ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 2 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc xây dựng “Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục

trẻ em thiệt thòi” tỉnh Lào Cai

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành kèm theo Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành và địa phương về công tác trên;

Xét hồ sơ, Tờ trình xin duyệt dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em thiệt thòi” của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai tại công văn số 25/TT-KH ngày 10/01/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Lào Cai với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Tên dự án: Dự án đầu tư xây đựng Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Lào Cai.

II. Chủ dự án - Hình thức đầu tư:

1. Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Lào Cai.

2. Chủ dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào cai.

3. Hình thức đầu tư:

III. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai là cơ quan chủ dự án trực tiếp quản lý và thực hiện dự án theo đúng nội dung quyết định đầu tư của UBND tỉnh Lào Cai.

IV. Địa điểm xây dựng - Diện tích chiếm đất:

1. Địa điểm xây dựng: Trung tâm nuôi dưỡng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Lào Cai được xây dựng tại xã Bắc cường - thị xã Lào Cai theo giấy cấp đất của UBND tỉnh Lào Cai

2. Diện tích chiếm đất: 5-6 ha.

V. Quy mô - Khối lượng xây dựng chính:

1. Về quy mô:

- Cán bộ quản lý: 24 người.

- 18 hộ gia đình với 18 bà mẹ làm nhiệm vụ nuôi, dạy.

- 1 ký túc xá cho 200 em có điều kiện đặc biệt khó khăn.

- 1 nhà lớp học và các xươeng học nghề.

- 1 trạm y tế chăm sóc sức khoẻ.

2. Khối lượng chính cần xây dựng:

- Nhà hành chính: 138 m2 .

- 18 hộ gia đình: 2.124 m2.

- Nhà lớp học - Ký túc xá: 732 m2.

- Hội trường - Câu lạc bộ: 252 m2.

- Nhà lớp mẫu giáo:139 m2.

- Nhà ga ra - nhà kho: 87 m2.

- Xưởng học nghề - sản xuất: 260 m2.

- Trạm điện, trạm bơm.

- Đường điện, thoát nước.

- Đường nội bộ, sân, vườn, cây cảnh.

- Thường trực, tường rào bảo vệ.

- Trang thiết bị mỗi hộ gồm:

+11 giường cá nhân.

+ Tủ phòng khách + tủ quần áo.

+ Bộ bàn ghế tiếp khách.

+ Bộ bàn ghế học sinh.

- Trang thiết bị văn phòng.

- Trang thiết bị nhà mẫu giáo.

- Trang thiết bị cho nhà lớp học.

+ Bàn ghế học sinh.

+ Bàn ghế họp hội đồng.

+ Điện nước.

- Trang thiết bị cho nhà ký túc xá:

+ 100 giường 2 tầng (200 chỗ nghỉ).

- Trang thiết bị cho trạm y tế: 16 giường + các đồ dùng cần thiết.

- Biến thế điện trung tâm.

VI. Tổng mức vốn đầu tư - cơ cấu - nguồn vốn đầu tư:

1. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu: 14.962.897.000 đồng VN.

Trong đó:

- Xây lắp:11.464.250.000 đồng

- Thiết bị: 1.950.000.000 đồng

- Kinh phí dự phòng: 1.250.000.000 đồng

- Lập dự án và thiết kế: 298.647.000 đồng

2. Kinh phí đầu tư thường xuyên hàng năm: 1.300.000.000 đồng

3. Nguồn vốn đầu tư:

a) Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ của các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm trong và ngoài nước để xây dựng cơ sở vật chất.

b) Kinh phí bảo đảm cho các nhu cầu chi thường xuyên do ngân sách tỉnh cấp.

Điều 2. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 1999: đăng ký dự án khả thi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành có liên quan để gọi vốn đầu tư.

- Năm 1999 - 2000: khi có vốn sẽ tiến hành hoàn thành hồ sơ thiết kế dự toán để trình UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

- Triển khai thực hiện dự án: khi đã có đủ điều kiện trên.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng