UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 22 tháng 8 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP"QUỸ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG AN GIANG VAY ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢPĐỒNG"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2889/2005/QĐ-UBND ngày26 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Xuất khẩu laođộng tỉnh An Giang giai đoạn 2006 - 2010";

Căn cứ Luật số 72/2006/QH11 ngày 29 tháng 11năm 2006 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 10 quy định về người lao động Việt Namđi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 13tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập"Quỹ cho vay xuất khẩu lao động tỉnh An Giang";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "Quỹ cho người laođộng An Giang vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" (gọi tắt là Quỹ)để tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước, các khoản viện trợ, tài trợ, đóng góptự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của phápluật nhằm mục đích hỗ trợ các đối tượng thuộc Đề án “Xuất khẩu lao động tỉnh AnGiang giai đoạn 2006 - 2010” được vay vốn tham gia chương trình đưa lao động đilàm việc ở nước ngoài của tỉnh góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổnđịnh, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận,được miễn nộp thuế, có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kếtoán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngânhàng thương mại trong tỉnh.

Điều 2. Vốn hoạt động của Quỹ cho ngườilao động vay đi làm việc ở nước ngoài được hình thành từ các nguồn:

1. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ của Quỹ là 50 (nămmươi) tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh chuyển sang 35.865 (ba mươi lăm ngàntám trăm sáu mươi lăm) triệu đồng; số còn lại được bổ sung từ dự toán chi ngânsách tỉnh hàng năm.

2. Lãi từ việc cho vay.

3. Các khoản vay, viện trợ, tài trợ, đóng góp tựnguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luậtvà các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 3. Tổ chức, quản lý Quỹ cho ngườilao động vay đi làm việc ở nước ngoài.

1. Bộ máy điều hành Quỹ là Hội đồng Quản lý Quỹ.

2. Hội đồng Quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh quyết định thành lập, gồm các thành viên là thủ trưởng các Sở, ngành:Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giangvà Giám đốc các Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. Trong đó, Giám đốc Sở Tàichính là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xãhội là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hộiChi nhánh tỉnh An Giang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ, kiêm Giám đốc Quỹ;Giám đốc 4 Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh là Thành viên.

3. Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

a) Quản lý Quỹ và thực hiện hỗ trợ theo đúng mụcđích, nội dung, đối tượng và Quy chế quản lý và điều hành Quỹ.

b) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế quản lývà điều hành Quỹ; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình cho vay và thu hồi từQuỹ này.

Điều 4. Ủy quyền cho Ngân hàng Chính sáchXã hội Chi nhánh tỉnh An Giang trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động củaQuỹ theo quy định tại Quy chế quản lý và điều hành Quỹ và theo các quy địnhhiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ngânhàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB); VPCP;
- Bộ TC, Bộ LĐTBXH;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- TT GTVL tỉnh (Sở LĐTBXH,LĐLĐ,Hội ND, Hội PN)
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT.Công báo tỉnh, Website AG;
- Lưu VT, P.TH,VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh