ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔSUNG ĐIỂM A, KHOẢN 4, ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2012/QĐ-UBND NGÀY 26/10/2012 CỦAUBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊNĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày14/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinhphí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn, xác định mức chi phícho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội,quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày24/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành giá quyhoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Tờ trình số 1925/TTr-SNN ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, khoản4, Điều 1, Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng NaiBan hành định mức chi phí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ĐồngNai; cụ thể như sau:

a) Chi phí lập quy hoạch sản xuất nông nghiệp:

- Thực hiện định mức chi phí theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đối với những xã chưa lập quy hoạch sản xuấtnông nghiệp theo Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn lập quy hoạch sản xuất nông nghiệpcấp xã theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa lồng ghép quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã vàoquá trình lập quy hoạch cấp huyện để xây dựng báo cáo quy hoạch sản xuất nôngnghiệp cho các xã trên địa bàn.

Định mức tỷ lệ kinh phí để xây dựng báo cáo quyhoạch một xã bằng 36,3% mức giá trị dự toán kinh phí quy hoạch của xã (phụ lụckèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung còn lại của Quyết định số60/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành định mức chiphí quy hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giátrị thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủtrưởng các cơ quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh