ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THUPHÍ VỆ SINH CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ KHU SÁU VÀ BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐẦM ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căncứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CPngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căncứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXI, kỳ họp thứ 8 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãibỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xétđề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 2584/CT-THNVDT ngày 22/12/2014và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 207/BC-STP ngày 19/12/2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí vệsinh của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa thuộc thành phốQuy Nhơn, cụ thể như sau:

1. Hộ bán hàngcó nhiều chất thải : 40.000 đồng/hộ/tháng;

2. Hộ bán hàngcó lượng chất thải trung bình: 35.000 đồng/hộ/tháng;

3. Hộ bán hàngcó ít chất thải : 30.000 đồng/hộ/tháng.

Điều2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, hướngdẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiệnhành.

Điều3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kýsửa đổi, bổ sung mức thu phí vệsinh của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đađã được quy định tại tiết a1, điểm 2a Mục II củaPhụ lục Mức thu phí vệ sinh rác thải ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBNDngày 28/12/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Cục trưởngCục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải