ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

V/v ban hành quy định chế độ trang bị điện thoại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp

____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan HCSN;

Căn cứ Thông tư số 73/2001/TT-BTC ngày 30/8/2001 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan HCSN;

Xét đề nghị của sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 527/TC-QLCS về việc đề nghị ban hành quy định sử dụng điện thoại,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính Vật giá và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc cấp phát và thanh toán cước phí điện thoại đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan HCSN của tỉnh theo đúng quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành ttừ ngày 01/01/2002./

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh