THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thànhlập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Quốcgia về biến đổi khí hậu

Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậucó chức năng tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu,đề xuất, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc giải quyết những công tác quantrọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực, các chương trình, chiến lược quốc gia vềbiến đổi khí hậu; chỉ đạo, điều phối thực hiện các chiến lược, chương trìnhquốc gia về biến đổi khí hậu; chỉ đạo, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế vềbiến đổi khí hậu.

Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậucó con dấu hình quốc huy.

Ủy ban hoạtđộng theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Ủy ban ban hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyềnhạn của Ủy ban

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những hoạt động ứngphó với biến đổi khí hậu quan trọng, mang tính liên ngành, lĩnh vực.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo,điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trongviệc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, các chiến lược, chươngtrình quốc gia về biến đổi khí hậu, chương trình tăng trưởng xanh, chương trìnhsử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, chương trình giảm phát thải khí nhàkính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng và các chương trình khác cóliên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Chỉ đạo, điều phối, theo dõi,đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình về biến đổi khí hậu bảo đảmhiệu quả, đồng bộ và thống nhất.

4. Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốccác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhữngvấn đề quan trọng, liên ngành, lĩnh vực trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cáchoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, đàm phán gia nhập điều ước, tổ chứcquốc tế về biến đổi khí hậu; đàm phán và tổ chức thực hiện các dự án, đề án hợptác quốc tế về biến đổi khí hậu.

6. Ủy ban có nhiệm vụ tư vấn choChính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định các vấn đề về:

a) Các chủ trương, phương hướng,biện pháp lớn ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược, chương trình, quy hoạchtrung và dài hạn về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam;

b) Phương hướng, quan điểm tiếp cậncủa Việt Nam với vấn đề biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực, vấn đề trọng điểm;

c) Các vấn đề liên quan đến biếnđổi khí hậu trong các cơ chế, thể chế, chính sách, chương trình, dự án đầu tư cấpquốc gia hoặc công trình quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầutư của Quốc hội;

d) Các hoạt động hợp tác quốc tếquan trọng, tham gia các điều ước quốc tế về biến đổi khí hậu của Việt Nam;

đ) Các văn bản quy phạm pháp luậtthuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầucủa Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Thành viên của Ủyban

1. Chủ tịch: Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Chủ tịch:

a) Phó Chủ tịch thường trực: PhóThủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải;

b) Phó Chủ tịch: Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường.

3. Các Ủy viên:

a) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Côngnghệ; Ngoại giao; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xâydựng; Giao thông vận tải; Y tế; Công thương;

b) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoahọc, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

c) Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Phó Trưởng Ban Thường trực BanChỉ đạo Tây Nam Bộ;

đ) Chủ tịch các Viện: Khoa học vàCông nghệ Việt Nam; Khoa học Xã hội Việt Nam;

e) Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoahọc và Kỹ thuật Việt Nam;

g) Một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường;

h) Một số chuyên gia quản lý, nhànghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Giao Phó Chủ tịch thường trực Ủyban phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban theo văn bản cử người của các Bộ,ngành.

4. Các thành viên Ủy ban làm việctheo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Điều 4. Cơ quan giúp việccủa Ủy ban

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường làcơ quan thường trực của Ủy ban, giúp Chủ tịch Ủy ban trong việc xây dựng chươngtrình, kế hoạch công tác của Ủy ban; điều hòa, phối hợp kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo cáchoạt động chung về hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện một sốnhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban giao.

2. Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biếnđổi khí hậu là cơ quan giúp việc cho Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đặttại Bộ Tài nguyên và Môi trường do Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biếnđổi khí hậu làm Chánh Văn phòng. Văn phòng có biên chế riêng, có con dấu và tàikhoản theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phó Chủ tịch Ủy ban quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Văn phòng Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.

3. Giao Phó Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập Hội đồng tư vấn các vấn đềchuyên môn cho Ủy ban sau khi được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban, Thủ tướngChính phủ.

Điều 5. Kinh phí hoạt độngcủa Ủy ban

Kinh phí hoạt động của Ủy ban Quốcgia về biến đổi khí hậu, Hội đồng tư vấn của Ủy ban và Văn phòng Ủy ban đượcgiao về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ chế tài chính chi cho hoạt động của Ủyban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Hội đồng tư vấn của Ủy ban và Văn phòng Ủyban.

Điều 6.Quyết định này thaythế Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2008 vàcó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ủy ban chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng