ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2007 QUY ĐỊNH MỨCTHU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhândân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 về mức thu và quản lý sử dụng tiềnphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 3812/STC-NS ngày tháng12 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản3, Điều 1, Chương I Quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBNDngày 06/9/2007 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí thẩmđịnh kết quả đấu thầu, như sau:

Đơn vị thu phí: Cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền thẩm định kết quả đấu thầu thực hiện thẩm định kết quả đấu thầu đồngthời tổ chức thu phí bao gồm:

a) Sở Kế hoạch và đầu tư đối vớinhững gói thầu xây dựng theo phân cấp.

b) Sở Tài chính đối với gói thầumua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan Nhà nước,lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn Ngân sách Nhànước đối với những gói thầu mua sắm trang thiết bị theo phân cấp.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện,thị đối với những gói thầu xây dựng và những gói thầu mua sắm đồ dùng, trangthiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang,đoàn thể theo phân cấp”.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tàichính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫnthực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơnvị quản lý thu phí, sử dụng phí và đối tượng nộp phí có trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu