ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀTANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lýtang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý sốtiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do viphạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xácđịnh giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hộiđồng Bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng vàquản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhànước do vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 215/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnthực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sungquỹ Nhà nước do vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ (%)chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiệntịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Hội đồng bánđấu giá tài sản cấp huyện, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, cơ quan củangười ra quyết định tịch thu.

2. Tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việctổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhànước do vi phạm hành chính:

STT

Giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá

Tỷ lệ (%) chi phí khoán

1

Dưới 50 triệu đồng

5% giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng

2% giá trị tài sản bán được

3

Từ trên 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng

1,5% giá trị tài sản bán được

4

Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu đồng + 0,2 % giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng

5

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu đồng + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng

6

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu đồng + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá

Điều 2. Quản lý, sử dụng chiphí khoán

1. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giátài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, cơ quan của người ra quyếtđịnh tịch thu được chủ động sử dụng chi phí khoán tại Điều 1 để chi cho hoạtđộng bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹNhà nước theo đúng các nội dung chi quy định tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính và không vượt quá mức khoán chi phítại Quyết định này.

2. Cuối năm ngân sách, Trung tâmDịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện, cơ quancủa người ra quyết định tịch thu thực hiện quyết toán chi phí thực tế cho việctổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nướcdo vi phạm hành chính trong năm theo quy định hiện hành. Trường hợp số chi theoquyết toán thực tế nhỏ hơn so với chi phí khoán thì số chênh lệnh xử lý nhưsau:

a) Đối với Hội đồng bán đấu giá tàisản cấp huyện, cơ quan của người ra quyết định tịch thu thực hiện nộp ngân sáchnhà nước.

b) Đối với Trung tâm Dịch vụ bánđấu giá tài sản được xử lý theo cơ chế tài chính hiện hành áp dụng đối với đơnvị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Công antỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương