ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 43/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH IN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ văn bản số 127/V15 -m ngày 5-11-83 của Hội đồng Bộ trưởng về công táccải tạo công thương nghiệp tư doanh;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanhthành phố và đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa và thông tin thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay ban hành kèmtheo quyết định này “Quy định tạm thời về tổ chức và quản lý ngành in trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2- Các sở, ban,ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được quyđịnh để hướng dẫn và tổ chức thực hiện quyết định này.

Điều 3- Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều nêu trongcác văn kiện kèm theo quyết định này đều không có giá trị.

Điều 4- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá thông tin, Giámđốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thànhphố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố, Giámđốc các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thủ trưởng cáccơ quan có xí nghiệp in, Nhà xuất bản của thành phố, Giám đốc các xí nghiệp invà các nhà xuất bản Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, Chủ nhiệm Công tyIn thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

TỔCHỨC QUẢN LÝ NGÀNH IN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo quyết định số 43/QĐ-UB ngày 15-3-1985 của UBND TP)

Để thực hiện tốt chủ trương cảitạo, xây dựng, sắp xếp và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhândân thành phố ban hành quy định tạm thời tổ chức và quản lý ngành in trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh.

I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1.- Ngành in là côngcụ của chuyên chính vô sản trên mặt trận văn hóa tư tưởng, một ngành sản xuấtcông nghiệp mang tính chất đặc doanh, lấy mục tiêu phục vụ các nhiệm vụ chínhtrị, phát triển kinh tế, văn hóa của Đảng và Nhà nước làm chính; do đó ngành inđược Nhà nước quản lý thống nhất và tập trung theo quy hoạch chung toàn ngành.

Điều 2.- Sở văn hóa vàthông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền tổ chức, sắp xếp và quản lýtrực tiếp ngành in của thành phố.

Điều 3.- Tạm thời còn duytrì hình thức công tư hợp doanh ở những xí nghiệp in xét thấy cần thiết, nhưngphải chấp hành các chế độ và nguyên tắc quản lý như đối với xí nghiệp in quốcdoanh. Các xí nghiệp in tập thể được chuyển lên hình thức xí nghiệp in quốcdoanh và công tư hợp doanh; Nhà nước xem xét và mua lại các máy móc, thiệt bịvà các phương tiện in ấn. Tư nhân không được tổ chức và kinh doanh in ấn dướibất cứ hình thức nào với bất cứ phương tiện gì.

II: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠTĐỘNG

Điều 4. Tại thành phố HồChí Minh, Sở Văn hóa và thông tin trực tiếp quản lý ngành in; trước mắt phảihoàn thành việc cải tạo, sắp xếp lại ngành in một cách đồng bộ và theo hướngtập trung và chuyên môn hóa, tận dụng khả năng hiện có và từng bước hiện đạihóa ngành in của thành phố.

Điều 5. Trên địa bànthành phố có các hệ thống tổ chức như sau:

a) Cơ quan quản lý ngành inthành phố là Công ty In sẽ chuyển thành liên hiệp xí nghiệp In thành phố, trựcthuộc Sở Văn hóa và thông tin. Trực thuộc liên hiệp xí nghiệp In có các xínghiệp được phân công chuyên môn hóa theo nhóm sản phẩm và là những đơn vị hạchtoán kinh tế:

- Cở sở về in : 8 xí nghiệp Inquốc doanh.

1 xí nghiệp công tư hợp doanh.

- Cơ sở hậu cần : 3 xí nghiệp.

1 công ty vật tư chuyên ngành.

- Cơ sở sự nghiệp : 1 trường đàotạo.

1 cơ sở nghiên cứu khoa học kỹthuật in.

b) Do đặc điểm của thành phố,những quận, huyện đã có xí nghiệp in thì tạm giữ như cũ tùy tình hình cụ thểtừng quận huyện, xét củng cố xây dựng hoàn chỉnh một xí nghiệp in để phục vụcác nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa và các yêu cầu khác của địa phương.

Quận, huyện nào chưa có cơ sở inriêng thì không tổ chức mới nữa, những nhu cầu in ấn của quận, huyện này doLiên hiệp xí nghiệp in thành phố đảm nhiệm.

Xí nghiệp In quận, huyện là đơnvị sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấuriêng, có tài khoản ngân hàng và được cấp vốn, vay vốn. Xí nghiệp in quận,huyện chịu sự quản lý ngành của liên hiệp xí nghiệp in thành phố. Các xí nghiệpin thuộc quận, huyện được phép in các tài liệu, ấn phẩm cho nhu cầu quận, huyệnmình; ngoài ra, tùy theo khả năng sẵn có, có thể nhận in những mặt hàng của cácngành thành phố hoặc của các tỉnh, thành phố khác và phải theo đúng những quyđịnh và thể lệ về in đối với những xí nghiệp in trực thuộc liên hiệp xí nghiệpin thành phố.

Quy mô của từng xí nghiệp inquận, huyện được thể hiện bằng số lượng trang in 13 x 19cm/năm, sản lượng quyđịnh cho từng quận, huyện theo phụ bản đính kèm.

Liên hiệp xí nghiệp In thành phốcó trách nhiệm theo dõi: giúp đỡ các xí nghiệp In của quận, huyện hoạt động,không ngừng nâng cao tay nghề và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhànước về xuất bản, in, phát hành về các mặt thủ tục, nội dung, định mức, giá cả…

c) Về xí nghiệp in của ban,ngành thành phố:

Ủy ban Nhân dân thành phố chấpnhận cho một số ban, ngành của thành phố tiếp tục duy trì một số xí nghiệp Inphục vụ nhu cầu của ngành (theo danh sách đính kèm).

Các xí nghiệp In của ban, ngànhchịu sự quản lý ngành của Liên hiệp xí nghiệp In thành phố và phải hoạt độngtheo đúng chức năng quy định, chỉ được in những tài liệu, ấn phẩm của ngànhtheo kế hoạch được duyệt và phải chấp hành nghiêm túc các luật lệ, chế độ về inấn.

d) Xí nghiệp In của các ban,ngành cấp Trung ương đóng trên địa bàn thành phố :

Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ ChíMinh chỉ công nhận những xí nghiệp in của những ban, ngành cấp Trung ương đượcBộ Văn hóa cho phép thành lập tại thành phố.

Các xí nghiệp In của cấp Trungương đóng trên địa bàn thành phố tuân thủ sự quản lý ngành của Liên hiệp xínghiệp In thành phố, thực hiện các luật lệ, chế độ in ấn, phát hành và hoạtđộng theo đúng chức năng được Bộ Văn hóa công nhận và các quy định của Ủy banNhân dân thành phố.

Điều 6. Liên hiệp xínghiệp In thành phố có trách nhiệm phân phối các chỉ tiêu về kế hoạch in, xuấtbản thuộc thành phố. Hàng năm các nhà xuất bản, các cơ quan, ban, ngành, cácđơn vị xí nghiệp và trường học đóng trên địa bàn thành phố có nhu cầu về in, ấncần quan hệ với Liên hiệp xí nghiệp In thành phố, xậy dựng kế hoạch xuất bảnchính thức của đơn vị mình vào đầu quí III của năm trước.

Mọi yêu cầu in ngoài các kếhoạch xuất bản kể trên đều phải có giấy phép xuất bản nhất thời hoặc giấy phépin của Sở Văn hóa và thông tin và giấy phép phân phối in của Liên hiệp xínghiệp In thành phố. Các xí nghiệp trực thuộc Liên hiệp xí nghiệp In thành phốđược phép tìm khách hàng nhưng trước khi ký hợp đồng với khách hàng phải đăngký với Liên hiệp xí nghiệp In thành phố. Điều này cũng được áp dụng chung chocác xí nghiệp In quận, huyện và các xí nghiệp in ban, ngành thành phố (trừ việcin vặt đã được quy định như in danh thiếp, thiệp cưới, thiệp mời, vé, chươngtrình văn nghệ).

Điều 7. Trên mỗi ấn phẩmphải ghi rõ số giấy phép xuất bản hoặc in, số lượng in, ngày in xong, ngày nộplưu chiểu và tên xí nghiệp In.

Những ấn phẩm được phép bán phảighi rõ giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 8. Các xí nghiệp Inphải in đúng số lượng ghi trong hợp đồng, không được in quá số lượng quy định.Giá cả, công in, tỷ lệ bù hao, các định mức vật tư kỹ thuật phải thống nhấttrong toàn ngành In theo đề nghị của liên hiệp xí nghiệp In thành phố và đượcỦy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Liên hiệp xí nghiệp In thành phố có nhiệmvụ hướng dẫn và tổ chức kiểm tra các xí nghiệp thực hiện quy định này.

Điều 9. Sau khi in xongmỗi ấn phẩm, các xí nghiệp In phải nộp 2 bản lưu chiểu kỹ thuật cho Liên hiệpxí nghiệp In thành phố (trừ việc vặt).

Các nhà xuất bản và các cơ quanđặt in phải thực hiện chế độ nộp lưu chiểu ở Sở Văn hóa thông tin như luậtđịnh.

Điều 10. Các xí nghiệp invà nhà xuất bản không làm công tác phát hành các ấn phẩm trên thị trường. Côngtác phát hành các ấn phẩm, do Công ty phát hành sách thành phố đảm nhận trongphạm vi thành phố và Phòng Văn hóa thông tin quận, huyện trong phạm vi quận,huyện.

Điều 11. Việc sản xuất,mua, sử dụng, bán, nhượng lại các loại giấy in, giấy tiết kiệm được quy địnhtrong một văn bản riêng.

III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Sở Văn hóa vàthông tin, Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và Liên hiệp Xínghiệp In thành phố có trách nhiệm tổ chức và triển khai việc thực hiện bản quyđịnh tạm thời này.

Điều 13. Bản quy định nàycó hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều trong bảnquy định này đều bãi bỏ.