UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4326/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG: ĐỀ ÁNTHÀNH LẬP KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1288/SNN-KHTC ngày 05/6/2013 về việc xin chủ trương lập đề án xây dựng khu nôngnghiệp công nghệ cao Nghĩa Đàn; các Tờ trình: Số 1761/TTr-SNN-KHTC ngày31/7/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị phê duyệt đề cương đề ánthành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An, Số 2191/TTr-SNN-KHTC ngày 19/9/2013 về việc phê duyệt đề cương xây dựng đề án thành lập khu nôngnghiệp công nghệ cao tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề cương chi tiết Đề án thành lập khu nông nghiệp côngnghệ cao tỉnh Nghệ An" (Có Đề cương chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ đề cương được duyệt, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phốihợp với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án, tổ chức thẩm định, trìnhcấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp vàPTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tàinguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

"ĐỀ ÁN THÀNH LẬP KHU NÔNGNGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH NGHỆ AN"
(Kèm theo Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

A. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN

II.CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ;

- Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội khóa XI thông qua năm2003;

- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủhướng dẫn thi hành Luật xây dựng lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạchxây dựng;

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/1/2008 của Bọ Xây dựnghướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xâydựng khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Nghị Quyết 70/NQ-CP ngày 07/6/2013của Chính phủ về việcphê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳđầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

- Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/02/2012 của Tỉnh ủy Nghệ Anvề ứng dụng và phát triển công nghệ cao giai đoạn 2011-2020;

- Nghị quyết số 26- NQ/TƯ ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị vềphương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

- Quyết định số 176/2010/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng côngnghệ cao đến năm 2020;

- Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòngChính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việcvới tỉnh Nghệ An;

- Công văn số 3233/BNN-KHCN ngày 19/9/2012 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc quy hoạch khu và vùng nông nghiệpứng dụng công nghệ cao Nghệ An;

- Văn bản số 1937/TB-BNN ngày 22/4/2013 của Văn phòng BộNông nghiệp và PTNT về Kết luận của Thủ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại buổi làmviệc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 197/2007/QĐ-TTg ngày 28/12/2007 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh NghệAn đến năm 2020; Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhândân tỉnh Nghệ An về điều chỉnh quy hoạch phát triển KTXH tỉnh Nghệ An đến năm2020;

- Quyết định số 3864/QĐ-UBND-NN ngày 31/8/2010 của UBND tỉnhNghệ An về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ caotỉnh Nghệ An đến năm 2020;

- Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh NghệAn về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụngcông nghệ cao;

- Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của UBND tỉnhNghệ An về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nông nghiệpứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ đến năm 2020;

- Quyết định 4083/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh NghệAn về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 của UBND tỉnhvề việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 07/NQ-TU ngày4/2/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về ứng dụng và phát triểncông nghệ cao giai đoạn 2011-2020;

III. YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ ÁN

1. Yêu cầu

a) Tạo tiền đề xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao hiệnđại, phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội; cung cấp môi trường làmviệc, điều hành, nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn;

b) Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạngxây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, khả năng sử dụng qũy đất hiện cóvà qũy đất dự kiến phát triển khu đất, làm cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch chitiết xây dựng;

c) Định hướng quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất toànkhu vực, Đề xuất tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, các trục không gianchính, điểm nhấn trong khu vực quy hoạch sau này;

d) Đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp đểgiảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch;

e) Đánh giá lợi ích kinh tế -xã hội đạt được khi xây dựngKhu nông nghiệp công nghệ cao

2. Nhiệm vụ

a) Tổng quan về kinh nghiệm phát triển các khu nông nghiệpcông nghệ cao trên thế giới và Việt Nam.

b) Các nhân tố tác động đến quá trình hình thành và pháttriển khu nông nghiệp công nghệ cao Nghệ An.

c) Nghiên cứu định hướng phát triển khu nông nghiệp côngnghệ cao Nghệ An đến năm 2020.

d) Nghiên cứu các giải pháp thực hiện và cơ chế chính sáchphát triển khu nông nghiệp công nghệ cao Nghệ An.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH KHU NÔNG NGHIỆPCÔNG NGHỆ CAO TỈNH NGHỆ AN

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHU NÔNG NGHIỆP CÔNGNGHỆ CAO HIỆN NAY

Nêu tổng quát về tình hình phát triển khu nông nghiệp côngnghệ cao trên thế giới và ở Việt Nam

II. CÁC YẾU TỐ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KHU VỰC XÂY DỰNG KHU NÔNGNGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGHỆ AN

1. Vị trí địa lý

2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

a) Địa hình

b) Khí hậu

c) Tài nguyên (đất, rừng, nước, khoáng sản ...)

3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực dựkiến hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao:

a) Về kinh tế (Nông lâm nghiệp ; Công nghiệp - Xây dựng;Thương mại-Dịch vụ; Hạ tầng kỹ thuật ...).

b) Về văn hoá - Xã hội (Giáo dục, Y tế, Văn hóa TTTDTT,...).
(Đánh giá cả lợi thế và hạn chế)

III. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆPCÔNG NGHỆ CAO

IV. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH KHU NÔNG NGHỆPCÔNG NGHỆ CAO

Phần thứ hai

ĐỊNH HƯỚNG THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂNKHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

I.QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao

2. Lựa chọn vị trí, quy mô, ranh giới khu nông nghiệp côngnghệ cao.

3. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của khu nông nghiệp côngnghệ cao.

4. Các lĩnh vực công nghệ cao chính ứng dụng trong nôngnghiệp.

5. Các tiêu chí chọn lựa và đánh giá công nghệ cao

a) Tiêu chí xác lập công nghệ cao;

b) Đánh giá công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp tại khunông nghiệp công nghệ cao;

c) Tiêu chí doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

6. Đối tượng thực nghiệm, trình diễn, chuyển giao và sảnxuất, chế biến

a) Các lĩnh vực công nghệ cao chính ứng dụng trong nôngnghiệp tại khu nông nghiệp công nghệ cao;

b) Lựa chọn đối tượng, sản phẩm chủ lực tại khu nông nghiệpcông nghệ cao;

7. Định hướng sản phẩm và thị trường của khu nông nghiệpcông nghệ cao Nghệ An.

II. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

1. Địnhhướng phát triển các khu chức năng

a) Khu trung tâm hành chính;

b) Khu nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm và trình diễn môhình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao;

c) Khu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao;

d) Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ và trình diễn sản phẩmnông nghiệp công nghệ cao;

e) Khu dân sinh;

f) Khu lâm sinh và cảnh quan;

g) Khu xử lý nước thải và rác thải.

2. Định hướng quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao

a) Định hướng quy hoạch sử dụng đất;

b) Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật;

Trong đó:

- Quy hoạch hệ thống giao thông

- Quy hoạch hệ thống cấp, thoát nước

- Quy hoạch hệ thống điện

- Quy hoạch thông tin liên lạc

c) Định hướng phương án tái định cư

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Tácđộng tích cực vàtiêu cực

2. Biệnpháp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường

IV. DỰKIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

1. Kháitoán tổng mức vốn đầu tư

2. Cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư

3. Phân kỳ vốn đầu tư

4. Phương thức đầu tư

V.ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH KINH TẾ, XÃ HỘI

VI. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH KHU NÔNG NGHIỆPCÔNG NGHỆ CAO NGHỆ AN

VII. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU NÔNG NGHIỆP CÔNGNGHỆ CAO NGHỆ AN

VIII. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế đặc thù cho Khu nông nghiệp công nghệcao;

2. Giải pháp về đầu tư;

3. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực;

a) Về đào tạo nguồn nhân lực;

b) Về thu hút lao động chất lượng cao vào làm việc tại Khunông nghiệp công nghệ cao;

4. Giảipháp về thị trường và xúc tiến thương mại;

5. Giảipháp về cơ chế chính sách nhằm phát triển Khu nông nghiệp công nghệ cao;

6. Giải pháp hợp tác liên kết;

7. Xác định tiến độ thực hiện và xác định dự án ưu tiên đầutư.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Phần thứ ba

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

II. KIẾN NGHỊ

B. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN

1. Phần bản vẽ thiết kế

a) Bản đồ hiện trạng tổng hợp, tỷ lệ: 1/10.000

b) Sơ đồ định hướng quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất củaKhu nông nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ: 1/2000.

c) Sơ đồ định hướng không gian, kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ:1/2000.

d) Sơ đồ định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khunông nghiệp công nghệ cao, tỷ lệ: 1/2000.

2. Phần văn bản

a) Quyết định phê duyệt Đề án của cấp có thẩm quyền

b) Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án thành lập Khu nôngnghiệp công nghệ cao Nghệ An.

c) Thuyết minh tóm tắt, thuyết minh tổng hợp có kèm phụ lụcbản vẽ quy hoạch được thu nhỏ ở tỷ lệ thích hợp.

d) Các phụ lục khác kèm theo

e) Các văn bản pháp lý kèm theo (bản sao)