện ma túy chưa cai nghiện lần nào; người nghiện đã có quyết định bắt buộc đi cai nghiện ma túy nhưng đang trốn không thi hành Quyết định.

- Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp các Ban, Ngành ở địa phương quản lý tốt người sau cai nghiện tại nơi cư trú.

- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát nắm chắc tình hình công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên toàn tỉnh.

3. Sở Y tế

- Triển khai, hướng dẫn, giám sát kiểm tra các cơ quan y tế địa phương thực hiện tiêu chuẩn chẩn đoán nghiện ma túy, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cấp huyện, cấp xã về xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy, chú trọng đến các xã, phường, thị trấn không có y, bác sỹ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện.

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân vượt quá khả năng của cơ sở cai nghiện ma túy.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống HIV/AIDS và quản lý điều trị ARV cho người nhiễm HIV đang chữa trị giáo dục tại cơ sở cai nghiện ma túy.

4. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trả lời kết quả kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp với cơ quan báo, đài, tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố tăng cường việc xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc; xem xét, quyết định những trường hợp miễn, hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện hằng năm. Hướng dẫn các cấp, các ngành sử dụng kinh phí có hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ma túy, tuyên truyền các cá nhân, tổ chức điển hình, thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sau cai nghiện ma túy.

- Lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy gắn với tuyên truyền phong trào vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng các xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Tham gia phát hiện, phát giác, vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy tự nguyện. Vận động gia đình, họ hàng, làng xóm, đoàn thể phụ trách Đội hoạt động xã hội tình nguyện (nếu có), các thành phần kinh tế ở địa phương tham gia giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

9. Đề nghị Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với các Ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên đi cai nghiện ma túy. Phân công đoàn viên, đội viên thanh niên tình nguyện xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, phòng ngừa, hạn chế tái nghiện.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma túy, nâng cao trách nhiệm của gia đình người nghiện trong việc vận động người nghiện đi cai nghiện với các hình thức phù hợp. Phân công cho hội viên hoặc tổ phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn đảm nhận quản lý, trực tiếp giúp đỡ người nghiện sau cai ở cộng đồng phòng tránh tái nghiện.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xây dựng kế hoạch quản lý người sau cai nghiện ma túy năm 2019.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn. Duy trì chế độ giao ban thường xuyên; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo chung.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

+ Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, tổ công tác thực hiện cai nghiện cho người nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; xây dựng mô hình các câu lạc bộ, nhóm sau cai cho người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ các điều kiện cần thiết để các Tổ công tác, các câu lạc bộ, các nhóm sau cai hoạt động có hiệu quả.

+ Chỉ đao, tổ chức thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện; lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình sau cai nghiện; phân công tổ chức, người giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy, phòng, chống tái nghiện; định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người sau cai nghiện.

+ Hỗ trợ học nghề, tìm việc làm và tạo điều kiện để người sau cai nghiện tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng.

+ Theo dõi, quản lý số người nghiện ma túy, số người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn; lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung theo chỉ tiêu giao.

12. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ báo cáo 06 tháng (trước ngày 20/6), một năm (trước ngày 20/12) và báo cáo đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh năm 2019./.