ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 20 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNGTƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬTTỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội vàNghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hộicủa Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Thực hiện Hướng dẫn số 819/HD-LHHVN ngày 01 tháng 10 năm2014 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiệnQuyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủvề hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa họcvà Kỹ thuật Việt Nam;

Theo đề nghị của Chủtịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-LHHngày 29 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1671/TTr-SNVngày 13 tháng 7 năm 2015và Báocáo thẩm định số 457/BC-STP ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậttỉnh Ninh Thuận, gồm: 03 Chương, 14 Điều.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNinh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận vàthủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢNBIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NINHTHUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện

1. Phạm vi điều chỉnh

Hoạt động tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh NinhThuận đối với:

a) Các vấn đề về đườnglối, chủ trương chính sách quan trọng của địa phương;

b) Các chương trình, dựán lớn của địa phương liên quan đến khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo;xây dựng đội ngũ trí thức.

2. Đối tượng thực hiện:Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, các Hội thành viên và các cơ quan,tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều2. Những quy định chung

1. Tư vấn là hoạt độngcung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánhgiá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biệnlà hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các kiến nghị về sự phù hợpcủa nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặtra.

3. Giám địnhlà hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặcmột vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhlà hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội),độc lập, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

5. Liên hiệpcác Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệcủa đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Điều 3. Đối tượng, phạm vi tư vấn, phản biện và giám địnhxã hội

1. Đối tượngđược thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các chính sách, chươngtrình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục - đào tạo; y tế;khoa học - công nghệ và môi trường (gọi tắt là đề án) có tính chất phức tạp, ưutiên, trọng điểm hoặc đa ngành, do các cơ quan xây dựng thực hiện hoặc trình cấptrên phê duyệt, bao gồm:

a) Các chiếnlược, chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; của cácngành; của huyện, thành phố;

b) Các chươngtrình, dự án, đề án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo,y tế, khoa học - công nghệ và môi trường có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọngđiểm hoặc đa ngành. Đặc biệt là các đề án có tính chất nhạy cảm về lịch sử, vănhóa, tôn giáo, cảnh quan, môi trường, khu dân cư tập trung, lao động, việc làm,xoá đói, giảm nghèo và an sinh xã hội; các đề án do các doanh nghiệp trong cácthành phần kinh tế xin phép đầu tư trên địa bàn tỉnh có khả năng tác động lớn đếnvăn hóa, cảnh quan, môi trường; sử dụng nhiều diện tích đất và có ảnh hưởng nhiềuđến dân cư và an sinh xã hội;

c) Đối với cácđề án do các cơ quan Trung ương quyết định triển khai trên địa bàn tỉnh, khi xétthấy cần thiết thì Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với tư cách độclập có thể phối hợp hoặc đề xuất với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ViệtNam, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải quyếtnhững vấn đề có liên quan phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện trên địabàn tỉnh.

2. Phạm vi tưvấn, phản biện và giám định xã hội

a) Đề án cầntư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh:

- Các đề án vềđường lối, chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng.

- Các chươngtrình, dự án lớn, công trình quan trọng; chương trình, dự án lớn, chiến lược,quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định,phê duyệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Đề án docác cơ quan của Đảng, Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện đặt hàng Liên hiệp các HộiKhoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

- Các chươngtrình, kế hoạch, quy hoạch, đề án, dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết địnhtriển khai trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng phảilà các đề án mang tính đa ngành hoặc liên ngành;

c) Các đề ánkhông quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này do Liên hiệp các Hội Khoa học vàKỹ thuật tỉnh đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý củacơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Mục đích, yêu cầu của hoạt động tư vấn, phản biệnvà giám định xã hội

1. Mục đích

a) Đề xuất,tham mưu cho tổ chức Đảng và chính quyền những vấn đề lớn về đường lối, chủtrương, chính sách phát triển địa phương. Cung cấp cho các ngành, các cấp của địaphương có thêm cơ sở, luận cứ khoa học và thực tiễn, độc lập, khách quan phục vụquá trình xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện các đề án, các cơ chế,chính sách tại địa phương;

b) Chủ độngtham gia xây dựng, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nướctại địa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ,giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức của địaphương;

c) Tăng cườngsự đoàn kết, hợp tác của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nâng cao nănglực và vị thế của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc giải quyếtcác vấn đề của thực tiễn ở các ngành, các cấp, các địa phương.

Hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhnhằm mục đích huy động tiềm năng sẵn có của đội ngũ trí thức, phát huy sức mạnhcủa tập thể Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phục vụ phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Có cơ sởkhoa học và thực tiễn, có tính chuyên môn cao;

b) Độc lập,khách quan, trung thực;

c) Có tínhthuyết phục cao (sự cấp thiết đối với xã hội, tính khả thi của các đề xuất, kiếnnghị và hiệu quả kinh tế, xã hội);

d) Động cơ vàthái độ xây dựng, thể hiện ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức tham giađóng góp trí tuệ cho sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững kinh tế,xã hội địa phương.

Điều 5. Tính chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám địnhxã hội

1. Không là mộtthủ tục đầu tư, không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của cáccơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Thể hiện tráchnhiệm của đội ngũ cán bộ trí thức tham gia đóng góp trí tuệ vào các đề án vớitính chuyên môn cao, trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng.

3. Hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuậttỉnh đảm bảo đúng nội dung, thực tiễn, các ý kiến phải dựa trên các dữ liệu đãđược kiểm chứng; bảo đảm thời gian và tiến độ, không làm ảnh hưởng đến tiến độthẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện của các đối tượng được tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội.

Điều 6. Quy trình, phương pháp lấy ý kiến tư vấn, phản biệnvà giám định xã hội

1. Đối với cácđề án quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định này, các cơ quan chủ trì đềán phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các HộiKhoa học và Kỹ thuật tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy trình, thủtục, thời gian gửi lấy ý kiến và thời hạn gửi báo cáo tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội các đề án quy định ở khoản 1 Điều này được thực hiện như việc lấy ýkiến tham gia và trả lời của các sở, ban, ngành.

2. Đối với cácđề án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Quy định này, việc lấy ý kiến tư vấn,phản biện và giám định xã hội thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng.

3. Đối với cácđề án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Quy định này, Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật tỉnh chủ động tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội và gửikết quả tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 7. Trình tự tổ chức thực hiện tư vấn phản biện và giámđịnh xã hội

Trong quátrình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tùy từng trường hợp cụthể, có thể linh hoạt vận dụng các hình thức và phương pháp phù hợp nhằm đáp ứngyêu cầu đặt ra.

1. Đối với cácđề án quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3; quá trình tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội được tiến hành theo trình tự sau:

a) Làm rõ phạmvi, nội dung, kết quả phải đạt được của nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám địnhxã hội, thời gian và các điều kiện bảo đảm. Bao gồm:

- Bối cảnh củađề án.

- Mục tiêu củađề án.

- Phạm vi củanhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Các kết quảphải đạt được, các tiêu chí để đánh giá kết quả.

- Thời gian thựchiện.

- Các thôngtin sẽ được cung cấp và yêu cầu bảo mật (nếu cần thiết).

- Các điều kiện(về tài liệu liên quan, chi phí, trang thiết bị, ...) do tổ chức đặt yêu cầu phảibảo đảm;

b) Nghiên cứusơ bộ, xác định các loại kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần có của tổ chức vàcủa nhóm chuyên gia thực hiện;

c) Huy động vàlựa chọn nhóm chuyên gia thực hiện (gồm Trưởng nhóm hoặc Chủ nhiệm đề án, cácchuyên gia, cán bộ giúp việc);

d) Lập kế hoạchthực hiện, trong đó xác định rõ các nội dung yêu cầu nghiên cứu, trách nhiệm vànhiệm vụ của từng chuyên gia, yêu cầu về chất lượng, thời hạn, các biện pháp hỗtrợ, theo dõi tiến bộ và biện pháp dự phòng trong các trường hợp đột xuất;

đ) Đôn đốc,theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;

g) Tổng hợp kếtquả, đề xuất, kiến nghị;

h) Gửi kết quảtư vấn, phản biện và giám định xã hội cho cơ quan, tổ chức có liên quan.

2. Trường hợpđối với các đề án quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 (do Liên hiệp các Hội Khoahọc và Kỹ thuật tỉnh đề xuất); quá trình thực hiện cần theo trình tự sau:

a) Thu thập vàxử lý sơ bộ các thông tin liên quan đến nhiệm vụ;

b) Xác định cácloại vấn đề, phạm vi và nội dung công việc mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh thấy cần thiết và có thể tham gia tư vấn, phản biện và giám định xãhội;

c) Gửi đề xuấtnhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đến cơ quan có liên quan.

Khi nhiệm vụđược cơ quan có liên quan chấp thuận, việc tổ chức thực hiện được tiến hànhtheo trình tự từ điểm a đến điểm h khoản 1 Điều 7 Quy định này.

3. Trường hợpgóp ý kiến dự thảo văn bản pháp quy (Luật, Nghị định, Quy chế...). Về nguyên tắc,trình tự thực hiện cũng tương tự như đối với các trường hợp nêu ở khoản 1 Điều7 Quy định này. Tuy nhiên, trong trường hợp văn bản dự thảo không có quá nhiềuvấn đề và vấn đề không quá phức tạp, có thể áp dụng trình tự dưới đây:

a) Nghiên cứusơ bộ nội dung các vấn đề, đối tượng điều chỉnh của các văn bản; tính toán thờigian tối thiểu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp thời gian quy địnhquá ít, cần làm việc với cơ quan đặt yêu cầu để xác định lại thời gian và cácđiều kiện cần thiết để thực hiện. Trong trường hợp không bảo đảm các yêu cầutrên thì có thể từ chối thực hiện;

b) Xác địnhcác đơn vị và cá nhân chuyên gia thích hợp để giao nhiệm vụ;

c) Gửi dự thảođến các chuyên gia kèm theo yêu cầu nghiên cứu và đánh giá, nhận xét bằng văn bảncũng như thời gian cần nộp;

d) Tổ chức Hộithảo về các nội dung của dự thảo văn bản;

đ) Tổng hợpcác ý kiến lập thành báo cáo hoặc kiến nghị gửi đến cơ quan có liên quan, trongđó cần nêu rõ:

- Luận cứ củacác ý kiến chính thức.

- Các vấn đềchưa đủ thông tin, điều kiện để đánh giá, nhận xét hoặc kết luận.

- Các vấn đề cầntiếp tục nghiên cứu.

- Kết luận, kiếnnghị.

4. Trường hợpyêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội được cơ quan ngoài tổ chức Liên hiệpcác Hội Khoa và Kỹ thuật tỉnh giao cho đích danh một cá nhân hoặc một nhómchuyên gia của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Trong trường hợpnày, các cá nhân tự thực hiện nhiệm vụ được giao, tự chịu trách nhiệm về nộidung và kết quả hoạt động của mình; các ý kiến, kết luận, báo cáo cần ghi rõtên của từng chuyên gia cụ thể, không nhân danh và không nhất thiết phản ánh ýkiến của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

5. Đối với cácđề án do cá nhân, tổ chức đặt hàng (không thuộc diện quy định tại điểm b khoản2 Điều 3)

Thực hiện trêncơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

6. Đối với cáctrường hợp khác

Liên hiệp cácHội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có thể chủ động thực hiện tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội đối với các vấn đề cần quan tâm theo quy định của Hiến pháp vàpháp luật hiện hành. Trong trường này lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh soạn thảo và phê duyệt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hộivà tổ chức thực hiện theo trình tự từ điểm b đến điểm h khoản 1 Điều 7 của Quyđịnh này.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8. Hình thức và mức độ tư vấn phản biện và giám địnhxã hội

Hoạt động tư vấn,phản biện và giám định xã hội có thể được tiến hành bằng nhiều hình thức khácnhau với nhiều mức độ khác nhau từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Tùyđối tượng, tùy hoàn cảnh cụ thể mà chọn hình thức và mức độ phù hợp để nâng caohiệu quả hoạt động của tư vấn phản biện và giám định xã hội. Sau đây là một sốhình thức và mức độ cơ bản trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

1. Hình thứctư vấn, phản biện và giám định xã hội

a) Giới thiệuchuyên gia tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc giám định,giám sát theo yêu cầu của (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhândân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, ...);

b) Tổ chức hộithảo, toạ đàm, lấy ý kiến chuyên gia về các vấn đề cần tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội;

c) Tổ chứcnghiên cứu các vấn đề phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội,dưới dạng đề tài tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc đề án tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội gồm nhiều đề tài;

d) Tổ chức diễnđàn khoa học và công nghệ hoạt động định kỳ, theo chuyên đề;

đ) Trực tiếpchủ trì hoặc tham gia vào các bước trong quá trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật hoặc đề án kinh tế - xã hội liên quan đến khoa học và công nghệ, giáodục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

2. Mức độ tư vấn,phản biện và giám định xã hội

a) Cung cấp,chia sẻ thông tin để cơ quan, tổ chức yêu cầu tham khảo về nội dung hoặc phươngpháp tiếp cận, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia...;

b) Cho ý kiếnnhận xét, đánh giá, phản biện một văn bản, một vấn đề nào đó được yêu cầu;

c) Cho kết luậngiám định xã hội một sự việc nào đó (ví dụ: nguyên nhân gây sự cố công trình,nguyên nhân hủy hoại môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm...);

d) Tham mưu, đềxuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền những cơ chế chính sách, sáng kiến kỹ thuật,giải pháp, ... đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, pháttriển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 9. Nội dung tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biệnvà giám định xã hội

1. Đối với trườnghợp các tổ chức chủ động đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hai bên phảiký hợp đồng bao gồm các nội dung:

- Tổng quan củađề án;

- Mục tiêu củađề án;

- Phạm vi củanhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội;

- Các kết quảphải đạt được, các tiêu chí để đánh giá kết quả;

- Thời gian thựchiện.

Các thông tin sẽđược cung cấp và bảo mật (nếu có yêu cầu); các điều kiện (về quan hệ, chi phí,trang thiết bị, ...) do tổ chức yêu cầu đảm bảo.

2. Trường hợpLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ động đề xuất tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội thì phải xác định phạm vi và nội dung công việc xét thấy cầnthiết phải tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đồng thời có ý kiến đề xuất đếncác tổ chức có liên quan khi được chấp thuận và đặt yêu cầu cụ thể, việc tổ chứcthực hiện được tiến hành theo các nội dung tại khoản 1 Điều 9 Quy định này.

Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội

1. Cung cấp đầyđủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều kiện về thờigian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thoả thuận trước) cho Liênhiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Đối với đềán quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Quy định này, tùy theo khả năng cụ thể,cơ quan chủ trì đề án hoặc cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệpcác Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Tiếp nhận,nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện vàgiám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

Điều 11. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Xây dựngchương trình, kế hoạch tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm; kiến nghịcấp có thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản pháp quy vềcông tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Tổ chức triểnkhai tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Phổ biếncác tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phục vụ hoạt động tư vấn, phản biện và giám địnhxã hội.

4. Tổ chức hệthống thông tin trong toàn hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;xây dựng cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp quy, các chính sách, quy hoạch của tỉnh;cung cấp thông tin có trong cơ sở dữ liệu cho các Hội thành viên khi có yêu cầu.

5. Xây dựng cơsở về các chuyên gia trong và ngoài Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.Lựa chọn và giới thiệu các chuyên gia có đủ năng lực và trình độ cho từng đề ántư vấn, phản biện và giám định xã hội.

6. Định kỳhàng năm, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giámđịnh xã hội của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và báo cáovề Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thành phố

1. Phối hợp vớiLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để xác định, lựa chọn và đề xuất nhữngđối tượng cần thiết phải được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chứctư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xác định cácđối tượng cần được tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm hoặc đột xuấttrên địa bàn tỉnh theo yêu cầu công việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh và các đối tượng được tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 13. Cơ chế tài chính cho việc thực hiện tư vấn, phảnbiện và giám định xã hội

1. Nguồn kinhphí để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội quy định tạiĐiều 3 của Quy định này do ngân sách Nhà nước bố trí hàng năm từ nguồn ngânsách sự nghiệp khoa học và công nghệ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhcó trách nhiệm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt độngtư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Việc xác địnhchi phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các HộiKhoa học và Kỹ thuật tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn cơ chế tài chính chohoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa họcvà Kỹ thuật Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảmnguyên tắc:

- Phù hợp vớichế độ chi tiêu và định mức kinh tế, kỹ thuật hiện hành;

- Tạo điều kiệncho hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan trong việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, sử dụng và quyếttoán kinh phí phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi sửdụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

3. Hàng năm,Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lập kế hoạch nội dung và dự toánkinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án theo quy địnhtại điểm a khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 13 của Quy định này gửi Sở Tài chínhtổng hợp trong dự toán chi ngân sách để thực hiện.

4. Kinh phí thựchiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹthuật tỉnh đối với các đề án do các cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt hàng được thựchiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thườngtrực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với thủ trưởng các sở,ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh có tráchnhiệm quán triệt và chấp hành tốt Quy định này.

2. Trong quátrình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các cơ quan,tổ chức phản ánh về Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh để tổng hợp kiếnnghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.