THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Để thực hiện Quyết định số 994/TTg ngày 8 tháng 11 năm 1997 và Quyết định số 1084/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghiệp Đức Hoà II và khu công nghiệp Đức Hoà I;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An để quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quản lý khu công nghiệp theo quy định tại Điều 27 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu hình Quốc huy, có biên chế và kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp.

Điều 2.- Ban Quản lý các khu công nghiệp Long An có Trưởng ban, một số Phó trưởng ban, một số Uỷ viên và bộ máy giúp việc.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó trưởng ban, các Uỷ viên và quy định bộ máy giúp việc Ban quản lý các khu công nghiệp Long An thực hiện theo các Điều 26, 28 của Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Long An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải