ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH, QUY TRÌNH THAM GIA ÝKIẾN VÀ GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG, QUY HOẠCH CẤP NƯỚC, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC, XÁCĐỊNH VÙNG PHỤC VỤ CẤP NƯỚC VÀ KÝ KẾT THOẢ THUẬN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẤP NƯỚC, ĐẤUNỐI, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC, KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐO ĐẾM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp vàtiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghịđịnh số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cungcấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND ngày 17tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy địnhvề chất lượng nước sạch, quy trình tham gia ý kiến và giám sát cộng đồng, quyhoạch cấp nước, lựa chọn đơn vị cấp nước, xác định vùng phục vụ cấp nước và kýkết thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, đấu nối, hợp đồng dịch vụ cấp nước,kiểm định thiết bị đo đếm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờtrình số 960/TTr-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều củaQuy định về chất lượng nước sạch, quy trình tham gia ý kiến và giám sát cộngđồng, quy hoạch cấp nước, lựa chọn đơn vị cấp nước, xác định vùng phục vụ cấpnước và ký kết thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, đấu nối, hợp đồng dịch vụcấp nước, kiểm định thiết bị đo đếm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hànhkèm theo Quyết định số 245/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Ủy bannhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau: “1.Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt phải đảm bảotheo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạttheo quy định hiện hành của Bộ Y tế.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cóliên quan

1. Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý Nhànước về cấp nước đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch; kiểm tra và rà soát cáccông trình cấp nước tập trung tại các thị trấn, trung tâm hành chính huyện vàthành phố.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thựchiện chức năng quản lý Nhà nước về cấp nước nông thôn; kiểm tra và rà soát cáchoạt động khai thác, sử dụng, phát triển các công trình cấp nước nông thôn trênđịa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc quyếttoán và đánh giá tài sản các công trình cấp nước do các doanh nghiệp Nhà nướcthuộc quyền quản lý đầu tư xây dựng, xác định giá trị tài sản giao vốn chodoanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tổchức giám sát, kiểm tra đột xuất, định kỳ chất lượng nước, đảm bảo nguồn cungcấp nước theo các quy định hiện hành. Thường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giảipháp kỹ thuật trong công tác kiểm tra nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàntỉnh.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợpvới các sở, ban, ngành giám sát việc thực hiện cấp nước và chất lượng nước sạchcủa địa phương; Ủy ban nhân dân thành phố, thị trấn tổ chức lựa chọn đơn vị cấpnước và triển khai thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước ởkhu vực đô thị; Ủy ban nhân dân xã tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước và triểnkhai thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước ở khu vực nôngthôn.

6. Các đơn vị cấp nước có trách nhiệm thực hiệntheo quy định tại Điều 55 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm2007 của Chính phủ và Điều 27 của Quyết định số 271/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, cungcấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địabàn tỉnh Ninh Thuận.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốccác sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh