ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 42A/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ Ở CÁC QUẬN (HUYỆN)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27.10.1962;
Căn cứ vào Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội-Đồng Chánh Phủ ban hành bản quyđịnh về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp Tỉnhtrong lĩnh vực quản lý kinh tế;
Căn cứ vào Nghị quyết số 33/CP ngày 4-2-1978 về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của Chính quyền Nhà nước cấp Huyện trong lĩnh vực quản lý kinhtế;
Căn cứ vào điều lệ tổ chức của Ngành vật giá;
Xét yêu cầu của công tác quản lý giá và phục vụ công tác quản lý kinh tế ở Quận(Huyện);
Theo đề nghị của các Ông Chủ-Nhiệm Ủy-Ban Vật Giá và Trưởng Ban Tổ Chức Chánh quyềnThành Phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lậpPhòng Vật Giá ở các Quận (Huyện) trực thuộc Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện).

Điều 2. Nhiệm vụ củaPhòng Vật Giá Quận (Huyện) là giúp Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện) trong việc quảnlý giá cả ở địa phương và bao gồm các công tác sau đây:

1/ Theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc chấp hành chánh sách, chế độ giá cả trong các cơ quan đơn vị sản xuất kinhdoanh đặt ở địa bàn Quận (Huyện) và trên toàn bộ thị trường Quận (Huyện); báocáo lên Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện) và Ủy-Ban Vật Giá Thành Phố giải quyết cácvụ vi phạm chính sách;

2/ Hợp tác chặt chẽ với Ủy-BanVật Giá Thành Phố cùng các Ngành hữu quan của Thành, Quận xây dựng phương ángiá sản phẩm hàng hóa sản xuất thu mua ở địa phương bao gồm hàng Nông sản thựcphẩm, Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp, các dịch vụ phục vụ.

3/ Tham gia quản lý thị trườngtrên cơ sở nắm chắc hệ thống giá chỉ đạo, chủ trương chính sách của Nhà nước,đề xuất ý kiến xây dựng.

4/ Chuẩn bị các phương án giá đểtrình Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện) quyết định giá hàng tự doanh của Hợp tác xãmua bán Quận (Huyện), giá gia công, giá sửa chữa, giá hàng xuất khẩu, giá dịchvụ phục vụ ngoài diện quản lý và quy định giá của Trung ương, Ủy-Ban Nhân-DânThành Phố, Ủy-Ban Vật Giá Thành Phố và các cơ quan liên quan cấp Thành.

5/ Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụgiá cả trong việc xây dựng các phương án giá và báo cáo cho Ủy-Ban Vật GiáThành Phố về tình hình giá cả…

Điều 3. Phòng Vật GiáQuận (Huyện) có từ 4 đến 6 cán bộ và do một Trưởng Phòng lãnh đạo. Trưởng Phòngchịu trách nhiệm trước Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện) về việc lãnh đạo và chỉ đạotoàn bộ công tác của Phòng. Phòng Vật Giá có dấu riêng và Ngân sách riêng theochế độ cơ quan cấp Phòng ở Quận (Huyện).

Điều 4. Đồng chíChủ-Nhiệm Ủy-Ban Vật Giá Thành Phố có Trách nhiệm chỉ đạo nghiệp vụ giá cả chocác Phòng Vật Giá, bàn bạc với Ủy-Ban Nhân-Dân Quận (Huyện) trong việc bổ nhiệmTrưởng phòng Vật giá và đào tạo bố trí cán bộ làm giá của Phòng theo quy định.

Điều 5. Các ông ChánhVănphòng Ủy-Ban Nhân-Dân Thành Phố, Trưởng Ban Tổ Chức Chánh Quyền, Chủ-NhiệmỦy-Ban Vật Giá Thành Phố, và Chủ tịch các Quận (Huyện) có trách nhiệm thi hànhquyết định này.

Quyết định này thay cho quyếtđịnh 392/TC-QĐ ngày 28.6.1977 của Ủy-Ban Nhân-Dân Thành Phố đã ban hành.

Nơi nhận:
Ban Tổ Chức Chánh Quyền;
Ủy Ban Vật Giá Thành Phố;
UBND các Quận, Huyện;
Các Ban, Ngành, Sở;
Lưu: UB.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ-TỊCH THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại