ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNHKIỂM SOÁT TRONG KHAI THÁC, THU MUA, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU VÀXỬ LÝ CHẤT THẢI CÁ NÓC GIAI ĐOẠN 2013-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thủy sản ban hành ngày 20 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtAn toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngànhnghề thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị địnhvề lĩnh vực thủy sản;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập,thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môitrường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Căn cứ Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhviệc kiểm tra, chứng nhận chất lượng thực phẩm thủy sản;

Căn cứ Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhviệc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sảnphẩm nông lâm thủy sản;

Thực hiện Quyết định số 1433/QĐ-BNN-QLCL ngày26 tháng 6 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phêduyệt đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến xuất khẩu cá nóc bảo đảm antoàn thực phẩm giai đoạn 2013-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 280/TTr-SNN ngày 15 tháng 10 năm 2013 vềviệc đề nghị ban hành quy định về việc kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảoquản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 -2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyquy định về việc kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển chếbiến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàntỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế,Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố; Hội nghề cá tỉnh; các cơ quan, đơn vị và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM SOÁTTRONG KHAI THÁC, THU MUA, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU VÀ XỬ LÝCHẤT THẢI CÁ NÓC GIAI ĐOẠN 2013-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định về việc kiểm soát trongkhai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thảicá nóc nhằm mục đích đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản và vệ sinh môitrường; đảm bảo tiêu chuẩn chế biến xuất khẩu. Sản phẩm cá nóc sau khi khaithác, thu mua, chế biến chỉ được phép xuất khẩu, tuyệt đối không được tiêu thụnội địa.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các tổ chức, cá nhân được chọn tham gia thựchiện “Đề án thí điểm khai thác, thu mua, chế biến cá nóc giai đoạn 2013-2015trên địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” được ban hành theo Quyết định số 2270/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

b) Các cơ quan quản lý, kiểm tra, kiểm soát cóliên quan.

2. Phạm vi áp dụng: trên toàn tỉnh Bà Rịa-VũngTàu.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

1. Kiểm soát cả nóc: Bao gồm các hoạt động quảnlý, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển,chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc.

2. Tàu khai thác, thu mua cá nóc: Là các loạitàu cá chuyên nghề được phép đánh bắt cá nóc hoặc các loại tàu có nghề khác màsản phẩm cá nóc thu được từ các mẻ lưới thu hoạch trong một chuyến biển chuyểnvề cơ sở được phép thu mua, chế biến cá nóc để xuất khẩu.

3. Cơ sơ thu mua cá nóc: Là một địa điểm cố địnhđược cho phép sử dụng để tiến hành các hoạt động thu gom, phân loại và bảo quảnnguyên liệu cá nóc từ các tàu khai thác trên biển để cung cấp cho các cơ sở chếbiến xuất khẩu cá nóc.

4. Cơ sở chế biến xuất khẩu cá nóc: Là cơ sởđược phép thực hiện việc xử lý, chế biến, đóng gói, bảo quản và tham gia xuấtkhẩu trực tiếp cá nóc.

5. Nhà máy chế biến bột cá: Là cơ sở được phépthực hiện việc xử lý các sản phẩm cá nóc không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu cá nóc,các phế phẩm cá nóc trong quá trình chế biến.

Chương II

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TÀU CÁ, CƠSỞ THU MUA VẬN CHUYỂN VÀ CHẾ BIẾN CÁ NÓC

Điều 4. Đối với tàucá khai thác, thu mua cá nóc

1. Điều kiện hoạt động của các tàu khai thác cánóc.

a) Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảman toàn thực phẩm (còn hiệu lực).

b) Phải thuộc danh sách các tàu cá tham gia đềán được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

c) Chủ tàu và người lao động trên tàu cá phảiđược đào tạo về kỹ thuật nhận biết, phân loại, phương pháp bảo quản cá nóc. Khiđi khai thác trên tàu phải có ít nhất 1 lao động có Giấy chứng nhận đã tham giakhoá đào tạo về nhận biết, phân loại, bảo quản, chế biến cá nóc xuất khẩu đảmbảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP).

2. Trách nhiệm của chủ tàu khai thác cá nóc.

a) Sản phẩm cá nóc đánh bắt được trên tàu khôngđược làm thực phẩm cho thuyền viên đi trên tàu; chỉ được bán cá nóc cho tàu thumua trên biển hoặc cơ sở thu mua được chọn tham gia thực hiện Đề án (được Ủyban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt). Chỉ được khai thác các loài cánóc với kích cỡ, màu sắc, loài theo quy định đã được thỏa thuận trong hợp đồngvới cơ sở thu mua.

b) Ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký khaithác về khối lượng, chủng loại, vị trí vùng biển đánh bắt được cá nóc, tìnhtrạng bảo quản cá nóc khai thác, thu mua được.

c) Trước khi cập cảng đã được chỉ định tham giađề án, phải thông báo cho cơ quan kiểm tra biết để kiểm tra cấp giấy xác nhậncho từng lô nguyên liệu cá nóc. Trường hợp cập cảng khác thì phải báo cáo SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước 24 giờ để Sở cửlực lượng kiểm tra, giám sát.

Điều 5. Đối với cơ sở thu mua, tiếp nhậnvà vận chuyển cá nóc

1. Điều kiện hoạt động của các cơ sở thu mua cánóc.

a) Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảman toàn thực phẩm (còn hiệu lực).

b) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thu muasản phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; có bản cam kếtbảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho hoạt động thu muathủy sản và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

c) Phải thuộc danh sách các cơ sở thu mua thamgia đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt.

d) Cơ sở thu mua, phải có ít nhất 02 người (chủcơ sở và nhân viên thu mua) đã được đào tạo và cấp Chứng nhận về kỹ thuật nhậnbiết, phân loại cá nóc, phương pháp bảo quản, vận chuyển cá nóc đến nhà máy chếbiến.

đ) Có cửa hàng, biển hiệu, địa chỉ rõ ràng.

e) Có bản cam kết thực hiện quy định kiểm soátcá nóc và không để cá nóc thất thoát ra ngoài.

2. Trách nhiệm của các chủ cơ sở thu mua cá nóc:

a) Phải lập hồ sơ của từng lô hàng, lưu giữ hồsơ theo đúng quy định. Ghi chép đầy đủ thông tin:

- Tên chủ tàu.

- Ngày giờ cập cảng.

- Khối lượng nguyên liệu.

- Tình trạng bảo quản.

- Chất lượng và chủng loại.

b) Báo cáo hàng tháng tình hình mua, chế biếnxuất khẩu cá nóc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc các cơ quankiểm soát khác khi có yêu cầu;

c) Không được bán cá nóc cho bất kỳ người tiêudùng nào trong nước hoặc các cơ sở chế biến, nhà máy chế biến bột cá không đượccơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 6. Đối với cơ sở chế biến cá nóctham gia xuất khẩu.

1. Điều kiện hoạt động của các cơ sở chế biến cánóc tham gia xuất khẩu

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chếbiến thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; có báo cáo đánhgiá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môitrường chi tiết hay đơn giản cho hoạt động chế biến cá nóc và được cơ quan quảnlý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận theo quy định.

b) Phải được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-VũngTàu quyết định chọn nhà máy chế biến thủy sản có đủ điều kiện tham gia Đề án.

c) Nhà máy chế biến cá nóc xuất khẩu phải thựchiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môitrường và đã áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP, phải được CụcQuản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản kiểm tra công nhận điều kiện bảođảm an toàn thực phẩm theo quy định của Việt Nam và Hàn Quốc và có tên trongdanh sách được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc.

d) Nhân viên thu mua tiếp nhận cá nóc và đội ngũnhân viên kỹ thuật phân loại, xử lý và chế biến cá nóc trực tiếp làm việc tạicơ sở phải thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của các chuyên gia có thẩm quyền.

e) Có bản cam kết thực hiện quy định kiểm soátcá nóc và thực hiện đúng quy định về kỹ thuật sản xuất, chế biến cá nóc xuấtkhẩu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định;

2. Trách nhiệm của các chủ cơ sở chế biến cá nóc:

a) Có giải pháp thực hiện cụ thể và cam kết baotiêu toàn bộ lượng cá nóc do ngư dân khai thác với giá cả hợp lý.

b) Báo cáo hàng tháng tình hình xử lý, chế biếnxuất khẩu cá nóc cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc các cơ quankiểm soát khác khi có yêu cầu, cụ thể như sau:

- Ngày giờ tiếp nhận;

- Người giao hàng;

- Tên loài, tổng khối lượng, kết quả kiểm tracảm quan;

- Số lượng đưa vào chế biến xuất khẩu;

- Số lượng không đạt, chủng loại, nơi tiếp nhận.

c) Đối với sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đưa vàochế biến xuất khẩu phải chuyển ngay đến nhà máy chế biến bột cá đã đăng ký thamgia thực hiện Đề án để chế biến làm phân bón tiêu thụ tại Việt Nam.

d) Đối với mỗi lô hàng cá nóc xuất khẩu, nhà máysản xuất cá nóc phải đăng ký kiểm tra chứng nhận tại cơ quan chức năng do CụcQuản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ định và phải lấy mẫu phân tíchđộc tố Tetrodotoxin cho từng lô hàng, theo quy định.

e) Chỉ được thu mua sản phẩm cá nóc có xuất xứtừ các cơ sở thu mua cá nóc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

g) Không được bán cá nóc hoặc sản phẩm cá nóccho người tiêu dùng hoặc các đại lý, cơ sở buôn bán thực phẩm trong nước;

h) Phải xử lý các chất phế thải trong quá trìnhsản xuất cá nóc một cách triệt để, đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh vàcác quy định về bảo vệ môi trường.

Điều 7. Đối tác nhập khẩu cá nóc

Có phương án nhập khẩu cá nóc, có năng lực tàichính, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của ngành nông nghiệp; chấp hànhcác thủ tục xuất nhập khẩu hàng thủy sản theo quy định; đăng ký với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho thựchiện.

Nhà nhập khẩu phải có văn bản cam kết chia sẻlợi ích, rủi ro với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Điều 8. Nhà máy chế biến bột cá

Khi đăng ký tham gia thực hiện Đề án và được Ủyban nhân dân tỉnh chấp thuận phải thực hiện các quy định của pháp luật về antoàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; chỉ được chế biến cá dạt, phế phẩm làm phânbón đảm bảo đáp ứng các quy định của Việt Nam trong sản xuất phân bón; không đểcá nóc thất thoát ra ngoài phạm vi Đề án.

Chương III

THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHAI THÁC, THUMUA, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ NÓC

Điều 9. Hồ sơ xin đăng ký hoạt động khaithác, thu mua, chế biến xuất khẩu cá nóc

1. Đối với tàu cá khai thác, tàu thu gom cá nóc

Hồ sơ nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; số lượng 01 bộ gồm:

Đơn đăng ký tham gia thực hiện Đề án thí điểm cánóc (theo mẫu Phụ lục).

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao).

b) Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực doChi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp (bảnsao).

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinhan toàn thực phẩm tàu cá còn hiệu lực do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâmsản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp (bản sao).

d) Giấy chứng nhận đã tham gia khoá đào tạo vềnhận biết, phân loại, bảo quản, chế biến cá nóc xuất khẩu đảm bảo an toàn vệsinh thực phẩm (ít nhất phải có 01 Giấy chứng nhận của thuyền trưởng hoặcthuyền viên) (bản sao).

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, xác nhận tàu cá,tàu thu gom có đủ điều kiện tham gia đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,phê duyệt, nếu không phải trả lời cụ thể.

2. Đối với cơ sở thu mua, vận chuyển cá nóc

Hồ sơ nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn; số lượng 01 bộ gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia thực hiện Đề án thí điểmcá nóc (theo mẫu Phụ lục).

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua bán,chế biến thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

c) Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm còn hiệu lực, do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sảnvà Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp (bản sao).

d) Phương án sản xuất, kinh doanh mặt hàng cánóc và 02 giấy chứng nhận (của chủ cơ sở và nhân viên thu mua) đã được đào tạovề kỹ thuật nhận biết, phân loại cá nóc, phương pháp bảo quản, vận chuyển cánóc đến nhà máy chế biến (bản sao).

e) Bản cam kết thực hiện quy định kiểm soát cánóc và thực hiện đúng quy định về kỹ thuật sản xuất, chế biến cá nóc xuất khẩu.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức kiểm tra, xác nhận cơ sởthu mua, vận chuyển có đủ điều kiện tham gia đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, phê duyệt, nếu không phải trả lời cụ thể.

3. Đối với cơ sở chế biến cá nóc tham gia xuấtkhẩu.

Hồ sơ nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; số lượng 01 bộ gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia thực hiện đề án thí điểmcá nóc (theo mẫu Phụ lục).

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mua bán,chế biến thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

c) Giấy công nhận điều kiện bảo đảm an toàn thựcphẩm do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản kiểm tra, công nhận.

d) Chứng chỉ về phân loại, xử lý, chế biến cánóc cho nhân viên kỹ thuật (bản sao).

đ) Phương án sản xuất kinh doanh mặt hàng cá nóc.

e) Bản cam kết bao tiêu toàn bộ lượng cá nóc dongư dân khai thác với giá cả hợp lý.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét đủ điều kiện, trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định chọn nhà máy chế biến có đủ điều kiện tham gia đề án,nếu không phải trả lời cụ thể.

4. Đối với nhà nhập khẩu cá nóc

Hồ sơ nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; số lượng 01 bộ, gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia thực hiện Đề án thí điểmcá nóc (theo mẫu Phụ lục).

b) Phương án nhập khẩu cá nóc.

c) Các loại giấy tờ có liên quan chứng minh nănglực tài chính, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của ngành nông nghiệp.

d) Bản cam kết chia sẻ lợi ích, rủi ro với cácdoanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét đủ điều kiện, trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định chọn nhà nhập khẩu tham gia Đề án, nếu không phải trảlời cụ thể.

5. Nhà máy chế biến bột cá

Hồ sơ nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; số lượng 01 bộ gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia thực hiện Đề án thí điểmcá nóc (theo mẫu Phụ lục).

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chế biếnbột cá do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao).

c) Bản cam kết sản xuất bột cá làm phân bón tiêuthụ tại Việt Nam, không để cá nóc thất thoát ra ngoài phạm vi Đề án và đảm bảovệ sinh môi trường.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét đủ điều kiện trình Ủy bannhân dân tỉnh quyết định chọn nhà máy chế biến bột cá tham gia Đề án, nếu khôngphải trả lời cụ thể.

Điều 10. Trong quá trình tham gia thựchiện Đề án, các tàu cá, cơ sở thu mua, chế biến xuất khẩu cá nóc không tuân thủcác quy định của cơ quan quản lý nhà nước thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ tham gia đềán.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập BanChỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm “Khai thác, thu mua, vận chuyển, bảo quản, chếbiến và xuất khẩu cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quanvà các địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện “Quy định kiểm soát trong khaithác, bảo quản, thu mua, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cánóc”.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổchức đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ cho các đối tượng tham gia Đề án.

4. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc ngành tổchức kiểm tra, xác nhận các tàu cá, cơ sở thu mua thủy sản đủ điều kiện thamgia thực hiện Đề án.

5. Thành lập các Tổ thường trực tại cảng cá,điểm bốc dỡ đã được chỉ định để kiểm tra, cấp chứng nhận cho các lô hàng cá cậpcảng, kiểm tra việc thu mua, vận chuyển cá nóc.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hộiđồng thẩm định xử lý phế phẩm, phụ phẩm cá nóc khi cần thiết, đảm bảo vệ sinhmôi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

7. Tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

8. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cácsở, ngành các cơ quan, tổ chức có những khó khăn, vướng mắc, phản ánh về SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cótrách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi,bổ sung cho phù hợp.

Điều 12. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc ngànhtriển khai các hoạt động tuyên truyền cho người dân biết tác hại độc tố cá nóc,tuyệt đối không được sử dụng cá nóc làm thực phẩm và có biện pháp cấp cứu kịpthời những trường hợp bị ngộ độc do ăn phải cá nóc hoặc thực phẩm chế biến từcá nóc.

2. Tổ chức mạng lưới phòng chống ngộ độc thựcphẩm nói chung, ngộ độc cá nóc nói riêng, nhất là biện pháp cấp cứu kịp thờicác trường hợp ngộ độc do ăn phải cá nóc, kiên quyết không để xảy ra trường hợptử vong.

Điều 13. Sở Công thương tỉnh Bà Rịa-VũngTàu

1. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợpvới các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, chế biến, bảo quản,tiêu thụ cá nóc và các sản phẩm cá nóc không đúng theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn trong việc đánh giá kết quả xuất khẩu sản phẩm, tìm kiếm, mở rộng thịtrường xuất khẩu.

Điều 14. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BàRịa-Vũng Tàu

Phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân biết, phânbiệt được cá nóc với các loài cá khác được sử dụng làm thực phẩm trên các ấnphẩm tạp chí khoa học công nghệ.

Điều 15. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định củapháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thu mua, chế biến cá nóc vànhà máy chế biến bột cá đăng ký tham gia Đề án.

Điều 16. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Chỉ đạo các lực lượng thuộc ngành kiểm tra,kiểm soát ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, chế biến, bảoquản, tiêu thụ cá nóc và các sản phẩm cá nóc không đúng theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, SởY tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát các quy địnhcủa pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thumua, chế biến cá nóc và nhà máy chế biến bột cá đăng ký tham gia Đề án.

Điều 17. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chỉ đạo các lực lượng thuộc ngành kiểm tra, kiểmsoát ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến,bảo quản, tiêu thụ cá nóc và các sản phẩm cá nóc không đúng theo quy định.

Điều 18. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấnphối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tuyên truyền cho cán bộ và nhândân biết tác hại độc tố cá nóc, tuyệt đối không được sử dụng cá nóc làm thựcphẩm.

2. Chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, kiểm soát vàxử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, chế biến, bảo quản, tiêu thụ cá nóc vàcác sản phẩm cá nóc không đúng theo quy định.

Điều 19. Hội Nghề cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

1. Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Ban Chỉ đạo Đề án thí điểm cá nóc của tỉnh triển khai thực hiện Đềán. Theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện và báo cáo Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Ban Chỉ đạo Đề án.

2. Phối hợp với các cơ quan thông tin truyềnthông tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết chủ trương của nhà nướcvề Đề án thí điểm chỉ cho phép xuất khẩu cá nóc, tuyệt đối không được sử dụngcá nóc làm thực phẩm, tiêu thụ nội địa dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 20. Các cơ quan thông tin truyềnthông

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyềnhình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức tuyêntruyền cho nhân dân biết chủ trương của nhà nước về Đề án thí điểm chỉ cho phépxuất khẩu cá nóc, tuyệt đối không được sử dụng cá nóc làm thực phẩm, tiêu thụnội địa dưới bất cứ hình thức nào./.

PHỤ LỤC

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

.............,ngày .... tháng .... năm ....

ĐƠN ĐĂNG KÝTHAM GIA THỰC HIỆN

“ĐỀ ÁN THÍĐIỂM KHAI THÁC, THU MUA, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU CÁ NÓC GIAI ĐOẠN 2013-2015 CỦATỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU’

Họ và tên:

Chức danh:

Địa chỉ:

Điệnthoại: Fax

Tên doanh nghiệp/ số đăng ký:

Mã số:

Số đăng ký tàu cá:

Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung “Đề án thí điểmkhai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc đảm bảo an toàn vệ sinh thựcphẩm của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu từ 2013-2015”, Quy định về việc kiểm soát trongkhai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thảicá nóc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đối chiếu với điều kiện thực tế củadoanh nghiệp, cơ sở chúng tôi đăng ký xin được tham gia thực hiện Đề án.

Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ, nghiêm túccác quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Neu vi phạm cơ sở chúng tôi xin chịuhoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

GIÁM ĐỐC/ CHỦ PHƯƠNG TIỆN

(Ký tên, đóng dấu)