ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lývăn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư phápQuy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp tại Văn bản số 224/PTP ngày 06 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 01 vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành hết hiệu lựcthi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng-ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhândân 07 xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu VT, PTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu

DANH MỤC

VĂNBẢN CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủyban nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

01

321/2006/QĐ-UBND

09/8/2006

Quyết định về thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè

11/6/2008

Thay thế bằng Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 11/06/2008