ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4316/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TỪ SỞ TÀI CHÍNH SANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về định giá đất; Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 810/TTr ngày 26 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nhiệm vụ định giá đất cụ thể và các hồ sơ, tài liệu có liên quan về công tác định giá đất cụ thể từ Sở Tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ và hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác định giá đất cụ thể theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thời gian hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận trước ngày 15/12/2015.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng