CHỦ TỊCH NƯỚC
-------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
--------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 19/3/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 433/QĐ-CTN ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch nước)
1. Phùng Ngọc Thơm, sinh ngày 10/5/1950 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Đăm Đuôn, quận Chănthabouly, Viêng-Chăn
Giới tính: Nam
2. Hồ Thị Huế, sinh ngày 03/6/1966 tại Lào
Hiện trú tại: số nhà 107 tổ 8, bản Phiavạt, quận Sisaktanak, Viêng-Chăn

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

Giới tính: Nữ
3. Châu Văn Lộc, sinh ngày 27/9/1964 tại Cần Thơ
Hiện trú tại: số nhà 107 tổ 8, bản Phiavạt, quận Sisaktanak, Viêng-Chăn
Giới tính: Nam
4. Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 10/5/1963 tại Quảng Trị
Hiện trú tại: số 94, tổ 7, Bản Phiavạt, quận Sisaktanak, Viêng-Chăn
Giới tính: Nam
5. Hồ Thị Thu Hà, sinh ngày 04/3/1968 tại Lào
Hiện trú tại: số 94, tổ 7, Bản Phiavạt, quận Sisaktanak, Viêng-Chăn
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

6. Đặng Thủy Tiên, sinh ngày 06/6/1980 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Noong Tha Nửa, quận Chănthabouly, Viêng-Chăn
Giới tính: Nữ
7. Nguyễn Minh Đạo, sinh ngày 07/12/2003 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Noong Tha Nửa, quận Chănthabouly, Viêng-Chăn
Giới tính: Nam
8. Đặng Văn Hà, sinh ngày 24/5/1978 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Noong Tha Nửa, quận Chănthabouly, Viêng-Chăn
Giới tính: Nam
9. Đặng Hà Phương, sinh ngày 23/3/2004 tại Lào

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án ? Cách xử lý tranh chấp đất đai trong gia đình ?

Hiện trú tại: Bản Noong Tha Nửa, quận Chănthabouly, Viêng-Chăn
Giới tính: Nữ
10. Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 20/12/1976 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Phôn Say, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nam
11. Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 04/01/1982 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Bản Phôn Kung, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nam
12. Nguyễn Thị Hồng Thủy, sinh ngày 15/02/1980 tại Quảng Bình
Hiện trú tại: Bản Phôn Kung, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

>> Xem thêm:  Tranh chấp biển đông nam á: Đi tìm giải pháp hòa bình và công lý dựa trên chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế

Giới tính: Nữ
13. Trần Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 08/6/2007 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Phôn Kung, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nam
14. Trần Nguyễn Hoài Phương, sinh ngày 06/6/2008 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Phôn Kung, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ
15. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 01/01/1958 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

16. Đỗ Tần, sinh ngày 20/10/1958 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nam
17. Đỗ Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/10/1982 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ
18. Đỗ Xuân Túc, sinh ngày 05/02/1987 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nam
19. Đỗ Thị Thu Hoàn, sinh ngày 14/01/1993 tại Lào

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ
20. Đỗ Thị Thu Hảo, sinh ngày 14/01/1993 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ
21. Đào Thị Thủy, sinh ngày 20/9/1963 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Thà Luống, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak
Giới tính: Nữ
22. Đặng Thị Thu, sinh ngày 10/02/1975 tại Lào
Hiện trú tại: Bản Khăn-Kơng, huyện Pakse, tỉnh Chămpasak

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Giới tính: Nữ

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?