ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHÍ THAM QUAN CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dântỉnh Thừa Thiên Huế ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Pháplệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghịđịnh số 57/2002/NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí;

Căn cứ Nghịđịnh số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tưsố 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn phí, lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghịquyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế về việc quy định mức thu phí thư viện và phí tham quan các côngtrình vănhóa trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Văn hóaThể thao và Dulịch tại Tờ trình số 1167/SVHTTDL-KHTC ngày 30/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày17/7/2014 củaUBND tỉnh mức thu phí thưviện và phí tham quan các công trình văn hóanhư sau:

"2. Phí thamquan công trình văn hóa:

STT

Phí tham quan các công trình văn hóa

Mức thu

1

Phí tham quan đối với người lớn tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng

20.000đ/người

2

Phí tham quan đối với người lớn tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng

20.000đ/người

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các quy địnhkhác tại Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 17/7/2014của UBND tỉnh không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệulực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuếtỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thịxã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- KBNN tỉnh;
- Cổng TT ĐT tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, VH, TC (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu