ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨCTHÙ LAO HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG,THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chínhsách đối với đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định mức thù laohằng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tại Tờ trình số 59/TTr- SLĐTBXH ngày 26 tháng 8 năm 2014 về việc đề nghịquy định mức thù lao hằng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tìnhnguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến thẩmđịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 132/BC- STP ngày 22 tháng 8 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thù lao hằng tháng đối vớithành viên đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Thành viên đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được cấp có thẩm quyền thành lập theo quyđịnh.

2. Mức thù lao:

a) Đội trưởng là 0,5 lần mức lương cơsở/người/tháng;

b) đội phó là 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng;

c) Thành viên của đội là 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Năm 2014 và 2015: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cânđối, phân bổ cho cấp huyện, cấp xã để thực hiện chi trả.

b) Từ năm 2016 trở đi: được bố trí trong dự toánchi thường xuyên của ngân sách địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhànước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành liênquan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo việc lập dự toán, cấp phát, quyếttoán kinh phí thực hiện thù lao hằng tháng đối với thành viên đội công tác xãhội tình nguyện theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phốihợp với các sở, ban ngành liên quan, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xãhội các huyện, thành phố định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội công tác xãhội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn; đề xuất các giải pháp nhằm kiện toàn tổchức, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện.

3. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạoUBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc cácSở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhànước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ