ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 3 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2015/QĐ-UBND NGÀY 17/7/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 củay ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 3

"Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Giá".

2. Tại Khoản 1 Điều 5

"Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng của tỉnh về biến động bất thường của thị trường. Trên cơ sđó, tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất với y ban nhân dân tỉnh đkịp thời đề ra và thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường hiệu quả. Đồng thời, tiếp nhận thông tin chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương và y ban nhân dân tnh đ trin khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo nhanh, đột xuất theo yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,- Văn phòng Chính phủ;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Các cơ quan TW đóng tại địa phương;- MTTQ, Đoàn thể tỉnh;- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;- Công báo;- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí