ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊNH MỨC THANH TOÁN NÊU TẠI TIẾT 5.1.3 ĐIỂM 5.1 KHOẢN 5 MỤC I QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘCÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰNGHIỆP CÔNG LẬP TRONG TỈNH (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2005/QĐ-UBT NGÀY20/01/2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệpcông lập trong cả nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2005/QĐ-UBT ngày 20/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ công tác phí,chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lậptrong tỉnh;

Căn cứ ý kiến thống nhấtcủa Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 121/HĐND-VP ngày 22/12/2006;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh định mức thanh toán đối với cán bộ, công chức, viên chứctự túc phương tiện đi công tác trong nội tỉnh nêu tại tiết 5.1.3 điểm 5.1 khoản5 mục I Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hànhchính và đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số03/2005/QĐ-UBT ngày 20/01/2005 của UBND tỉnh, như sau:

...”+ Tự túc phương tiện đi công tác trên các tuyến quốc lộ,tỉnh lộ có phương tiện công cộng, có số km đường cho một chuyến đi công tác (đivà về) trên 30 km định mức thanh toán 560đ/km.

+ Tự túc phương tiện đi công tác trên các tuyến đường có phươngtiện công cộng (trừ quốc lộ, tỉnh lộ) hoặc không có phương tiện công cộng, hoặccác tuyến đường có phương tiện công cộng (quốc lộ, tỉnh lộ) nhưng có số kmđường cho một chuyến công tác (đi và về) dưới 30 km định mức thanh toán 980đ/km.”

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh; Thủ trưởngcác đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứQuyết định này thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng