UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 13 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ QUA CẦU TÂN NGHĨA, HUYỆN CAO LÃNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý vàsử dụng phí sử dụng đường bộ.

Căn cứ Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐNDK7 ngày14 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa VII thông qua tại kỳ họpthứ 7 khung mức thu, chế độ thu nộp đối với các lọai phí, lệ phí thuộc thẩm quyềnHội đồng nhân dân Tỉnh quyết định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy định về thu phí qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 72/2006/QĐ-UB ngày 29tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định thu phíqua cầu Tân Nghĩa huyện Cao Lãnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Giao Sở Tài chínhcó trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

QUY ĐỊNH

VỀ THU PHÍ QUA CẦUTÂN NGHĨA, HUYỆN CAO LÃNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2007 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) cóphương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định khi qua cầu Tân Nghĩathuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phải nộp phí qua cầu.

Điều 2. Đối tượng được miễn.

Xe cứu thương; xe cứu hỏa; xe máy nông nghiệp,lâm nghiệp; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bảo; xe hộ đê; xe chuyên dùngphục vụ cho quốc phòng, an ninh; thương, bệnh binh (có giấy chứng nhận) hoặcthân nhân điều khiển phương tiện xe môtô chở thương bệnh binh: đoàn xe tang;đoàn xe có hộ tống, dẫn đường; xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc,thiết bị, vật tư, hàng hóa đến những nơi có thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; xecứu hộ, cứu nạn, các phương tiện tham gia giao thông đường bộ có vé "phíđường bộ toàn quốc".

Chương II

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ QUA CẦU

Điều 3. Mức thu.

Số TT

ĐỐI TƯỢNG CHỊU PHÍ

MỆNH GIÁ

Vé lượt (đồng/vé/lượt)

Vé tháng (đồng/vé/lượt)

01

Xe đạp, xe lôi đạp, xe đẩy tay

1.000

15.000

02

Xe môtô, xe lôi máy và các loại xe tương tự

2.000

20.000

03

Xe ôtô đến 04 chổ ngồi

15.000

300.000

04

Xe ôtô trên 04 chổ đến dưới 15 chổ

20.000

400.000

05

Xe tải dưới 04 tấn

15.000

300.000

06

Xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 08 tấn

20.000

400.000

Điều 4. Quản lý, thu, nộp và sử dụng tiềnphí qua cầu.

Việc quản lý, thu, nộp sử dụng tiền phí qua cầuTân Nghĩa thực hiện theo quy định Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tàichính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệphí; Thông tư số 90/2004/TT-BTc ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnchế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Phí qua cầu Tân Nghĩa là doanh thu hoạt động củaChủ đầu tư. Chủ đầu tư thu phí có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăngvà thuế thu nhập doanh nghiệp, thực hiện hoạch toán kết quả kinh doanh theo quyđịnh của pháp lậut.

Hàng năm, Chủ đầu tư phải thực hiện quyết toánthuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động kinh doanh với cơquan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Sau 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn vốn đầu tư, Chủđầu tư phải chuyển giao cầu Tân Nghĩa cho huyện Cao Lãnh quản lý. Huyện CaoLãnh phải thực hiện thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đường bộ theo chế độ quy địnhđối với đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của Chủ đầu tư trongviệc thu lệ phí.

a) Thực hiện thông báo công khai (kể cả niêm yếttại nơi bán vé) về đối tượng thuộc diện trả tiền phí, đối tượng được miễn phí,mức thu và thủ tục thu, nộp phí.

b) Tổ chức các điểm bán vé theo quy định: các điểmbán vé tại trạm thu phí được bố trí tại nơi thuận tiện cho người điều khiểnphương tiện giao thông và tránh ùn tắc giao thông.

c) Tổ chức kiểm soát chặt chẻ các phương tiệnqua trạm thu phí theo theo quy định hiện hành.

Điều 6. Đăng ký, kê khai và sử dụng chứngtừ thu phí.

a) Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày trướcngày bắt đầu thu phí, Chủ đầu tư thu phí phải đăng ký việc thu phí với Chi cụcthuế huyện Cao Lãnh về, địa điểm đặt trạm thu phí, loại vé và số lượng vé thuphí cần sử dụng.

Định kỳ, hàng tháng phải kê khai số tiền phí đườngbộ thu được, số phải nộp ngân sách nhà nước (tiền thuế) và nộp tờ khai cho Chicục Thuế huyện Cao Lãnh trong 05(năm) ngày đầu của tháng tiếp theo. Việc kêkhai phải thực hiện đầy đủ, đúng mẫu tờ khai và chịu trách nhiệm về tính chínhxác của số liệu kê khai theo đúng quy định của pháp luật quy định.

b) Thực hiện chế độ kế toán và quyết toán phí đườngbộ:

Quản lý, sử dụng vé thu phí qua cầu và các chứngtừ liên quan theo đúng chế độ quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán liên quan đếnviệc quản lý phí, thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnCao Lãnh có trách nhiệm chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý thựchiện công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc thu phí qua cầu TânNghĩa trên địa bàn đúng theo quy định.

Điều 8. Cơ quan thuế địa phương nơi cóphát sinh phí qua cầu Tân Nghĩa có trách nhiệm cung cấp các niểu mẫu, chứng từ,biên lai thu, vé thu và hướng dẫn cho các đối tượng được thu phí qua cầu về việcsử dụng chứng từ thu phí; phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hoặc Ủy bannhân dân xã nơi tổ chức thu phí qua cầu Tân Nghĩa kiểm tra, đôn đốc các đối tượngđược thu phí thực hiện chế độ thu, nộp đúng theo quy định hiện hành.

Điều 9. Tổ chức, cá nhân vi phạm về quảnlý, thu, nộp, sử dụng tiền phí qua cầu Tân Nghĩa sẽ bị xử lý theo quy định củapháp luật.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhi6ẹm kiểmtra việc quản lý, thu, nộp phí qua cầu Tân Nghĩa thuộc huyện Cao Lãnh; trình Ủyban nhân dân Tỉnh điều chỉnh quy định này cho phù hợp với tình hình thực tế từngthời điểm./.