ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU “HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ” VÀ MẪU “BÁO CÁO ĐỊNH KỲ” ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ khoa học - Công nghệ và Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Mẫu Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Mẫu báo cáo định kỳ” để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này mẫu “Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và mẫu “Báo cáo định kỳ” để thực hiện các Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Điều 2. Phòng Quản lý khoa học – Sở hữu trí tuệ chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cá nhân liên quan sử dụng “mẫu” quy định tại điều 1 của quyết định này cho phù hợp với từng loại dự án Khoa học – Công nghệ.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Văn Nặm