ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀBÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật và Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật;

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạmpháp luật và Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư phápQuy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tưpháp tại Văn bản số 223/PTP ngày 06 tháng 11 năm 2013 về việc đề nghị ban hành Quyếtđịnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành do không cònphù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân huyện; Thủ trưởng các phòng-ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhândân 07 xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu VT, PTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thu

DANH MỤC

VĂNBẢN BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủyban nhân dân huyện Nhà Bè)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do bãi bỏ

01

94/2008/QĐ-UBND

15/02/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng huyện Nhà Bè

Quy định không còn phù hợp Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Xây dựng (căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới, văn bản không còn đối tượng điều chỉnh

02

95/2008/QĐ-UBND

15/02/2008

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng xã, thị trấn

Quy định không còn phù hợp Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng (căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới, văn bản không còn đối tượng điều chỉnh