ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2007CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG V/V QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤPGIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚCMẶT; XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ VÀO CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy địnhchi tiết Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3năm 2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và lệphí;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy địnhviệc cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thảivào nguồn nước và Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của BộTài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhândân thành phố Đà Nẵng khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 8 về việc quyđịnh thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2697/TT-STC-QLNS ngày 18 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 củaUBND thành phố Đà Nẵng v/v Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấyphép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xảnước thải vào nguồn nước và vào công trình thuỷ lợi như sau:

Đối tượng nộplệ phí: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoặc có chức năng, nhiệm vụ thăm dò, khaithác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vàonguồn nước; xả nước thải vào công trình thuỷ lợi được Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng cấp giấy phép.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, thủtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ bannhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh