CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 43-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thí điểm thành lập và quản lý kho ngoại quan

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20 tháng 2 năm 1990;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập thí điểm kho ngoại quan để nhận hàng hoá của cá nhân, tổ chức kinh doanh nước ngoài gửi hàng chờ tái xuất hoặc nhập khẩu vào nước ta theo đúng pháp luật.

Điều 2. Tổng cục Hải quan bàn với Bộ Thương mại và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng cho thí điểm lập kho ngoại quan tại cảng thuỷ quốc tế thuộc 2 thành phố trên.

Điều 3. Tổng cục Hải quan xem xét cấp giấy phép cho một số rất ít đơn vị kinh tế trong nước có đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, về nghiệp vụ kho vận và thông lệ thương mại quốc tế được kinh doanh kho ngoại quan.

Điều 4. Kho ngoại quan đặt dưới sự quản lý, kiểm tra, giám sát của Hải quan Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy chế tạm thời về quản lý kho ngoại quan và chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 5. Sau 1 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, Tổng cục Hải quan phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng quy chế chính thức về quản lý kho ngoại quan, trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xem xét quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh