NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NH14 ngày 10/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 24/5/1990;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung thêm một điều vào chương II bản Quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 285/QĐ-NH14 ngày 10/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Điều 16 a: Ngoài các chứng từ nêu ở Điều 7, tổ chức tín dụng còn được sử dụng ngoại tệ bằng Dollar Mỹ (hoặc loại ngoại tệ khác - khi có điều kiện) trên tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để cầm cố tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Số ngoại tệ dùng để cầm cố này được Sở Giao dịch trả lãi theo mức lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước. Vụ Kế toán - Tài chính hướng dẫn cụ thể việc hạch toán"

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/1997.

Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế toán - tài chính, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Quỹ Tín dụng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý